ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зауэм и бын, нобэ — анэ, анэшхуэ

2016-06-03

 • Зи сабиигъуэр хэку зауэшхуэм и зэманым хиубыда, комсомолым хэта, лэжьыгъэм и ветеран Ботэщ Соня и гъащIэм гуауи гуфIэгъуи щигъэунэхуащ. Тэрч щIыналъэм хиубыдэ Болэтей къуажэм къыщалъхуа, къыщыхъуа Соня иджы Налшык дэсщ. И щхьэгъусэ Индэрбийрэ езымрэ илъэс 50-м щIигъуауэ зэдопсэу. Я хъыджэбзищми щIэныгъэ нэхъыщхьэ ирагъэгъуэтащ: Светэ МВД-м и майорщ, ФатIимэ дохутырщ, Айшэт ГАИ-м хэтщ. Я пхъурылъхухэри къыдэкIуэтеящ.
 •  
 • Соня ирогушхуэ «Лэжьыгъэм и вете-ран» цIэр зэриIэм.
 • — Илъэс 32-кIэ СКЭП-м IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм сыпэрыту сыщылэжьащ. Илъэси 10-р узыншагъэмкIэ зэран цехым щысхьащ. СфIэфIу сылажьэрт. КлассипщI къэзуха нэужь, комсомол путёвкэкIэ сагъэкIуауэ арат абы. Гугъу дехь-ми, ди гуащIэм гу къызэрылъатэным          иужь дитт. НэхъыфIу лажьэхэр зэрыт         блын газетым  си сурэтыр зэи кърахакъым, —  пещэ Соня.
 • Езым и щIалэгъуэр зыхиубыдамрэ нобэрей зэманымрэ зэрегъапщэри, абы щыгъуэ щыIа псэукIэм зэрыхуэзэшри жеIэ:
 • — Нэхъапэм егъэлеяуэ гугъу дехьырт, ауэ дыпэлъэщырт сытым зетпщытми. Иджы упсэуну тыншми, цIыхухэм лэжьыгъэ IэнатIэ ягъуэтыркъым, сомми къыщIэкIыж щыIэкъым.
 • Илъэс зыбжанэ хъуауэ аращ Ботэщ Соня усэ тхын зэрыщIидзэрэ. ЗыгъэгуфIэр, зыгъэнэщхъейр, и гум къыдыхьэр тхылъымпIэ кIапэм нехьэсри, и унагъуэм къахуоджэ.
 • — Сигу къыхэзыгъэщтыкIи сызыгъэгуфIи щызиIэщ гъащIэм. Хэку зауэшхуэм и гуауэми, ди анэдэлъхубзэми, щIыуэпсым и телъыджагъми, сыщалъхуа къуажэми, нобэрей гъащIэми, бынымрэ щхьэгъусэмрэ я IэфIми сахуэусащ, — щыгъуазэ дещI абы.
 • 1942 гъэм, зауэм и гуащIэгъуэу, къалъ-  хуа Соня игъэунэхуащ мэжэщIалIагъэри, щIыунэ щIыIэри, илъэгъуащ фызабэхэм я нэпси.
 • — А псори къызэзнэкIа нэужь, бын гуфIэгъуэ куэдрэ згъэунэхужащ. Ди хъыджэбзхэм гъусэ яхуэхъуахэр цIыху тэмэмщ, дэтхэнэми зэрыпсэун IэщIагъэ иIэщ. Сэ щIэныгъэ зэзгъэгъуэтыну Iэмал симыIами, абыхэм къахузэпищащи, согуфIэ, — жеIэ Соня.
 • Гъуэт  Синэ.
 •  
 • Адыгагъэ
 •  
 • «Сэ сыадыгэщ» жыпIэу,
 • Уемыуэ уи бгъэм куэдрэ IэкIэ.
 • ПщIэ-нэмыс зыхэлъхьи япэ,
 • ПхузэфIэкI гъэлъагъуэ IуэхукIэ.
 • Зыгуэр плъэкIмэ, умыпагэ,
 • ДэIэпыкъу, хуэщIэф нэгъуэщIым.
 • КъолъэIуIамэ, игу гъэзагъэ,
 • «ХуэсщIащ» жыпIэу жумыIэж.
 • Адыгагъэм урипагэм,
 • IуэхукIэ ар гъэлъагъуэ.
 • Хабзэ дахэм и къабзагъэр
 • Гурэ-псэкIэ зехьэн
 • Адыгагъэр уи лъым хэтмэ,
 • ЖьыкIэфэкIэм пщIэ хуэпщIынщ.
 • Адыгагъэм гъуэгу игъуэтмэ,
 • Ди дунейр нэхъ гуапэ хъунщ.
 •  
 • Зауэм и бын
 •  
 •  
 • Зэман бзаджэм уэ ухалъхуати,
 • Уэ сабиигъуэу уиIар кIэщIт.
 • Шхын  IэфIи  хуабэу  уагъэшхакъым,
 • Быдзышэ щыпIухуари мащIэщ.
 • Зауэ нэужьым губгъуэм уздахьти,
 • КIэнауэ бэкъурт уиIэр гущэу.
 • Жьауэр здекIуэкIымкIэ урахьэкIыу,
 • Колхоз губгъуэми уэ ущапIырт.
 • Уигъэшхын щимыгъуэткIэ уи анэм,
 • ГъэпщкIуауэ ари куэдрэ гъащ.
 • ХьэлIамэ плIанэ къылъысамэ,
 • Ар, гуфIэу, уэ къыпхуишиящ.
 • Зауэ мафIэм ухипIыкIащ,
 • ЩIыунэ щIыIэм, гузавэм, уихьу.
 • ЩIыIэм уфIисмэ, и куэщIым уи анэм
 • Уигъэхуэбэну урикъузащ.
 • Уэ къыхэпхакъым езым уи гъащIэр,
 • Зэманыр щыбзаджэм ухалъхуат.
 • Ущихъумащ мафIэ лыгъэм уи анэм,
 • Уэ къызэроджэри «зауэм и бынщ»
 •  
 • Ботэщ  Соня.