ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2023

ЩIыналъэм и мэкъумэш  IэнатIэр къепщытэ

2023-05-30

 • Аруан районым и мэкъумэш промышленностым и лэжьэкIэр зригъэлъэгъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Налшык и гъуэгухэр  ирагъэфIакIуэ

2023-05-30

 • Ди республикэм шэщIауэ щолажьэ УФ-м и Президентым и жэрдэмкIэ къыхалъхьауэ щыта лъэпкъ проект куэд. Абыхэм ящыщщ гъуэгухэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» фIэщыгъэр зиIэр. Ар и лъабжьэу Налшык яужь щитщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу щыта Щоджэн Николай и цIэр зезыхьэ уэрамым ирикIуэ гъуэгур зэгъэпэщыжыным. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ къипщытащ а щIыпIэм лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зиужьынущ Нарткъалэ  и зыгъэпсэхупIэ  нэхъыщхьэм

2023-05-30

 • Аруан щIыналъэм и къалащхьэм и «Нарт» зыгъэпсэхупIэ парк нэхъыщхьэр зыхуей хуэгъэзэным епха Iуэхугъуэхэр мыгувэу яублэнущ. Мы махуэхэм абы щыIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIынум зыщигъэгъуэзэн мурадкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джэдыкъуэ Плъыжьым  хьэщIэхэр зрешалIэ

2023-05-30

 • Накъыгъэм и 27 — 28-хэм КъБР-м щекIуэкIащ «Урысейм и кубок» саугъэтым щыщIэбэна, шыгъажэ кIыхьхэмкIэ къэрал зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыуэпс – щIыгулъ

2023-05-30

 • ЩIэныгъэлIхэм къызэрабжамкIэ, дунейм псэ зыIутуи зыIумытуи тетым я процент 90-м нэблагъэр ерыскъыхэкIхэмкIэ къызэзыгъэпэщыр щIыгулъырщ. Аращ гъавэ щIапIэхэмрэ мэкъупIэхэмрэ я щытыкIэр зыхуэдэнур зэлъытари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэмыжыр къагъэщIэрэщIэж

2023-05-30

 • «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым тету зэрагъэпэщыж автомобиль зекIуапIэхэм ящыщщ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Зеикъуэ къуажэм и кум деж Дыгъэмыхъуэрэ Хьэрэкхъуэрэрэ зэзыпхыу Бахъсэныпсым телъа лъэмыжыр къызэрагъэщIэрэщIэжыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щачэ кхъужьыр щыбэвщ

2023-05-30

 • Щачэ (Сочэ) куэдым я лей пхъэщхьэмыщхьэ хы ФIыцIэ Iуфэм щыпсэу адыгэхэм жаIэ къыщыкIыу.
 • Сыт хуэдэ хъугъуэфIыгъуэм фыщыгъуазэ а щIыпIэм къикIауэ? Ахъо (инжир), хъурмэ, пIэре (киви), тIамыплъ, хьэмэрэ Бразилием къраша фейхоара? Кавказыр фIыуэ зыцIыхухэм дыщIагъункIэ мэхъу къущхьэмышхей, чыцIыбжьей жыг лIэужьыгъуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2023-05-30

 • Урысей — ислъам дуней: KazanForum
 • Накъыгъэм и 18 — 19-хэм Тэтэрстаным и щыхьэрым щызэхэтащ 2009 гъэм щегъэжьауэ илъэс къэс УФ-м щекIуэкI «Урысей — ислъам дуней: KazanForum» зэIущIэшхуэр. ХьэщIэхэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ УФ-м и Президент Путин Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Дунейр къэкIухьи,  уи унэ екIуэлIэж

2023-05-30

 • ЦIыхум зыплъыхьакIуэ кIуэн зэрыщIидзэрэ, тхыдэр щыхьэт зэрытехъуэщи, лIэщIыгъуэ куэд дэкIащ. Зи гугъу сщIыр Поло Марко, Колумб Христофор сымэ хуэдэхэркъым, ахэр къэхутакIуэт, атIэ цIыху къызэрыгуэкIхэм дунейр зрагъэлъагъун щыщIадзарщ. ЗэманкIэ епщыкIуплIанэ лIэщIыгъуэм нэхъ ипэжкIэ тохуэ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

