ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди лъахэгъу щIалэм и ехъулIэныгъэ лъагэ

2022-03-26

  • ЩIэныгъэм япэ лъэбакъуэхэр щызыч щIалэгъуалэр гъэгушхуэныр, абыхэм кърахьэжьэ Iуэху щхьэпэхэр дэIыгъыр къэрал унафэщIхэм гулъытэ хэха зыхуащIхэм ящыщщ. Апхуэдэ жэрдэм зыбжанэ къабгъэдокI къулыкъущIэхэм икIи псори хуолажьэ щIалэгъуалэ зэчиифIэм, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм я мурадхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ хэIущIыIу ящIыным, ахэр къайхъулIэн папщIэ Iэмалхэр къахузэгъэпэщыным. А Iуэхугъуэхэм ящыщщ Инновацэ лэжьыгъэхэр дэIыгъынымкIэ урысейпсо фондым къыхилъхьа «АкъылыфIэ» («Умник») зэпеуэр.

  • Илъэс 15 ипэкIэ къызэрагъэпэща а зэхьэзэхуэр мы зэманми йокIуэкI, цIыхущIэхэмрэ жэрдэмыщIэхэмрэ я къэралпсо гъэлъэгъуапIэ щIыкIэу. Зэпеуэр йокIуэкI унэтIыныгъи 6-кIэ зэщхьэщыхауэ: Бжыгъэр зи лъабжьэ технологиехэр, Медицинэмрэ узыншагъэр хъумэным  епха технологиехэр, ПкъыгъуэщIэхэмрэ химие технологиещIэхэмрэ, IэмэпсымэщIэхэмрэ производствэм епха технологиехэмрэ, Биотехнологиехэр, ЩIым и хъугъуэфIыгъуэхэр зыхъумэ энергетикэ. Абы и утыку йохьэ илъэс 18 — 30-хэм ит щIалэгъуалэр. БлэкIа илъэсхэм къриубыдэу Iуэхум хэтакIэщ зи щIалэгъуэ цIыху мин 70-м щIигъу. Абыхэм ягъэлъагъуэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм я нэхъыфIхэм къэрал гулъытэ егъуэт, ахэр зэрагъэзэщIэн мылъку хуагъэфащэу.
  • Гуапэ зэрыхъущи, а зэпеуэм дапщэщи жыджэру хэтщ ди республикэм и щIалэгъуалэр, текIуэныгъэфIхэри къыщахь. Мыгъэрей зэхьэзэхуэм зи зэфIэкIхэр щызыгъэлъэгъуа ди лъахэгъухэм ящыщу  къызэгъэпэщакIуэхэм гу лъатащ Забаков Азэмэт и щIэныгъэ лэжьыгъэм. КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и 4-нэ курсым щIэсу «Агрономие» IэщIагъэм хуеджэ щIалэщIэм и проектым лъабжьэ хуищIащ иужьрейуэ иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэщIэхэр. КъБКъМУ-м и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ахэр ятещIыхьат къэкIыгъэхэм нэхъ щIэхыу зезыгъэужь, ахэр хэзыгъахъуэ технологиещIэм. Зэпеуэм и къэпщытакIуэ гупым ягу ирихьащ щIалэщIэм и Iуэху еплъыкIэхэр икIи сом мин 500 хъу грант къыхуагъэфэщащ. А мылъкур Азэмэт тригъэкIуэдэнущ и щIэныгъэ къэхутэныгъэ хьэлэмэтым къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэным.
  • Къэралпсо утыкум ди республикэм и цIэр фIыкIэ щызыгъэIуа Забаков Азэмэт ди гуапэу дохъуэхъу и ехъулIэныгъэ инымкIэ икIи дыщогугъ апхуэдэ текIуэныгъэ куэд иджыри къихьыну, щIэныгъэ куум и щыгу лъагэм нэсыну.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.