ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩыIахэр къыдагъэщтэж

2022-04-26

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Мейкъуапэ. «Дружба» стадион. Мэлыжьыхьым и 23-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 • Судьяхэр: Привалов, Ежак (тIури Сочэ щыщщ), Габагков (Владикавказ).
 • «Дружба»: Хьэшыр Т., КIыщ, Далий, Кириленкэ, Мэкъуауэ (Васильев, 70), Пекъу, Багъэтыр, Уэрэзей (Гъыш, 70), Къурашын (Iэшэ, 40), Делэкъу (Крылов, 80), Къуэн.

 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Белоусов, Шумахуэ И., Сындыку, КIэдыкIуей (Жангуразов, 58), Ольмезов, Хьэшыр А., Масленников, Дэхъу (ХъутIэ, 78), Торосян (Ульбашев, 86), ЛIуп.
 • Топыр дигъэкIащ Iэшэм, 52 -пенальтикIэ (1:0).
 • 28-нэ дакъикъэм ЛIупым пенальтир худэгъэкIакъым.
 • Дагъуэ къыхуащIащ КIэдыкIуейм, Далийм, Шумахуэ И., Ольмезовым, Хьэшыр А., Пекъум, Васильевым, Iэшэм, Хьэшыр Т., Крыловым, КIыщым, Сындыкум.
 • Джэгум къыхахуащ Крыловыр (82-нэ дакъикъэм).
 •  
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ ебланэ джэгугъуэм хыхьэу щэбэт кIуам «Спартак-Налшыкыр» Мейкъуапэ щыIущIащ абы и «Друж-ба»-м. Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и иужьрей увыпIэхэм къыщыувыIа хэгъэрейхэмрэ мы гъэ джэгугъуэм зэрыщIидзэжрэ зэи хузэфIэмыкIауэ тхьэмахуэ блэкIам япэ текIуэныгъэр щызыIэрызыгъэхьа налшыкдэсхэмрэ я зэпэщIэтыныгъэр хуэм дыдэу къыщIидзащ. Командэхэм къызэрагъэпэщыну хэт ебгъэрыкIуэныгъэхэр и къежьапIэм щыужьыхыжырт е я хьэрхуэрэгъухэм къызэпаудырт.
 • Япэу гъуэм нэхъ пэгъунэгъу хъуар хэгъэрейхэращ. Етхуанэ дакъикъэр екIуэ-кIыу Антиповым и штрафнойм хуэкIуэ «Дружба»-м и футболистыр ди щIалэхэм хабзэм къемызэгъыу къагъэувыIащ. Штрафнойр зыгъэзэщIа Къуэным топыр гъуэм ищхьэкIэ игъэкIуащ.
 • КъыкIэлъыкIуэ ебгъэрыкIуэныгъэри къызэзыгъэпэщар мейкъуапэдэсхэращ. Нэхъапэми хуэдэу, ди щIалэхэм яIэщIэщIа щыуагъэм штрафной кърикIуащ. Иджы топым ди гъуащхьэхъумэхэм кърагъэгъэзащ.
 • Хуэмурэ екIуэкI джэгум зэхьэрхуэрэгъухэм набдзагубдзаплъагъэр яфIигъэкIуэда хуэдэт. ЩытыкIэр япэу къигъэсэбэпыну мурад ищIащ ЛIупым. «Дружба»-м и гъуащхьэхъумэхэм яIэ-щIэкIыу штрафнойм ихьа налшыкдэсхэм я гъуащхьауэр, хабзэр къызэпауду фIэкIа хэгъэрейхэм къахуэгъэувыIакъым — пенальти! Еуэну бгъэдыхьа ар къэзылэжьа ЛIупым и мурадыр и кIэм нэс хуэгъэзэщIакъым. Гъуэм и пкъом пэгъунэгъуу дигъэкIын игугъа топыр зымащIэкIэ блэлъэтащ.
