ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2022

Налшык иIэнущ Мыл уардэунэ

2022-04-19

  • КIуэкIуэ Казбек щыIащ Налшык къалэ дащIыхьыну Мыл уардэунэм и ухуэныгъэр щрагъажьэм. 2-нэ Таманскэ дивизэм и цIэр зезыхьэ уэрамым щыщIадзащ лэжьыгъэм, техникэри кърашэлIащ. IэщIагъэлIхэм къызэхуэсахэм я пащхьэм щагъэлъэгъуащ Мыл уардэунэм и теплъэу щытынур. Проектыр сабий-щIалэгъуалэ спорт ухуэныгъэшхуэм и япэ Iыхьэу аращ, а Iуэхур республикэм щызэфIагъэкIынущ илъэсищым къриубыдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди гумрэ ди псэмрэ хэлъу

2022-04-19

  • Ди гуапэ зэрыхъущи, «Адыгэ псалъэм» и куэдщ зэман кIыхь лъандэ-рэ ныбжьэгъу пэжу, щIэджыкIакIуэ гумызагъэу къыдэгъуэгурыкIуэхэр. Апхуэдэхэр гукIи псэкIи адыгэщ, ди лъэпкъым, ди анэдэлъхубзэм я щытыкIэм, я къэкIуэнум иропIейтей, абыхэмкIэ жэуаплыныгъэ лъагэ зыхащIэу. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а IуэхугъуэхэмкIэ яIэ еплъыкIэхэмкIэ къыддэгуэшэну, газетым и ныбжьэгъуфIхэр щIэх-щIэхыурэ къытхуокIуэ, къытхуотхэ, зыкъытпащIэ. Дэри ди гуапэу щыгъуазэ зыхудощI а хэкупсэ нэсхэм я гупсысэхэм, я псалъэхэм лэжьыгъэми гъащIэми къыщытхуэщхьэпэн акъыл къызэрытхэным дыхуэнэхъуеиншэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IэнатIэмрэ цIыхумрэ

2022-04-19

  • Зи илъэси 100-р мы гъэм зыгъэлъапIэ ди республикэм щэнхабзэм зыщегъэужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ иIащ щIыналъэм къыщыдэкI газетхэр, журналхэр, тхылъхэр жылагъуэм щызэбгрыгъэкIыным, абыхэм цIыхухэр щыгъуазэ хуэщIыным. Совет властыр къэралым щагъэува нэужь, а къалэнхэр пщэрылъ хуащIауэ щытащ ВЦИК-м и унафэм щIэт «Центрпечать» IэнатIэм. ИужькIэ, СССР-м и лъэхъэнэ кIыхьым къриубыдэу, а Iуэхугъуэхэм и нэIэ тригъэтащ 1930 гъэм къызэрагъэпэща «Союзпечать» къэралпсо зэгухьэныгъэм. СССР-м СвязымкIэ и министерствэм и унафэм щIэта а IэнатIэм и къудамэхэм зыщаужьат къэралым и щIыналъэ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгум къыпызыщэри удэзыхьэхт икIи ухэзыгъаплъэт

2022-04-19

  • Куэд щIауэ сыщIэхъуэпсырт Iуащхьэмахуэ и дыгъэмыхъуэ лъэныкъуэу Балъкъ и тIуащIащхьэхэмкIэ щыIэ «Псыхущхъуэ» зыхужаIэ щIыпIэ телъыджэу, нэкъыфIэщIу фIэкIа, зэи сызылъимыхьам сыкъыщыхутэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Гу къабзэрэ псэ хьэлэлрэ зиIа тхакIуэ Журт Биберд къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу

2022-04-19

  • Журт Биберд Къумыкъу и къуэр Аушыджэр къуажэм 1937 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м къыщалъхуащ. Ар къызыхэкIар мэкъумэшыщIэ унагъуэщ. Биберд сабиигъуэ дахи, щIалэгъуэ тыншыгъуи иIауэ пхужыIэнукъым зыхалъхуа зэманыр хьэлъэу зэрыщытамрэ и адэ-анэр пасэу фIэкIуэду зеиншэу къызэрыхъуамрэ къэплъытэмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зи пщIэр лъагэ еджагъэшхуэ

2022-04-19

  • Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и лэжьакIуэ пашэхэм ящыщщ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Къанщыкъуей Валерэ Уэхьид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

МафIэсым щыхъумэным хуэхьэзырщ

2022-04-19

  • Урысейпсо командэ-штаб зыгъэсэныгъэм и III Iыхьэм хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкIащ мэз мафIэсхэр гъэункIыфIынымрэ ахэр къыщыхъуа щIыпIэхэм япэгъунэгъу жылагъуэхэр лыгъэм щыхъумэнымрэ теухуа практикэ Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэгъабэ лъандэрэ дыпагъаплъэ  

2022-04-19

  • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 3:1 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 27-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол