ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-02-16

  • Доллар мин 44-рэ и  уасэ  сурэтхэр
  •  
  • США-м и NASA компанием хьэршым щытриха сурэт гъэщIэгъуэнхэр Нью-Йорк аукционым доллар мин 44-кIэ щащащ.
  • 1965 — 1984 гъэхэм траха сурэт щэщIыр апхуэдизу щIагъэлъапIэр зэ закъуэ фIэкIа ахэр зэрамыгъэлъэгъуарщ, жаIащ аукционыр къызэзыгъэпэщахэм. Абыхэм яхэлъщ астронавтхэр хьэршым щыхыхьахэри ЩIым, Мазэм я теплъэхэри лъэныкъуэ куэдкIэ къызэрыщ сурэт телъыджэхэр. Нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэхэм ящыщу къалъытэ кхъухьлъатэм кIапсэкIэ пымыщIауэ япэ дыдэу абы икIа икIи хуиту хьэршым къыщызылъэтыхьа Маккэндлесс Брюс трахар.
  •  
  • Гъэмахуэм зыхуагъэхьэзыр
  •  
  • Дунейм и курортхэм ящыщу цIыху нэхъыбэ дыдэм зыщагъэпсэхухэм хабжэ Тыркум и Антальер.
  • А щIыпIэр куэдым къыхахыныр зи фIыгъэр а IэнатIэм щылажьэхэм я егугъуныгъэрщ: абыхэм сыт щыгъуи къалъыхъуэ къахуэкIуэхэм я тыншыпIэ, я хьэщIэхэм я нэгу зиужьарэ къахуэарэзы-         уэ зэрырагъэжьэжынми яужь итщ. Апхуэдэ гулъытэ зыгъуэта цIыхум къыкIэлъыкIуэ илъэсми а щIыпIэм тригъэзэжынущ — апхуэдэущ туристхэр дэзыхьэххэр а Iуэхум зэрегупсысыр.
  • ДызыхуэкIуэ гъэмахуэ лъэхъэнэми егугъуу зыхуагъэхьэзыр Анталье и зыгъэпсэхупIэхэм. ЦIыху мелуаний нэхърэ мынэхъ мащIэ яхуэкIуэну къалъытэ абыхэм мы гъэм. А бжыгъэхэри лъабжьэн-шэкъым — Урысеймрэ Германиемрэ щыщ куэдым гъэмахуэм абы зэрыкIуэну путёвкэхэр щIымахуэм къащэхуакIэщ.