 • «Спартак-Налшыкым» къемыхъулIа пенальтир къыумылъытэмэ, зэпэщIэтыныгъэм, нэхъапэми хуэ-дэу, жыджэрагъ хэлътэкъым. Командэхэм гулъытэ нэхъыбэ зыхуащIыр зыхъумэжыныгъэрат.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм и кIэух дакъикъэм ирихьэлIэу ди щIалэхэм угловой къыхатащ. Абы хэту топыр къызыIэрыхьа ЛIупым IэмалыфI иIащ бжыгъэр къызэIуихыну, ауэ ар щхьэкIэ зэуа топыр «Дружба»-м и гъуащхьэтет Хьэшырым къищтащ.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа нэужь зэхьэрхуэрэгъухэр нэхъ жан къэхъуащ. Абы кърикIуащ хэгъэрейхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ шынагъуэри. Ди штрафнойм щихьэм топыр къызыIэрыхьа «Дружба»-м и футболистыр налшыкдэсхэм я гъуащхьэхъумэм ириудащ. Хабзэр къызэпаудауэ къэзылъыта судьям метр 11-мкIэ игъэлъэгъуащ. Апхуэдэ унафэмкIэ и мыарэзыныгъэр жыджэру къэзыгъэлъэгъуэну хуежьа Шумахуэм судьям дагъуэ къыхуищIащ.
 • Пенальтир игъэзэщIэну топым бгъэдыхьащ япэ Iыхьэм и кIэух дакъикъэхэм джэгум къыхыхьа Iэшэм. НэхъапэIуэкIэ ЛIупым къемыхъулIар хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэныкъуэм дагъуэншэу хузэфIэкIащ — 1:0.
 • ЩытыкIэр псынщIэ дыдэу ягъэзэкIуэжыну ипэкIэ кIуэта «Спартак-Налшыкым» и ебгъэрыкIуэныгъэхэм хуэфэщэн кIэух ирагъэгъуэтыфыртэкъым — ахэр зэуэ топыр гъуэм блэлъэтырт е «Дружба»-м и гъуащхьэхъумэхэм ебгъэрыкIуэныгъэр къызэпаудырт. Апхуэдиз зыхъумэжыныгъэр хэгъэрейхэми щыуагъэн-шэу ирагъэкIуэкIыфыртэкъым — хабзэр къызэпаудурэ ди щIалэхэр штрафной еуэну Iэмал зыкъомрэ къахукъуэкIырт.
 • Зэхьэзэхуэм и кIэм нэблэгъауэ мейкъуапэдэсхэм аргуэру хабзэр къызэпаудащ. Дакъикъэ зыбжанэ ипэкIэ зэIущIэм къыхыхьа Крыловым ди щIалэхэм ящыщ зы ириудащ. Судьям дагъуэ къызэрыхуищIамкIэ мыарэзыуэ къемызэгъыу зызыщI а щIалэр джэгум къыхахуху увыIакъым.
 • Тхьэмахуэ ипэкIэ джэгукIэ дахэ къагъэлъагъуэу япэ текIуэныгъэ къэзыхьа «Спартак-Налшыкыр» ди къуэшхэм къыхагъэщIауэ зэпэщIэтыныгъэр иухащ. Хьэлэмэтращи, налшыкдэсхэм я тренер нэхъыщхьэу Биджиев Хьэсэнбий и пэкIэ лэжьа КIэбышэ Зауррэ Шакъ Ашэмэзрэ ар иужь лъэхъэнэм къыхагъэщIащ. Гъатхэпэм и 27-м 3:1-уэ къытекIуащ Налшык щыхьэщIа КIэбышэр зи пашэ Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р. Щэбэт кIуам Мейкъуапэ къыщефIэкIащ Шакъыр зи тренер нэхъыщхьэ икIи «Спартак-Налшыкым» хэкIыжа щIалэ зыбжанэ зыхэт «Дружба»-р. Абыхэм къагъэлъагъуэ хъуэжыкIафIэ дызэрымыхъуар икIи нэхъапэм я лэжьэкIэмкIэ мыарэзыуэ трагъэкIа гъэсакIуэхэр нобэрейхэм къыдагъэщтэжащ.
 •  ТIощIрэ ебланэ джэгугъуэм и адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Динамо» (Ставрополь) — 2:1, «Кубань-Холдинг» (Новокубанск) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Чайка» (Песчанокопскэ) — 3:6, «Форте» (Таганрог) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:2, «Алания-2» (Владикавказ) — «Мэшыкъуэ-КМВ» — 1:1, «Ротор-2» (Волгоград) — «Черноморец» (Новоросийск) — 0:5, «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 5:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ зэIущIэр ди щIалэхэм Налшык щрагъэкIуэкIынущ. Мэлыжьыхьым и 30-м абыхэм кърагъэблэгъэнущ Владикавказ и «Алания-2»-р.
 • Жыласэ Замир.