ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-01-11

  • Къэрал 80-м я цIыхухэр хуит ещI
  • Белоруссием и унафэщI Лукашенкэ Александр Iэ щIидзащ хамэ къэралхэм щыщ цIыхухэр визэншэу я щIыналъэм ихьэну хуит зыщI унафэм.
  • Минск и лъэпкъ аэропортым къыщетIысэха кхъухьлъатэм къикIа дэтхэнэри Белоруссием визэншэу махуитхукIэ щыIэну хуит ещI а унафэм. ХабзэщIэхэр зыхуэгъэзахэм хеубыдэ Европэм щыщу къэрал 39-м, апхуэдэуи Бразилием, Индонезием, США-м, Китайм, Японием, нэгъуэщIхэми — псори зэхэту къэрал 80-м — я цIыхухэр.
  • «Псом япэрауэ, ар Белоруссием и цIыхухэм апхуэдэ худэчыхыныгъэ нэхъ пасэу къахуэзыщIа къэралхэрщ зыхуэгъэзар», — щыжеIэ унафэм.
  •  
  • Ухыхьэр Iуэху…
  • Европэ Зэгухьэныгъэм къыхэкIыжыну мурад зыщIа Инджылызым зэм зы лъэпощхьэпо, зэми нэгъуэщI хуагъэув. Абы еврэ мелард 60-м нэблагъэ ЕС-м хилъхьэн хуейуэ жаIэ иджы.
  • Чехием европэ IуэхухэмкIэ и министр Проузэ Томас къызэрыхигъэщамкIэ, ЕС-м и мыгъэрей бюджетым, езы Инджылызри нэхъ пасэу арэзы зытехъуам, хилъхьэну къалэн зыщищIыжауэ щытамрэ Европэ Зэгухьэныгъэм щылажьэ британцхэм пенсэу яритын хуеймрэщ зи гугъу ящIыр. Ахъшэр зыхуэдизыр зэкIэ тэмэм дыдэу къабжакъым, ауэ министрым зэрыжиIамкIэ, ар еврэ мелард 50-м къыщыщIэдзауэ мелард 60-м нэблэгъэнущ.
  • Дызэрыщыгъуазэщи, Инджылызыр ЕС-м къыхэкIыжыныр мы гъэм и гъатхэпэм траухуауэ щытщ, ауэ ар къаугъэ кърамыщIылIэу къазэремыхъулIэнум и щыхьэтхэр мащIэкъым мы зэманым.