ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэпхъаджащIэр яукIащ

2016-11-12

  • Терроризмэм пэщIэтынымкIэ лъэпкъ
  • комитетым и хъыбарегъащIэ центрым къет
  • ШынагъуэншагъэмкIэ къулыкъущIапIэхэмрэ Къэрал кIуэцI IуэхущIапIэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щрагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм япкъ иткIэ, террорист щIэпхъаджагъэ зыщIахэм яхэта, IэщэкIэ зэщIэузэда щIалэр Бахъсэн къалэм ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ уэрамым тет унэхэм ящыщ зым щIэсу хъыбар къаIэрыхьащ.
  •  
  • Урысейм и ФСБ-м и спецназым Iэщэ зыIыгъ щIэпхъаджащIэм зыщигъэпщкIуа унэр къаухъуреихьащ. Террорист щIэпхъаджагъэ къэмыхъун, цIыхухэм зэран яхуэмыхъун папщIэ, Урысейм и ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и Iэтащхьэм и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ щIэпхъаджащIэр зэраубыдын Iуэхухэр, гъунэгъу унэхэм щIэсхэр къыщIагъэ-кIащ.
  • Хабзэм и хъумакIуэхэм щIэпхъаджащIэм Iэщэр игъэтIылъу къыщIэкIыну хуагъэува щхьэкIэ, къахэуэн щIидзащ. Зэхэуэр яублэри, ар яукIащ.
  • Терроризмэм пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и оперативнэ штабым къызэритамкIэ, Щохъужь Ахьмэд щIэпхъаджагъэ Iуэхухэм хэтащ, ар ящыщщ жэпуэгъуэм и 9-м Прохладнэ къалэм полицейхэр щызыукIахэм.
  • Зэхэуэр щекIуэкIа щIыпIэм Iэщэрэ шэрэ къыщагъуэтащ.
  • Хабзэхъумэхэми къуажэдэсхэми уIэгъэ хъуа яхэткъым.