ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэш  псори зы  анэ къилъхуркъым

2021-09-14

  • Мы сурэтым щыфлъагъу гупым Къуэжьыкъуей Ищхъэрэ (Шэрэдж Ищхъэрэ) дэт курыт еджапIэр къэдухащ 1971 гъэм. Абы лъандэрэ илъэс 50 мэхъури, зы илъэси къэмынэу гъэмахуэкIэ мазэм ди жылэжьым дыщызэхуозэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, къыддеджа щIалэхэм ящыщ зыбжанэ нобэ къытхэтыжкъым. Ауэ ахэр зэи зыщыдгъэгъупщэркъым — дызэхуэса нэужь, IэфIу дигу къыдогъэкIыж.

  • Апхуэдэ зэIущIэхэм деж узытепсэлъыхьыныр мащIэкъым: апхуэдэхэщ школым щыдгъэкIуа илъэсхэр, ди щIалэгъуэм щыгъуэ хъуэпсапIэу диIахэр, зэман блэкIам къриубыдэу къэхъуа-къэщIахэр – куэд мэхъу ди гупсысэхэмрэ псалъэмакъымрэ къызэщIаубыдэр. Ди гукъэкIыжхэм ящыщ куэд епхащ гугъу зыкъыддезыгъэхьа, адэ-анэм хуэдэу къытщхьэщыта ди егъэджакIуэ щэджащэхэм. Ахэр зэи зыщыдгъэгъупщэркъым. ЛIы ныбжьым диува нэужьщ абыхэм къытхуащIам уасэ зэримыIэр хьэкъыу щытпхыкIар. А нэхъыжьыфIхэр дунейм тетыхункIэ, зэи гулъытэншэу къэдгъэнакъым. Нобэ псэууэ щыIэжхэри IэщIыб тщIыркъым.
  •  Илъэс 50 ипэкIэ курыт еджапIэр къызэзынэкIа щIалэхэм IэщIагъэ зырызыххэ зэдгъэгъуэтащ. Дэ къытхэкIащ щIэныгъэлIи, дзэ къулыкъум зи гъащIэр езыпхаи, хабзэхъумэ IэнатIэм, мэкъумэшым я лэжьакIуэхэри. Псом ящхьэращи, дяпэ ита нэхъыжьхэм дазэрыхуэфэщэным дыхущIэкъуу, дыкъызыхэкIа лъэпкъым, къуажэм, хэкум дыхуэпэжу дыкъэгъуэгурыкIуащ. IэнатIэ Iутхэри пенсэ кIуэуэ тIысыжахэри иджыри жыджэру гъащIэм дыхэтщ, Тхьэм и фIыщIэкIэ.
  •  Ди жылэм дэсхэм ящыщ куэдым ящIэ дэ гупыр илъэс къэсыху дызэрызэхуэсыр икIи демызэшу, уэим дымыщIу дызэрызэIущIэр ягъэщIагъуэ, щытхъу псалъи къытхужаIэ. ДяпэкIи зэрытлъэкIкIэ иужь дитынущ ди пщIэмрэ ди нэмысымрэ зэрытIыгъыным, ди жылэжьым ди сэбэп зэредгъэкIыным.
  • «Зэш псори зы анэ къилъхуркъым», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. Лъэпкъ, унагъуэ зырыз къихъукIа дэ щIалэхэр зэкъуэш пэлъытэу дызэрыIыгъщ, дыпсэухукIи дызэрылъытэу, дызэрылъагъуу дыщытынущ, Тхьэм жиIэмэ.
  • ТХЬЭЗЭПЛЪ Iэниуар,
  •  КъБКъУ-м и доцент.
  • Сурэтым: (сэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ): Хьэкъун МуIэед, Джаурджий Арсен, Тхьэзэплъ Мурадин, Шорэхьий Анэтолэ, Теунэ Вячеслав, Шондыр Хьэсэнбий, Чып Аслъэнбий, Шыгъушх Iуматий, Тхьэзэплъ Iэниуар.