ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Макрон Эммануэль: Урысейр хэмыту зэпIэзэрыт хъунукъым

2017-06-01

 • Урысейм и Президент Путин Владимир япэу хуэ-защ Франджым и Iэтащхьэу хаха Макрон Эммануэль и къулыкъущIэм пэрыува нэужь. Къэрал лIыщхьэхэр тепсэлъыхьащ лъэныкъуитIым я зэхущытыкIэхэм, Сириемрэ Украинэмрэ къыщекIуэкI Iуэхугъуэхэм. Президентхэр зэгурыIуащ зэкъуэту терорризмэм ебэнын папщIэ лэжьакIуэ гуп къызэрагъэпэщыну икIи акъылэгъу зэдэхъуащ норманд щытыкIэр къагъэщIэрэщIэжу Европэм Шынагъуэншагъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ IуэхущIапIэр (ОБСЕ) абы къыхашэну.
 •   
 • Нэгъабэ жэпуэгъуэм Урысей щэнхабзэ цент- рыр къыщызэIуахым Пу-тин Владимир Париж къыщыпэплъащ. АрщхьэкIэ президенту щыта Олланд Франсуа и администрацэм ар зэрыфIэмыфIыр къыщищIэм ди лъэныкъуэр щIегъуэжащ. Къэралым и Iэтащхьэ къулыкъум зэрыпэрыувэу Макрон Эммануэль езым Путиныр Франджым иригъэблэгъащ. Урысейр абы зэ-       рыпэплъэр лъэныкъуи-тIым  я зэпыщIэныгъэхэм и напэкIуэцIыщIэ къызэIуахынымкIэ IэмалыфIущ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ франджы унафэщIу щытар ягу къызэринэжар Урысейм кърищэну къызэригъэгугъа «Мистраль»-хэр зэриубыдыжамрэ 2016 гъэм и бжьыхьэм траухуауэ, Путин щыщIегъуэжа зэIущIэм Сирием фIэкIа темыпсэлъыхьыну зэрытригъэчыныхьамкIэщ.
 • Макрон Эманнуэлрэ Путин Владимиррэ я зэIущIэр щекIуэкIар Версаль уардэунэрщ, император хьэщIэщу щытарщ. Музей комплексыр зыплъыхьакIуэхэм папщIэ зэхуащIат, арщхьэкIэ пэшхэм щIэз хъуат УФ-м, Франджым, нэгъуэщI къэралхэм я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр.
 • Зэпсэлъэныгъэхэр сыхьэтищым нэблагъэкIэ екIуэкIащ икIи абы иужь-кIэ зэгъусэу журналитс- хэм яIущIащ. Франджым         и президентым и къэпсэлъэныгъэм ягу къыщигъэкIыжащ илъэс 300 ипэкIэ мыпхуэдэ лъэхъэнэм ирихьэлIэу урыс пащтыхь Пётр Езанэр Фраджым къэкIуауэ зэрыщытар икIи апхуэдэ дыдэу Версаль зэ-рекIуэлIар.  Абы жиIащ франджы-урыс зэныбжьэгъугъэм и лъабжьэр а зэманым гъэтIылъа зэрыхъуар.
 • Урысейм и Президентыр зэреплъымкIэ, лъэпкъитIым я зэдэлэжьэныгъэр куэдкIэ нэхъапэ щIидзащ.
 • — ЩIэныгъэ зыбгъэдэлъ франджыхэр щыгъуазэщ урыс Аннэ — Франджым и пащтыхьу щытам; пщы Ярослав Iущым  и пхъур и щхьэгъусэу щытащ Генрих I икIи и нэхъ мащIэу европей лъэпкъышхуи-тIым — Бурбонхэмрэ Валуахэмрэ — я лъабжьэр игъэтIылъри, Франджым и зыужьыныгъэм хэлъхьэ-ныгъэшхуэ хуищIащ.  Абыхэм ящыщ зым иджыри Испанием тепщэр щиIыгъщ, — дыщIигъужащ Путин Владимир и лэжьэгъум жиIам.
 •  
 • Псалъэмакъ
 • зэIуха
 •  
 • Урысеймрэ Франджымрэ я Iэтащхьэхэм жаIащ я еплъыкIэхэмкIэ зэрызэхъуэжар. ЛIыщхьитIри акъылэгъу зэдэхъуащ къэралитIми я къалэн нэхъыщхьэр  терроризмэм  ебэныныр арауэ зэрыщытыр. Макрон Эммануэль къыхилъхьащ            террорым зэкъуэту ебэнын папщIэ урысей-франджы лэжьакIуэ гуп къызэрагъэпэщыну.
 • КъищынэмыщIауэ, къэралитIым я президентхэр зэгурыIуащ гуманитар, экономикэ унэтIыныгъэхэм  щаIэ зэпыщIэныгъэхэр ирагъэфIэкIуэну.
