ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Куэдым хэзагъэ ЗекIуэрей Борис

2016-07-13

  • Къармэхьэблэ къуажэм щыщ ЗекIуэрей Борис «Каменномост» мэл совхозым илъэс тIощIым ­щIигъукIэ   лэгъупэжьу  щылэ­жьащ.
  • Абы зызэфIихыну, зигъэпсэхуну зэман куэд иIакъым, совхоз гуартэр хъумэным, ар бэгъуэным зэпы­мыууэ яужь итащ. ЛэжьакIуэ гумызагъэр гъэми щIыми къущхьэхъу жыжьэм щыIащ. Зы илъэс дэкIакъым Борис мэлищэ къэс щынэу 100-120-рэ къыщIимыгъахъуэу, цыуэ килограммищ-плIы мэлым къытримыщыкIыу…
  • Совхозыр лъэлъэжа иужькIи Зе­кIуэрейр Iуэхуншэ хъуакъым, и къуэ Мухьэмэд и гъусэу фермер лэжьыгъэм зритащ. Iэщым хъер къыпихын папщIэ абы и лэжьыгъэ мы­тын­шыр илъэскIи илъэситIкIи зэ­фIы­хьакъым.
  • «Узэгугъур къогугъуж» , жыхуаIэ­ра­ти, Борис иджы, Тхьэм и фIы­щIэкIэ, иIуэтэжащ. Адэмрэ къуэмрэ я гуа­щIэдэкIым къыпыкI хъерым хэп­щIы­кIыу хэхъуащ. Мы зэманым а тIум яIэщ IэщIэвыщIэу 230-рэ, шы­уэ 300, мэл-бжэну 150-рэ…
  • Борис нэхъыжьыфIщ, нэжэгужэщ. ЩIэнэщхъеинури сыт — и лэ­жьыгъэр хъарзынэу йокIуэкI, къуэ­рылъ­ху-пхъурылъхухэм щаIуплъэ­кIэ и гур хохъуэ.
  • — Ди гъащIэм ямылейуэ зыри хэс­лъагъуэркъым — адрейхэми хуэдэу долажьэ, допсэу, — жеIэ Борис.
  • И гъащIэм и IыхьэфIыр мэлым яхэту къущхьэхъу щызыгъэкIуа лIы гумызагъэм  лэжьыгъэр ноби Iэ­щIыб ищIакъым, езым къызэригъэпэщыжа «ЗекIуэрей» фермер хозяйствэм и унафэщIщ. Дохъуэхъу и мурад дахэхэр Тхьэм адэкIи къригъэхъулIэну!
  • Къардэн Мухьэмэд.