ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-02-15

 • Германиемрэ Тыркумэнымрэ президентхэр щыхах
 •  
 • ФРГ-м и президенту хахащ нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ министру щыта Штайнмайер Франк-Вальтер.
 • А къулыкъум зыхрагъэхыну кандидатитхум зыкъагъэлъэгъуат. Германием и Федеральнэ зэхуэсым хэт цIыху 1260-м щыщу IэIэтым кърихьэлIат депутат 1239-рэ. Абыхэм ящыщу 931-р и телъхьэу къыщIэкIащ Штайнмайер.
 • Къэралым и иджырей президент Гаук Йоахим идакъым хэхыныгъэхэм хэтын, и ныбжьыр хэкIуэтауэ, лэжьыгъэми афIэкIа пэмылъэщыну зыкъилъытэжри. Штайнмайер Франк-Вальтер и къулыкъум зэрыпэрыувэм теухуа дауэдапщэхэр гъатхэпэм и 19-м траухуащ.
 • Президент хэхыныгъэхэр Тыркумэнми щекIуэкIащ. Абы щытекIуащ къэралым и иджырей унафэщI Бердымухамедов Гурбангула. Iэ зыIэтыну хуитхэм я процент 97,2-р екIуэлIат хэхыпIэхэми, Бердымухамедовым и телъхьэу къыщIэкIащ абыхэм я процент 97,7-р.
 •  
 • Улахуэхэр  зэщхьэщокI
 •  
 • Евростат IуэхущIапIэм хэIущIыIу ищIащ ЕС-м хыхьэ къэралхэм щыпсэухэм я лэжьапщIэр зыхуэдизыр.
 • КъызэрыгуэкI лэжьакIуэм и улахуэр щынэхъ мащIэ дыдэр Болгариерщ — абы еврэ 275-рэ къехь. Зи улахуэр нэхъ ин дыдэр Люксембургым щыпсэухэрщ — лэжьакIуэм абы мазэм, нэхъ мащIэ дыдэу, еврэ 1999-рэ къыщехь. Ирландием, Нидерландхэм, Бельгием щылажьэхэм ику иту еврэ минрэ щитхурэ ират. Ди ахъшэмкIэ ар сом мин 90-м щIегъу. Зэрынэрылъагъущи, зи улахуэкIэ дэ нэхъ тпэгъунэгъур Болгариерщ.
 •  
 • IэщIагъэлIхэр  щIахуримыкъур
 •  
 • Чехием IэнатIэ зимыIэу исхэр зэрыхъур проценти 3,5-рэщ. Адрей къэралхэм еплъытмэ, ар икъукIэ мащIэщ.
 • Апхуэдэу щытми, IуэхущIапIэ куэдым яхурикъуркъым зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкIхэр. Пэжщ, мылажьэу щыс цIыху мин 400-р абыкIэ щIэгъэкъуэн къащI хъунут, ауэ иджырей технологиехэм я къэгъэсэбэпыкIэм хуэIэзэ IэщIагъэлIхэм кIуэн ядэркъым промышленнэ IуэхущIапIэхэр здэщыIэ къалэхэм. А щытыкIэм и хэкIыпIэу Чехием и правительствэм къилъытэр нэгъуэщI къэралхэм щыщ цIыхухэр къегъэблэгъауэ лэжьапIэ гъэувынырщ.