 • -Хьэкъыу спхыкIащ Урысеймрэ Франджымрэ  я еплъыкIэхэр иджырей политикэ щытыкIэм нэхърэ зэрынэхъ лъагэр. Псом  нэхърэ нэхъыфIу ар къызыгурыIуэр, щытыкIэ гугъум емылъытауэ Уры-сейм жыджэру щылажьэ франджы бизнесырщ, — жиIащ Путин Владимир икIи къыхигъэщащ илъэс блэкIам къриубыдэу къэралхэм я сату зэпыщIэныгъэр процент 14-кIэ, мы гъэм и япэ мазищым процент 23,7-кIэ зэрыхэхъуар.
 • Путин Владимирри Макрон Эммануэли Сирием къыщекIуэкI щытыкIэм хуаIэ еплъыкIэхэм я нэхъыбэр зэхуэдэщ. ЛIыщхьитIри и телъхьэщ а къэралыр зыуэ къызэтенэным. Ауэ франджы Iэтащхьэм трегъэчыныхь Асад Башар хэмыту демокра-тие къэралыгъуэ абы щызэфIэгъэувэным. Макрон зэрыжиIэмкIэ, щIыналъэм химие Iэщэр къыщыгъэ- сэбэпыныр къемызэгъыххэщ. Путин Владимир и псалъэхэм къызэрыхэщамкIэ, и нэгу къыхущIэгъэхьэркъым террорист гупхэр щылъэщ щIыналъэм и къэрал щытыкIэр зэтепкъутэурэ терроризмэм узэребэныну щIы- кIэр. УнафэщIхэр зэгурыIуащ «норманд зэхэтыкIэр» къагъэщIэрэщIэжыну. Мы махуэхэм УФ-м, Франджым, Германием, Украинэм я Iэтащхьэхэр иджыри зэ телефонкIэ зэпсэлъэнущ.  Макрон Эммануэль жиIащ Донбассым зэпэщIэтыныгъэр щыужьыхмэ, УФ-м хуэгъэза санкцэхэр Iуахыжыну.
 • Пресс-конференц нэужьым президентхэр еплъащ Пётр Езанэр Франджым зэрыкIуауэ щытам хухахауэ къызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэм.
 •  
 • ЩIэныгъэлIхэм я еплъыкIэхэр
 •  
 • Федерацэм и Сове-тым дунейпсо IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Косачёв Константин «Изветия»-м игу къигъэкIыжащ хэхыныгъэхэм ипэ къихуэу Макрон Эммануэль Урысейм теухуауэ сакъыпэу зэрыщытар.
 • — Сыщыуэну сыхуейкъым, ауэ нобэрей зэIущIэм къызэригъэлъэгъуам тепщIыхьмэ, Макрон нэхъапэм жиIахэр хэхыныгъэхэм зэрыщытекIуэн Iэмалщ. Президент къулыкъум пэрыува нэужь,  абы лэжьыгъэм хуиIэ бгъэдыхьэкIэр гугъэфIхэр уэзыгъэщIщ. ЗэкIэ  апхуэдэ еплъыкIэщ  хузиIэр, — къыхигъэщащ сенаторым.
 • Къэрал Думэм дунейпсо IуэхухэмкIэ и комите-тым и тхьэмадэ Слуцкий Леонид зэреплъымкIэ, зэIущIэм кърикIуахэр къэплъытэ хъунущ урысей-франджы зэпыщIэныгъэхэм ипэкIэ яча лъэбакъуэу.
 • — Къыхэзгъэщыну сыхуейт, Европэм и къэкIуэнумрэ дуней псор зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэмрэ Мэзкуур хэмыту зэрыпхузэпкърымыхынур Макрон къызэрилъытар. Абы гугъэфIхэр уегъэщI лIэщIыгъуэ зыбжанэкIэ къекIуэкIа  ди зэхущытыкIэхэр ефIэкIуэну Iэмал зэрыщыIэм, — дыщIигъужащ абы.
 • Франджы-урысей къэпщытакIуэ центрым и унафэщI Дюбьен Арно иджырей зэIущIэм мыхьэнэш-хуэ иIэу Пётр Езанэр Франджым зэрыкIуауэ щытам пэджэжу  къилъытащ.
 • — ЛъэныкъуитIми я къалэн нэхъыщхьэр я еплъыкIэхэм темыкIыу иджырей щытыкIэм къикIынырщ. СызэреплъымкIэ, зэтемыхуэныгъэ щыщыIэ унэтIыныгъэхэр зэпIэзэрыт зыщIыр ипэкIэ кIуэтэнущ, — хуигъэфэщащ франджы щIэныгъэлIым.
 • Изотов  Сергей.
 • «Изветия»