ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэпэщIэтыныгъэ  гуащIэм  бжыгъэр  къыщызэIуахакъым

2021-10-19

 • «Форте» (Таганрог) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Таганрог. «Форте Арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 17-м. ЦIыху 300 еплъащ.

 • Судьяхэр: Головко (Волгоград), Охрименкэ (Мейкъуапэ), Зыбин (Мэзкуу).
 • «Форте»: Москаленкэ, Мироник, Погребняк, Абдуллин, Ахмеджанов, Машэжь (Малыш, 83), Захаров (Гайдуков, 83), Могилев, Пащты (Вяткин, 74), Магомедов (Малоян, 65).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Сындыку, Ольмезов, КIэдыкIуей, Шумахуэ И., Хьэшыр, Дэхъу, Черткоев, Жангуразов (Торосян, 90), ЛIуп, Бэчбо (Шумахуэ З., 88).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Жангуразовым, Черткоевым, Ахмеджановым, Пащтым, Хьэшырым, Сындыкум, КIэдыкIуейм, Погребняк,
 • Джэгум къыхахуащ Ахмеджановымрэ КIэдыкIуеймрэ.
 • Футбол Лъэпкъ Лигэм и етIуанэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм «Спар-так-Налшыкыр» Таганрог щыIущIащ «Форте»-м. Ар нэхъри хьэлэмэт ищIырт хьэрхуэрэгъухэм зэрахэтым нэхъапэм ди командэм и пашэу щытахэу Пащты Русланрэ Машэжь Ратмиррэ. А тIуми хъарзынэу зыкъагъэлъэгъуащ.
 • Турнир таблицэм щыпашэхэм ящыщ хэгъэрейхэм драгъэкIуэкIа зэIущIэр налшыкдэсхэм жыджэру къыщIадзащ. Япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ тепщэныгъэр зыубыда «Спартак-Налшыкыр» ерыщу ебгъэрыкIуэн иригъэжьащ. Топыр мащIэ дыдэу фIэкIа къызыIэрымыхьэ таганрогдэс-хэр Iэнкун къэхъуат, я лъэныкъуэмкIэ зыщагъэбыдауэ зыхъумэжыныгъэм нэхъ телажьэрт. ДжэгупIэ губгъуэр хуит къызыхуэхъуа ди щIалэхэм Москаленкэ и гъуэм зэрекIуэлIэн Iэмал зэхуэмыдэхэр къалъыхъуэрт.
 • Гупхэм я зэпэщIэтыныгъэ жыджэрым и щыхьэтщ футболистхэм джэгум къыщыхуащIа дагъуэхэм я бжыгъэр (10!).
 • ХьэщIэхэм я тепщэны-гъэр нэхъ наIуэ хъуащ етIуанэ дагъуэ къыхуащIам къыхэкIкIэ «Форте»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Ахмеджановыр джэгум къыщыхахуам. «Спартак-Налшыкым» и ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым гъуэм дыхьэ топым щхьэкIэ къригъэгъэзащ хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым. Дакъикъэ зыбжанэ нэхъ дэмыкIыу бжыгъэр къызэIуихыну IэмалыфI дыдэ къыхукъуэ-кIат Жангуразовым. Штрафнойм и кум иту ар лъэщу зэуа топыр зымащIэкIэ гъуэм блэлъэтащ.
 • Налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэр щIэужьыхащ етIуанэ дагъуэ къыхуащIам и зэранкIэ КIэдыкIуейр зэIущIэм къыщыхахуам. Абы къыщыщIэдзауэ джэгур зэпIэзэрыт хъужащ икIи бжыгъэр къызэIуамыхауэ зэпэщIэтыныгъэр иухащ.
 • ЗэIущIэм къыщахьа зы очком и фIыгъэкIэ «Спартак-Налшыкыр» турнир таблицэм зы увыпIэкIэ щыдэкIуэтеящ. Ещанэ-еплIанэ увыпIэр зэдэзыгуэшу щыта Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-мрэ «Форте»-мрэ зэщхьэщыкIыныгъэ ягъуэтащ Дагъыстэным и командэр текIуэу таганрогдэсхэм очкоитI яфIэкIуэда иужь.
 • ЕпщыкIуплIанэ джэгугъуэм и адрей зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: «Динамо» (Ставрополь) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1, «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 2:1, «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Чайка» (Песчанокопскэ) — 0:1, «Ротор-2» (Волгоград) — «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0, СКА (Дон Iус Ростов) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 1:0.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» и унэ щригъэкIуэкIынущ. Жэпуэгъуэм и 23-м абы къригъэблэгъэнущ Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-р.
 • Жыласэ  Замир.