ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2022

Бахъсэн щIыналъэм щекIуэкI ухуэныгъэхэр къепщытэ

2022-04-26

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Бахъсэн щIыналъэм иджыблагъэ щыIащ. Абы къипщытащ лъэпкъ, федеральнэ проектхэм япкъ иткIэ щIыпIэм щрагъэкIуэкI ухуэныгъэщIэхэр, зэгъэпэщыжы-ныгъэ лэжьыгъэхэр зэрагъэзащIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мамырыгъэм и телъхьэу

2022-04-26

 • Урысейм и Профсоюз щхьэхуитхэм я федерацэм Накъыгъэм и 1-р гъэлъэпIэным ехьэлIауэ къыхилъхьа урысейпсо автозэдэжэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Ирипагэу яIэт

2022-04-26

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, 2010 гъэ лъандэрэ Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм мэлыжьыхьым и 25-м Адыгэ ныпым и махуэр щагъэлъапIэ. Апхуэдэуи ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу къэрал 50-м щIигъум ар щаIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Зауэ лъэхъэнэм пэджэжырт

2022-04-26

 • Налшык гъущI гъуэгум къыщрагъэблэгъащ «ТекIуэныгъэм и мафIэгур». 1945 гъэрт абы уи нэгу къыщIигъэхьэр. Хэку зауэшхуэм и зэманым щыIа мафIэгу пэшхэр пыщIат: хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэр, дзэ хуэIухуэщIэхэр зэрызэрашэхэр, цIыхухэр зэрысхэр. Япэ ит мафIэгу пэшыр ФД-20-р, ХХ лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм ящIауэ щытащ. Эр 739-99 паровозыр Сталинград зауэм и фронт щIыбагъым щызекIуащ, шэ уапIэу игъуэтахэри тыболъагъуэ. МафIэгу пэшхэр Кавказ Ищхъэрэм и гъущI гъуэгухэм я музейм и экспонатхэм щыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым куэд хуэзылэжьа

2022-04-26

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм илъэс куэдкIэ щылэжьа тхыдэдж цIэрыIуэ Ехъутэныдж Хьэсэн Хьэбас и къуэр дунейм зэрехыжар абы и гуащIэм щыгъуазэхэм, ар зыцIыхуу щытахэм гущIыхьэ ящыхъуащ. Ди республикэм и мызакъуэу, гъунэгъу щIыналъэхэми къикIащ хъыбар гуауэр щхьэжагъуэ зыщыхъуахэм къабгъэдэкI тхыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2022-04-26

 • Муслъымэн диныр зыгъэлъэщыр
 • Мазэм я нэхъ лъапIэм, КъурIэныр къыщехам, гуэныхьхэр куэду щагъэгъум, псапэхэр щыбагъуэм, духьэхэр нэхъ къабыл щыхъум нобэ дыхэтщ. Ахэр къызыгурыIуэу, зыхэт фIыгъуэри зыхэзыщIэу къэзыгъэсэбэпым и насыпщ, ауэ нобэ щхьэхынагъэр зытезыгъакIуэу, зэманыр зыгъэкIуэдыр насыпыншэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Кавказым и къуэ пэж Сосналы СулътIан къызэралъхурэ илъэс 80 ирикъуащ

2022-04-26

 • Абхъазым и ЛIыхъужь, СССР-м щIыхь зиIэ и дзэ кхъухьлъатэзехуэ, АР-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта, зауэ нэужьым а республикэм и вице-премьеру куэдрэ лэжьа Сосналы СулътIан Аслъэнбэч и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирикъуащ мэлыжьыхьым и 23-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Онегин Евгений» адыгэбзэкIэ мэпсалъэ

2022-04-26

 • Пушкин Александр и «Евгений Онегин» романыр Налшык дэт «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ, Хьэмыз Руслан адыгэбзэкIэ зэридзэкIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩыIахэр къыдагъэщтэж

2022-04-26

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Мейкъуапэ. «Дружба» стадион. Мэлыжьыхьым и 23-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 • Судьяхэр: Привалов, Ежак (тIури Сочэ щыщщ), Габагков (Владикавказ).
 • «Дружба»: Хьэшыр Т., КIыщ, Далий, Кириленкэ, Мэкъуауэ (Васильев, 70), Пекъу, Багъэтыр, Уэрэзей (Гъыш, 70), Къурашын (Iэшэ, 40), Делэкъу (Крылов, 80), Къуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол