ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэси 190-рэ и пэкIэ

2017-10-24

  •  Iуащхьэмахуэ щIыналъэр хэтащ Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэси 190-рэ щрикъум ирихьэлIэу республикэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм.
  • Налшык къалэм и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж иIэ утыкум щэбэт кIуам щагъэуват лъэпкъ пщIантIэ 12, декорактивно-прикладной гъуазджэм хуэIэкIуэлъакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щагъэлъагъуэ выставкэхэр. Ахэр къызэрагъэпэщат республикэм         и муниципальнэ щIыналъэ, къалэ округ псоми. Абдеж щекIуэкIащ  КъБР-м  и эстрадэм и артистхэмрэ художественнэ самодеятельностым и гупхэмрэ я концерти.
  • Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и пщIантIэм къыщызэIуахат пхъэм къыхэщIыкIауэ балъкъэрхэм къагъэсэбэпу щы-        та хьэпшып, Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэм, цыхэкI-хэм, лъэпкъ фащэхэм, щIыналъэм къыщыщIах хъугъуэфIыгъуэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абдежым щаухуат балъкъэр ерыскъыгъуэхэмкIэ къулей Iэнэхэри. Ауэ лъэпкъым и къулеигъэ нэхъыщхьэр — ар и цIыхухэрщ. Выставкэм щагъэуват стендышхуищ, Iуащхьэмахуэ районым щыщ къэрал къулыкъущIэхэу, щIэ-ныгъэлIхэу, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьакIуэшхуэхэу щIыналъэм и щIыхьыр зыIэтахэу саугъэт, къэрал дамыгъэ, цIэ лъапIэхэр зыхуагъэфэщахэм я цIэ-унэцIэхэмрэ сурэтхэмрэ иту.
  • Выставкэм щагъэлъагъуэ дэтхэнэ хьэпшыпми, Iэмэпсымэми гуапэу ятепсэлъыхьырт щIыналъэм и хэкурыдж музейм и унафэщI Этезовэ ФатIимэ. ПщIантIэхэм яхуеблагъэ дэтхэнэ зыми шыгъупIастэкIэ къыпежьэрт — лэкъум хуабэ, хъыршын, лы гъэва, кхъуей, ерэн — къулейт я Iэнэхэр.
  • ЩIыналъэм концерт гъэщIэгъуэни яхуигъэхьэзырат я махуэшхуэр къыдагъэлъэпIэну къахуеблэгъахэм. Апхуэдэу къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Джаппуев Ахъ- мэтрэ «Сэлам» ансамблым и артистхэмрэ.
  • Махуэшхуэр зэщыгуфIыкIыу, зэхуэгуапэу ирагъэкIуэкIащ.
  •  
  • ТАРИМ  Алисэ.