ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысейм и махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-06-10

  •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • Си гуапэу сынывохъуэхъу Урысейм и махуэмкIэ!
  • Мы гуфIэгъуэ махуэм къызэщIеубыдэ Хэкум, хэкур фIыуэ лъагъунымрэ лъэпкъ зэкъуэтыныгъэмрэ ехьэлIа лъапIагъэхэр, къегъэлъагъуэ ди къэралым — Урысейм — худиIэ хуабагъымрэ гухэлъ IэфIхэмрэ, абы и нобэмрэ пщэдеймрэ, дэ тфIэлъапIэ псомкIи ди жэуаплыны­-гъэр. Ар и нэщэнэщ ди къэралым лIэщIыгъуэ куэдкIэ къикIуа гъуэгуанэм, лъэпкъ куэду зэхэт цIыхубэм и зэхуэдэ гъащIэм, зы щIэблэм адрейм иритыжу къыддекIуэкI мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ дяку дэлъу дызэдэпсэуным, дыщалъхуа Хэкум дыхуэсакъыным. Дызэкъуэтмэщ дэ Урысейр иджырей, экономикэ лъэщ зиIэ къэрал щытщIыфынур.
  • Шэч хэлъкъым, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэр Урысей Федерацэ зэкъуэтым икIи лъэщым хэту эко­номикэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэ я лъагапIэщIэхэм зэрынэсынум.
  • Мамырыгъэ, насып, гуапагъэ, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.