ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейпсо кинофестивалыр Налшык щокIуэкI

2021-10-30

  • Налшык и Музыкэ театрым жэпуэгъуэм и 27-м къыщызэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр — илъэси 100» урысейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар. Коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ щIыналъэм щыщыIэ щытыкIэр нэхъыкIэ зэрыхъуам къыхэкIыу ар зэпэIэщIэу (онлайн Iэмалым тету) къызэрагъэпэщ.

  • — Зи чэзу урысейпсо кинофестивалыр Налшык къыщызэIудох. ГъащIэм куэдрэ ущрохьэлIэ политикхэм нэхърэ гъуазджэм и цIыхухэм зэфIэкI нэхъыбэ къыщызэкъуах. ЦIыхупсэхэр гъунэгъу зэхуэхъунымкIэ артистхэр дэIэпыкъуэгъу щыхъукIэ, абыхэм яку зэныбжьэгъугъэ къыдохъуэ. Языныкъуэхэм зэхамыщIыкIми, мы иджырей фестивалыр и щыхьэтщ цIыхухэм ди зэкъуэтыныгъэр, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ зегъэужьыныр, зыр адрейм гуфIэгъуэрэ дахагъэкIэкIэ дэгуэшэныр, хьэщIагъэ кIэлъызехьэныр зы узыфэми эпидемиеми зэрызэпамыудыфынум. НэкIуIупхъуэхэр зыIувгъэлъыну, вакцинэр зыхевгъалъхьэу зыфхъумэжыну псори фыкъыхузоджэ, — жиIащ республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин пшыхьыр къыщызэIуихым.
  • Налшык щекIуэкIыр дунейпсо щэнхабзэ Iуэху дахэ хъуащ. Музыкэ театрым и утыкум республикэм щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ зыкъыщыхуагъэзащ УФ-м и цIыхубэ артисткэ Рязановэ Раисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Кириенкэ Зинаидэ, УФ-м и цIыхубэ артист Скляр Игорь, Урысейм щIыхь зиIэ и артистхэу Колесников Сергейрэ Кюрдзидис Эвклидрэ, актёр цIэрыIуэхэу Запорожский Макар, Сагдулаев Рустам, Орлянский Пауль сымэ.
  • Апхуэдэу къытхуеблэгъащ Германием, Къэзахъстаным, Узбекистаным, Армением, Беларуссием я кинематографистхэр. Актёр Колосов Максим гъэхуауэ къеджащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэхэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я усэ купщIафIэ-хэм.
  • Зэраубзыхуам тету, фестивалым и программэм хыхьэу театрымрэ киномрэ я артистхэм ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым концерт гукъинэжхэр щатынущ. Кинофестивалым щагъэлъэгъуэнущ «Амурская осень» фестивалым и саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэща «Райцентр», Венецием щекIуэкIа фестивалым щагъэлъэгъуа «Яблоки», «Восток — Запад. Золотая арка» дунейпсо кинофестивалым «Дебют нэхъыщхьэ» унэтIыныгъэм лауреат щыхъуа «Начало» лэжьыгъэхэр, «Весури», «Детство Чика», «Жаным, ты не поверишь», «Красный призрак», «Маленький воин», «Ничей», «Под гнездом аиста» фильмхэр, «Пограничное состояние» киноальманахыр, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа нэгъуэщI лэжьыгъэхэр. Абыхэм еплъыну Iэмал яIэщ уз зэрыцIалэм зэрыпэщIэт хабзэхэр зыгъэзащIэхэм.
  • — Фестивалыр — киногъэлъэгъуэныгъэ къудейкъым, атIэ Урысей Федерацэм и театрымрэ киномрэ я артистхэм я зэIущIэхэр, концерт гукъинэжхэр, актёр IэзагъэхэмкIэ мастер-классхэр, республикэм и район зэмылIэужьыгъуэхэм къыщызэрагъэпэщыну зэхыхьэ гукъинэжхэр къызэщIэзыубыдэ Iуэхугъуэ дахэщ, — жиIащ зэхуэсым и унафэщI, продюсер икIи киновед Новожилов Сергей.
  • Фестивалыр жэпуэгъуэм и 31 пщIондэ зэхэтынущ. Ар щызэхуащIыжыну иужьрей гуфIэгъуэ пшыхьыр игъэдэхэн папщIэ Минск къикIыу Налшык къытхуеблэгъэнущ «Чистый голос» белорус уэрэджыIакIуэ гупым хэт Тышко Аким.
  • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министерствэм и YouTube-каналымрэ республикэм и «1 КъБР» телеканалымкIэ кинофестивалым иращIэкI пшыхьхэр къызэрыщатым пащэнущ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.