ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бэнэныгъэ гуащIэр еух

2022-03-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и епщыкIуплIанэ джэгугъуэм хиубыдэ зэIущIэхэр мы махуэхэм «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щекIуэкIащ.

 • ЗэпэщIэтыныгъэхэм и япэ махуэр къызэIуахащ «ХьэтIохъущыкъуеймрэ» «Локомотив»-мрэ. Чемпионатым щыпашэхэм жыджэру якIэлъеIэ хьэтIохъущыкъуейдэсхэр я плъапIэм зэрыхуэпабгъэр наIуэт. Абы и щыхьэтщ «хэгъэрейхэм» налшыкдэсхэм я гъуэм дагъэкIа топитIыр.
 • Лъэбакъуэ кIэщIкIэ зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и кIэух увыпIэхэр ебгынэ «Иналым». Щэбэт кIуам Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и командэм ар 1:1-уэ дэджэгуащ. Иужьрей джэгугъуиплIым къриубыдэу очко 8 зыIэрызыгъэхьа Къэрэгъэш и командэм епщыкIуплIанэ-епщыкIутхуанэ увыпIэхэр дегуэш «Шэрэджым» икIи къыкIэлъыкIуэ «Малка»-м очкоитхукIэ къыщхьэщыкIащ.
 • Пашэныгъэр зымащIэ-кIэ зыIэщIэкIа «Автозапчасть»-м къыIэщIэщIа щIэщхъур зэригъэзэкIуэжыным жыджэру толажьэ. Бахъсэндэсхэмрэ «Нартанымрэ» ирагъэкIуэкIа зэIущIэр джэгугъуэм топ нэхъыбэ дыдэ щыдагъэкIа хъуащ. ЗэпэщIэтыныгъэм и топийри (!) зи IэдагъэщIэкIыр «Автозапчасть»-м и футболистхэрщ.
 • ЛъэпэрэпэнкIэ Iэмал зимыIэ «Тэрчми» и джэгукIэр зэтеублауэ ирегъэкIуэкI. Зы очкокIэ фIэкIа абы къыкIэрымыху бахъсэндэсхэр напIэзыпIэм япэ ищыжыну хьэзырщ. ЕпщыкIуплIанэ джэгугъуэм хиубыдэу «Шагъдиймрэ» «Тэрчымрэ» ирагъэкIуэкIа зэIущIэр 1:4-уэ иужьрейхэм я текIуэныгъэкIэ иухащ.
 • Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и кум зэныкъуэкъуныгъэшхуэ щокIуэкI. Дэтхэнэ зы зэIущIэм кърикIуэ бжыгъэм елъытауэ командэхэм я увыпIэхэми зехъуэж. Апхуэдэу очко бжыгъэ зэхуэдиз яIэу иужьрей джэгугъуэм щызэхуэза «Къэбэрдеймрэ» «Спартак-Д»-мрэ я зэIущIэр 2:1-уэ налшыкдэсхэм я текIуэныгъэкIэ иухри зы лъэбакъуэкIэ къыдэкIуэтеящ.
 • Япэ увыпIитIыр зыIыгъым фIыуэ къакIэрыхуа, ауэ яужь къит командэхэр зи лъэдакъэ къытеувэ «Ислъэмейри» щыуэнкIэ зы Iэмал иIэкъым. Абы гъунэгъу дыдэ къыхуэхъуащ «ХьэтIохъущыкъуеймрэ» «Спартак-Д»-мрэ. Тхьэмахуэ блэкIам ислъэмейдэсхэр IущIащ «Бабугент»-м. ЗэпэщIэтыныгъэм «Ислъэмейм» щыдигъэкIа топитхум и жэуапу Шэрэдж районым къикIа командэм иритыжыфар зы къудейщ.
 • «Шэрэджымрэ» «Мурбек-ФШ»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэр 3:0-у налшыкдэсхэм я текIуэныгъэкIэ иухащ. ЕпщыкIуплIанэ джэгугъуэм иужькIэ Старэ Шэрэдж и командэр зэхьэзэхуэм щынэхъыкIэхэм ящыщ зы хъуащ.
 • Очкоитху фIэкIа зимыIэ «Малка»-м аргуэру и джэгукIэр къехъулIакъым. Зы топ закъуэщ абыхэм «Шэджэм-2»-м и гъуэм дагъэкIыфар. Ауэ иужьрейхэм я IэдакъэщIэкI топиплIым и фIыгъэкIэ зэIущIэм текIуэныгъэ къыщахьащ икIи малкэдэсхэр гуп нэхъыщхьэм къыхагъэкIыпащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и епщыкIуплIа- нэ джэгугъуэм хиубыдэу екIуэкIа зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: гъатхэпэм и 19-м: «Шагъдий» (Зеикъуэ) — «Тэрч» (Тэрч) — 1:4, «Автозапчасть» (Бахъсэн) — «Нартан» (Нартан) — 8:0, «Инал» (Къэрэгъэш) — КъБКъУ (Налшык) — 1:1, «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «Локомотив» (Налшык) — 2:0; гъатхэпэм и 20-м: «Къэбэрдей» (Шэрэдж Ищхъэрэ) — «Спартак-Д» (Налшык) — 1:2, «Бабугент» (Бабугент) — «Ислъэмей» (Ислъэмей) — 1:5, «Шэрэдж» (Старэ Шэрэдж) — «Мурбек-ФШ» (Налшык) — 0:3, «Малка» (Малкэ) — «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — 1:4.
 • Зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр мы тхьэмахуэм зэхэтынущ.
 • Жыласэ Замир.