ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щауэ Нану и илъэси 127-р

2017-03-08

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­гъатхэпэм и 7-м Зеикъуэ къуажэм щыIащ зи ныбжьыр илъэси 127-рэ ­ирикъуа Щауэ Нану ЦIыкIу и пхъум ­ехъуэхъун папщIэ.

  • Бзылъхугъэхэм я махуэмкIэ гуапэу ехъуэхъури, КIуэкIуэм нанэ Iумахуэм ­тыгъэхэр хуищIащ, икIи щIэупщIащ ­сыткIэ дэIэпыкъуэгъу хуэхъуфынуми.
  • Нану фIыщIэ къыхуищIащ Iэтащхьэм.
  • Щауэ Нану ящыщщ зауэ зэманым жэщ- махуэ ямыIэу лэжьахэм. Мы бзылъхугъэм бынитху, къуэрылъху-пхъурылъхуу пщы­кIух, абыхэм къатепщIыкIыжауэ сабий 31-рэ иIэщ. КIэщIу жыпIэмэ, къэралыр ап­хуэдэхэращ быдэ зыщIыр, зыхужаIэхэм ящыщщ.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ: и ныбжьыр илъэс 90-м щхьэдэхауэ Зеикъуэ цIыху 14 мы зэманым дэсщ.
  • Багъэтыр Луизэ.