ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бысымхэр нэхъ лъэщт

2016-11-12

  • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и махуэм теухуа баскетбол зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ Налшык къалэ дэт «Кристалл» спорт комплексым. ЩIэуэ къызэрагъэпэщыжа пэшым щызэхуэсат ЕсэнтIыгу, Владикавказ, Ардон, Мэздэгу, Налшык къалэхэм я баскетболист ныбжьыщIэхэу 100-м нэблагъэ. Ахэр спортым хыхьагъащIэ спортсменхэрщ икIи мы зэпеуэр куэдым я дежкIэ япэщ.
  •  
  • ЩIалэхэмрэ (2004 — 2005 гъэхэм къалъхуахэм) пщащэхэмрэ (2005 — 2006 гъэхэм къалъхуахэм) я командэхэр зыхэта зэпеуэр къызэрагъэпэщащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ-спорт обществэ» жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэмрэ Налшык къалэ дэт сабий-ныбжьыщIэ спорт школ №2-мрэ.
  • — ЗэрыхъукIэ, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэм дызэрыхэтыным дыхущIокъу, ар ди гъэсэнхэм я дежкIэ щхьэпэщи. Зэхьэзэхуэхэм ухэмыту зыбужьынукъым, — жеIэ Владикавказ къалэм баскетболымкIэ и тренер нэхъыщхьэ Микоэльян Александр.
  • Зэхьэзэхуэм хэтахэр гуп плIырыплI, псори зэхэту команди 8 хъурт. МахуищкIэ екIуэкIа зэхьэзэхуэм бжьыпэр щаубыдащ налшыкдэсхэм.
  • — Ди щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ а текIуэныгъэхэр тыншу къаIэрыхьакъым. ЩIалэ цIыкIухэр ерыщу ядэджэгуащ Владикавказ, Мэздэгу къикIахэм. Пщащэхэм я хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьэт ЕсэнтIыгу къикIахэр, — жиIащ ДЮСШ №2-м и унафэщI Тхьэкъуахъуэ Анатолий.
  •  ЩIалэ цIыкIухэм я зэпеуэм етIуанэ щыхъуащ Мэздэгу и командэр. ЕсэнтIыгу и баскетболистхэм ещанэ увыпIэр къахьащ, а къалэм къикIа пщащэхэм етIуанэ увыпIэр зыIэрагъэхьащ, Владикавказ къикIахэр ещанэ хъуащ.
  •  ТекIуахэм щIыхь тхылъхэр, медалхэмрэ кубокхэмрэ иратащ. Зэхьэзэхуэм кърикIуахэмкIэ командэ къэс къыхахащ нэхъыфIу джэгуар, — къет «Динамо» зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и пресс-IуэхущIапIэм.
  •  
  • Бахъсэн Азэмэт.