ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык, Тэрч, Аргудан… АдэкIэ-щэ?

2022-01-20

 • Иджыблагъэ фыщыдгъэгъуэзащ «Адыгэ псалъэ» газетым 2022 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм щIэджыкIакIуэхэм Iэ зэрытрадза щIыкIэм. ИкъукIэ гуапэ тщыхъуащ абыхэм процент пщыкIутху къазэрыхэхъуар. АдэкIи Iуэхур ефIэкIуэну дыщогугъ.

 • «Урысей пощтым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм ди лъэIукIэ тхуагъэхьэзыращ республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ «Адыгэ псалъэ» газетым Iэ зэрыщытрадза щIы-кIэм теухуа тхыгъэ. Куэдым ар зэрафIэхьэлэмэтынум шэч хэлъкъым. Къыхэдгъэщыну дыхуейт ди щIэджыкIакIуэхэр нэхъыбэ дыдэу Налшык (335-рэ), Тэрч (115-рэ) къалэхэм, Аргудан къуажэм  (113-рэ) зэрыщыIэр. А щIыпIищращ 100-м щIезыгъэгъуфар. Дауи, нэхъыбэкIэ дащыгугъат Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ нэхъ ин дыдэхэу Дыгулыбгъуейм (43-м ди газетым традзауэ аращ), Нартаным (29-м), Щхьэлыкъуэм (20-м), Шэджэм ЕтIуанэм (17-м), Зеикъуэм (55-м), Ислъэмейм (5-м), Кэнжэм (9-м). Абыхэм дэтхэнэми щыпсэум я цIыху бжыгъэр мини 10-м зэрыщIигъурэ куэд зэрыщIар къэплъытэмэ, лъэпкъ газетым гулъытэ щIагъуэ зэкIэ зэрыщимыгъуэтыр нэрылъагъущ. ДяпэкIэ я гупэр нэхъ къытхуагъэзэну дыхуейт.
 • Дэ ди лъэныкъуэкIэ тлъэкI къэдгъэнэнукъым «Адыгэ псалъэм» и къыдэкIыгъуэ къэс щIэщыгъуэрэ хьэлэмэтрэ фщыхъун папщIэ. Фэри фыхущIэкъу фи унагъуэм адыгэ псалъэр зэрыщыIуным.
 • Налшык
 • Налшык къалэ — 335
 • Кэнжэ — 9
 • Iэдииху — 6
 • Псори зэхэту — 350
 • Аруан район
 • Нарткъалэ — 85
 • Псыгуэнсу — 53
 • Старэ Шэрэдж — 33
 • Къэхъун — 31
 • Аруан — 25
 • Шэрэдж Ищхъэрэ — 21
 • Псынабэ — 14
 • Джэрмэншык — 10
 • Шытхьэлэ — 10
 • Псыкуэд — 8
 • Мэрзэхъу — 5
 • Чёрнэ Речкэ — 4
 • Псори зэхэту — 299
 • Тэрч район
 • Тэрч — 115
 • Терекскэ — 39
 • Акъбащ Ипщэ — 19
 • Курп Ипщэ — 18
 • Арыкъ — 16
 • Урожайнэ — 15
 • Хьэмидей — 15
 • Плановскэ — 13
 • Курп Ищхъэрэ — 12
 • Дейскэ — 9
 • Опытнэ — 8
 • Тамбовскэ — 8
 • Инарыкъуей — 5
 • Белоглинскэ — 2
 • Новэ Хьэмидей — 2
 • Джулат — 1
 • Заводской — 1
 • Интернациональнэ — 1
 • Псори зэхэту — 299
 • Лэскэн район
 • Аргудан — 113
 • Анзорей — 47
 • Урыху — 44
 • Хьэтуей — 34
 • Лэскэн ЕтIуанэ — 22
 • Ерокъуэ — 15
 • Псори зэхэту — 275
 • Бахъсэн къалэмрэ районымрэ
 • Зеикъуэ — 55
 • Бахъсэн — 47
 • Дыгулыбгъуей — 43
 • Къулъкъужын Ипщэ — 32
 • Къулъкъужын
 •   Ищхъэрэ — 26
 • Куба — 12
 • ХьэтIохъущыкъуей — 11
 • Бахъсэнёнкэ — 6
 • Ислъэмей — 5
 • Псыхъурей — 5
 • Кыщпэк — 3
 • Жанхъуэтекъуэ — 2
 • ПсыкIэху — 1
 • Псори зэхэту — 248
 • Дзэлыкъуэ район
 • Каменномостскэ — 68
 • Сэрмакъ — 61
 • Малкэ — 37
 • Къамылыкъуэ — 19
 • Дзэлыкъуэкъуажэ — 15
 • Псынэдахэ — 13
 • Совхознэ — 7
 • Приречнэ — 5
 • Шордакъ — 4
 • ЯтIэкъуэ — 4
 • Зольскэ — 3
 • Чыщбалъкъ — 2
 • Светловодскэ — 2
 • Псори зэхэту — 240
 • Шэрэдж район
 • Аушыджэр — 57
 • Жэмтхьэлэ — 52
 • Зэрэгъыж — 18
 • Къэщкъэтау — 4
 • Псори зэхэту — 131
 • Шэджэм район
 • Лашынкъей — 34
 • Нартан — 29
 • Щхьэлыкъуэ — 20
 • Шэджэм — 19
 • Шэджэм ЕтIуанэ — 17
 • Псори зэхэту — 119
 • Прохладнэ къалэмрэ районымрэ
 • Алътуд — 16
 • Къэрэгъэш — 11
 • Прохладнэ — 5
 • Псыншокъуэ — 3
 • Псори зэхэту — 35
 • Май район
 • Май къалэ — 4
 • Александровскэ — 1
 • Псори зэхэту — 5
 • Iуащхьэмахуэ район
 • Тырныауз къалэ — 3
 • Эльбрус — 1
 • Нейтринэ — 1
 • Псори зэхэту — 5
 • «Адыгэ псалъэм» тезыдзэну хуейхэм сыт щыгъуи ар щахузэфIэкIынущ «Урысей пощтым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ дэтхэнэ къудамэми. Ди газетыр къебгъэхь хъунущ мазаем (февралым) щыщIэдзауи, адрей мазэхэм щегъэжьауи. Дауи, и уасэри нэхъ пудынущ. Къапщтэмэ, пощтзехьэм къыпхуихьынумэ, мазитхум техуэнур — сом 604-рэщ, уэ езым уи гъунэгъу пощтым и къудамэм къыщепIыхыжынумэ — сом 550-рэщ. КъыкIэлъыкIуэ мазэм къыпIэрыхьэн папщIэ узэрытым и 23-м фIумыгъэкIыу тедзапхъэщ. ФеужьэрэкI, маржэ, фэращ дэ дыщIэлажьэр!
 • Хьэтау Ислъам.