ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-01-13

 • ЩIышылэм и 13, щэбэт
 • Урысей Печатым и махуэщ. УФ-м   и Совет Нэхъыщхьэм и Президиу-мым 1991 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.
 • 1703 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ къыдэкIащ «Ведомости о военных и иных делах» урысейпсо газетым и  япэ номерыр.
 • 1830 гъэм «Литературная газета» газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • 1858 гъэм къагъэсэбэпу щIадзащ япэ урысей пощт маркэр.
 • 1872 гъэм Урысейм лэжьэн щыщIидзащ дунейм и щытыкIэм кIэлъыплъ, къэунэхуну махуэм ар зыхуэдэнур къэзыхутэ IуэхущIапIэм.
 • 1874 гъэм Урысейм и пащтыхь Александр II къыдигъэкIащ «Дзэм    къулыкъу щыщIэным теухуа уставыр». Зи ныбжьыр илъэс 21-рэ ирикъуа цIыхухъум абы къалэн щищIырт къэралым къулыкъу хуищIэн     хуейуэ.
 • Физик цIэрыIуэ, СССР-мрэ Украинэмрэ щIэныгъэхэмкIэ я академиехэм я академик Лифшиц Илья къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщI, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Уэрдокъуэ Женя къыщалъхуа махуэщ.
 • Актрисэ, режиссёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Апексимовэ Иринэ и ныбжьыр илъэс 51-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 7 — 5, жэщым градуси 8 — 7 щыхъунущ.
 •  
 • ЩIышылэм и 14, тхьэмахуэ
 • МахуэгъэпсыжьымкIэ (Юлиан еймкIэ) ИлъэсыщIэм и япэ махуэщ
 • Узбекистаным щагъэлъапIэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэр
 • 1700 гъэм Пётр Езанэм унафэ ищIащ европэ къэралхэм щыпсэухэм я щыгъынхэм хуэдэхэмкIэ пщы псо-ми захуэпэн хуейуэ.
 • 1814 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ Императорым и библиотекэр. Абы екIуалIэ хъунут гупыж зыщI дэтхэнэри.
 • 1921 гъэм Налшык къыщызэIуахащ къэрал библиотекэ.
 • 1929 гъэм Москва областыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1980 гъэм ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и зи мычэзу сессием щытепсэлъыхьащ советыдзэхэр Афганистаным зэрырашам икIи СССР-м ича лъэбакъуэмкIэ зэрымыарэзыр жаIащ.
 • Адыгэпщ, Урысейм и къэрал лэжьакIуэ, дзэ къулыкъущIэ Черкасский Дмитрий (Къанщауэ) къызэралъхурэ илъэс 437-рэ ирокъу.
 • Адыгэ тхакIуэ ЩакIуэ Талъостэн къызэралъхурэ илъэси 128-рэ ирокъу.
 • Совет тхакIуэ, Сталиным и цIэкIэ щыIа саугъэтыр зрата Рыбаков   Анатолий (и унэцIэ дыдэр Наумовщ) къызэралъхурэ илъэси 107-рэ  ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Шэвлокъуэ Валентин и ныбжьыр илъэс 82-рэ    ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ Уэтэр Анатолий къызэралъхурэ илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Совет хоккеист, Олимп джэгухэм тIэунейрэ (1972, 1976 гъэхэм) щытекIуа, дунейми Европэми мызэ-мытIэу я чемпиону щыта Харламов Валерий къызэралъхурэ илъэс 70 ирокъу.
 • Педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министр Емуз Нинэ къыщалъхуа махуэщ.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Самохинэ Аннэ къызэралъхурэ илъэс 55-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщыты-нущ, уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 6 — 4, жэщым градуси 6 — 5 щыхъунущ.
 •  
 • ЩIышылэм и 15, блыщхьэ
 • Урысей Федерацэм СледствиемкIэ и комитетыр къыщызэрагъэпэща махуэщ (2011 гъэм)
 • Википедием — ИнтернеткIэ къагъэсэбэп щIэнгъуазэм — лэжьэн щыщIидза махуэщ
 • Хорватиер къэрал щхьэхуэу къыщалъыта махуэщ (1992 гъэм). Европэ зэгухьэныгъэм щыщ къэрал  12-м ар щхьэхуиту къалъытауэ щытащ.
 • 1897 гъэм Урысейм дыщэ ахъшэм щызекIуэу щIидзащ. Сомыр дуней псом валютэ нэхъ лъэщ дыдэ щыхъуат.
 • 1943 гъэм Пентагоныр — США-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и унэр — ухуэн яухащ.
 • 1955 гъэм Китайм и Iэтащхьэхэм унафэ къащтащ езыхэм я ядернэ Iэщэ ящIыным теухуауэ.
 • 2006 гъэм Чилим щыяпэу а къэралым и президенту цIыхубз хахауэ щытащ. Ар Бачелет Мишелщ. 2014 гъэм и гъатхэпэм и 11-м ар етIуанэу а къулыкъум хахыжауэ мэлажьэ.
 • Франджы драматург-комедиограф, актёр Мольер Жан къызэ-     ралъхурэ илъэс 396-рэ ирокъу.
 • Урысей дипломат, драматург, усакIуэ Грибоедов Александр къызэралъхурэ илъэс 223-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ, композитор, IуэрыIуатэдж Кубэ Шэбан къызэралъхурэ илъэси 128-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ, тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, критик Мандельштам Осип къызэралъхурэ илъэси 127-рэ ирокъу.
 • Къэрал, политикэ лэжьакIуэ Ахъуэхъу Аслъэнбий къызэралъ-хурэ илъэси 106-рэ ирокъу.
 • ПсыщIагъырыкIуэ кхъухьым и унафэщIу щыта, Совет Союзым и ЛIыхъужь Маринеско Александр къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.
 • Актёр, режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артист, Хэку зауэшхуэм хахуэу хэта Весник Евгений и ныбжьыр илъэс 95-рэ ирокъу.
 • США-м цIыху зэхэгъэж щымыгъэIэным и бэнакIуэ лъэщу, зи фэр фIыцIэхэм я къыщхьэщыжакIуэу щыта, Нобель и саугъэтым и лауреат Кинг Мартин Лютер къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Пшынауэ Iэзэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артисткэ Бырмамыт Гуащэкъарэ къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 • КъШР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, IуэрыIуатэдж, жылагъуэ лэжьакIуэ Шэрджэс Алий и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Композитор, УФ-м и цIыхубэ артист Дунаевский Максим и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ Щоджэн Иннэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 3 — 2, жэщым градуси 6 — 5 щыхъунущ.