ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УФ-м и Президентым деж щыIэ Геральдическэ советым и унафэщIыр КъБКъУ-м и студентхэм яIуощIэ

2017-10-18

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъ-къэр къэрал университетым щызэхэтащ Урысейм и геральдмейстер нэхъыщхьэ, Къэрал Эрмитажым и унафэщIым и къуэдзэ, еджапIэ нэхъыщхьэм щIыхь зиIэ и профессор, абы и ПсапащIэ советым хэт Вилинбахов Георгийрэ гуманитар, правовой къудамэхэм щIэс студентхэмрэ я зэIущIэ.
  •  
  • ХьэщIэ лъапIэр студентхэм щаригъэцIыхум, КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий жиIащ Эрмитажым хуаIэ пыщIэныгъэхэм зрагъэубгъукIэрэ, курсхэм щаджхэм къыхагъэхъуэну зэрамурадыр. Псалъэм папщIэ, еджапIэ нэхъыщхьэм и программэм хагъэхьэну я гугъэщ геральдикэ щIэныгъэм хэзыгъэгъуазэ курсхэр, зэгъусэу ягъэхьэзырыну конференцыр зытеухуауэ щытынури ягъэбелджылащ. «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ университетхэм ящыщу КъБКъУ-м и закъуэщ Къэрал Эрмитажым дэлажьэр. Ар ди дежкIэ пщIэшхуэщ. Иджыпсту яужь дитщ КъБКъУ-м археологием и музей къыщызэIухыным пыщIа лэжьыгъэхэм, ди мурадщ нэгъуэщI проект куэ-ди зэдэдгъэзэщIэну», — къыхигъэщащ ректорым.
  • Университетым и юбилеймкIэ иджыри зэ ехъуэхъущ, КъБКъУ-м щIыхь зиIэ и профессору зэрыхахам щхьэ-кIэ ректорым фIыщIэ хуищIри, Вилинбахов Георгий абы щилъэгъуахэр къызэрыщыхъуар жиIащ: «Сэ фи еджапIэ нэхъыщхьэм щызыхэсщIащ цIыхухэр фIыуэ зэрызэхущытыр, зэрызэхуэгуапэр. ЛIыхъусэжьхэм хуэдэу, хьэщIэхуэфIу фызэрыщытыр щынэрылъагъущ мыбы».
  • УФ-м и Президентым деж щыIэ Геральдическэ советым и унафэщIыр къызэхуэсахэм къахуеджащ геральдикэр зищIысым теухуа лекцэ. Дауэ икIи дапщэщ къыщежьар дамыгъэхэм я бзэр, геральдикэм сыт хуэдэ диалектхэр иIэ, ныпхэр къыщIежьам и щхьэусыгъуэр сыт, дамыгъэ лъапIэхэмрэ фащэмрэ жылагъуэм сыт хуэдэ мыхьэнэ щаIэ? — къызэхуэсахэр абыхэм щыгъуазэ ищIащ Эрмитажым и унафэщIым и къуэдзэм.
  • ГъэщIэгъуэнкъым апхуэдэ лекцэ удэзыхьэхым и ужькIэ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ упщIэ куэдкIэ абы зэрызыхуагъэзар. УФ-м и геральдмейстер нэхъыщ-хьэм сыт хуэдэ къалэнхэр иIэ? Черкасскэ лъэпкъым и гербыр сыт щыгъуэ къыщежьар? Къэрал гербыр къэгъэсэбыпыным теухуауэ сыт хуэдэ хабзэхэр щыIэ? Вилинбаховхэ я лъэпкъым и къежьапIэр дэнэ? ХьэщIэм зэрызыхуагъэза упщIэ псоми жэуап зэпкърыха яритащ. Абы едэIуахэм хьэщIэм фIыщIэ хуащIащ икъукIэ удэзыхьэх псалъэмакъ къазэрыдригъэкIуэкIам пап-щIэ икIи иджыри зэхуэзэну зэрагуапэр къыхагъэщащ.
  •  
  • СОЛГАЛОВЭ Наталье.