АдэкIэ еджапIэр къапоплъэ

2023-05-30

 • Щхьэлыкъуэ дэт сабий сад №2-м мы гъэм илъэс 30 хъуащ и гъэсэнхэр къыщIигъэкIыу зэрыщIидзэрэ. Гъэ еджэгъуэр щIидзэжмэ, япэ классым щIэтIысхьэну цIыкIухэр абы щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХэщIыныгъэ зимыIэ яхэтыжкъым

2023-05-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэмахуэ чемпионатым и зи чэзу зэIущIэхэр гуп нэхъыщхьэм щекIуэкIащ. Абыхэм яужькIэ хэщIыныгъэ зымыгъуэта командэхэм къахэнэжакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Жылагъуэм и сэбэп ирегъэкI

2023-05-27

 • Республикэм и УнафэщIыр хуэзащ «Хэкум и зауэлIхэм я унагъуэхэм я комитет» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI, дзэ Iуэху хэхам къахуигъэув къалэнхэр зыгъэзащIэу хэкIуэда подполковник Орехов Дмитрий и щхьэгъусэ Ореховэ Каринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

IитIыр зэрымытхьэщIмэ,  зэрыщIэркъым

2023-05-27

 • «Дунейм утетыну ухущIэзыгъэкъу, хъуэпсапIэхэм уахуэзыгъэпIащIэ щытыкIэ лъэщщ щIалэгъуэр», — жиIэгъащ гупсысакIуэ гуэрым. ЦIыхур зытет дунейр иригъэфIэкIуэну щыхуэмея, лъэпкъхэм я зэхущытыкIэхэр фIым трашэну щыхущIэмыкъуа, арыххэуи щIалэгъуэм къигъэIурыщIэ фIыгъуэхэм ялъэIэсыну щыщIэмыбэна лъэхъэнэ щыIауэ къыщIэкIынукъым. Дызэрыщыгъуазэщи, адыгэхэм гъунэгъу жылэхэр зрашэлIэн, цIыхугъэ-благъагъэм тещIыхьа пыщIэныгъэ хуаIэн, я щIэблэр зэкъуагъэувэн папщIэ, быныр къану ятырт, япхъухэр къашэрт, зэш тхьэрыIуэкIэ зэувалIэрт. Апхуэдэ зэхэтыкIэм ижь лъэпкъ щэнхабзэхэми Iэмалыншэу ящIихурт: шыIэныгъэ, лъытэныгъэ, гумащIагъэ, ныбжьэгъугъэ, хьэтыр жыхуэтIэ щытыкIэ дахэхэм щIалэгъуалэр щIэпIыкIа хъурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ТекIуахэр ягъэгушхуэ

2023-05-27

 • Мы махуэхэм дэнэкIи щокIуэкI гъэ еджэгъуэр и кIэм зэрынэсамрэ абы кърикIуахэмрэ къыщапщытэж зэIущIэхэр. Иужьрей уэзджынэр къахуеуакIэщ 9-нэ, 11-нэ классхэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм. Ахэр хыхьакIэщ къызэрыщIагъэкI къэрал къэпщытэныгъэхэм я уэрыпIэм. А Iуэхугъуэм къыдэкIуэу школхэм иджыпсту щроплъэж 2022 — 2023 еджэгъуэ лъэхъэнэм къриубыдэу школакIуэхэр зыхэта олимпиадэхэм, зэхьэзэхуэхэм, нэгъуэщI зэпеуэхэм къарикIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Артист IэщIагъэм  къыхуигъэщIа

2023-05-27

 • Хьэмыку Жаннэ къыщалъхуа махуэр мы мазэм егъэлъапIэ
 • Хьэмыку Жаннэ Хьэжумар и пхъур Щукиным и цIэр зезыхьэ Театр училищэм (Москва къалэ) и адыгэ студием щеджащ. Драмэм, кином, эстрадэм я артист унэтIыныгъэмкIэ 1975 гъэм диплом плъыжькIэ еджапIэр къиуха иужь, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым лэжьэн щригъэжьауэ, нобэр къыздэсым абы и актрисэ пажэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей