ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2022

ИрикIуэнущ лIыхъужьхэм я щIэблэр

2022-04-28

 • Накъыгъэм и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Полк ажалыншэ» Iуэху иныр. Мы гъэм онлайн мыхъуу, цIыхухэр уэрамым ирикIуэнущ зэрыгушхуэ я адэшхуэхэм я сурэтхэр яIыгъыу. КIуэкIуэ Казбек и телеграм-каналым къритхащ республикэм исхэр махуэшхуэ нэхъыщхьэм зэрыригъэблагъэр, зэгъусэу «Полк ажалыншэм» хэтыну къызэрыхуриджэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

И адэшхуэхэм  я дэфтэрхэр  наIуэ къещI

2022-04-28

 • КIуэкIуэ Казбек телеграм-каналым дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ Хэку зауэшхуэм хэта и адэшхуэхэм я зауэ гъуэгуанэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Жылэ закъуэм къикIыкIа жыг абрагъуэ

2022-04-28

 • Къафэм и бзэ щэхумкIэ дуней псом епсэлъахэм ящыщщ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэ пэрыту илъэс куэдкIэ къекIуэкIа, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Битокъу Оксанэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэчиифIэхэм  я  вагъуэбэ

2022-04-28

 • Анэдэлъхубзэр зэрырагъэдж Iэмалхэр егъэфIэкIуэнымкIэ, и бзэр дихьэхыу сабийм егъэджынымкIэ, лъэпкъым бгъэдэлъ псэкупсэ къулеягъым щIэблэр ешэлIэнымкIэ, и хабзэр, тхыдэр фIэгъэщIэгъуэну иджыным хуэшэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI ди республикэм. Лъэпкъпсо мыхьэнэ зиIэ а Iуэхум хуэгъэпса зэхуэс дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык. «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестивалым хэту, «ЗэчиифIэхэм я вагъуэбэ» зэпеуэ хьэлэмэтым адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ усэ къыщеджащ абыкIэ щIыпIэ Iыхьэхэм пашэ щыхъуа ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лъэпщокъуэхэ: акъужьымрэ жьэгу мафIэмрэ

2022-04-28

 •  Выгу зекIуапIэт Аруан щIыналъэр. Хуэрэджейхэр щыгъагъэрт хужьыпсу. Псынащхьэхэр къыщыщIэжырт мыутхъуэу. Вабдзэжьхэр щызэрахьэрт мыулъийуэ. МафIэгухэри зыщIыпIэкIэ къыщыгъуагъуэрт: къепщылIэпIат иджы мы лъахэм гъущIгъуэгухэр. Тафэ акъужьым къихь даущхэм хэщхьэукъуэурэ ужьгъэрт псыщхьэлхэр. Дохъушокъуэхэ я къуажэм (иджы Къэхъун) и щхьэлыжьхэр псыхъуэ мывэхэм я дзапэ уэрэдт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГуащIэ зиIэу, гъащIэ зимыIа

2022-04-28

 • ТхакIуэ цIэрыIуэ ДыщэкI Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу
 •  Шэрджэс литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыуэ зэрыщытым и мызакъуэу, зэчиишхуэрэ хьилмышхуэрэ зыбгъэдэлъ цIыхуу щытащ ДыщэкI Мухьэмэд. ЖыIэгъуейщ икIи къэлъытэгъуейщ абы ди лъэпкъым хуи- лэжьар, литературэмрэ щэнхабзэмрэ хэлъхьэныгъэу хуищIар, тхакIуэу, усакIуэу гъуэгу махуэ тригъэхьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Накъыгъэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2022-04-28

 •  
 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и Япэ гуп
 •  
 • ТIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэ
 •  
 • Накъыгъэм и 5
 • (махуэку)
 • СКА (Дон Iус Ростов) – «Черноморец» (Новороссийск)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыкIураш

2022-04-28

 • Iумахуэ  и  дэшхуейхэр
 •  Ди гъунэгъу Сэрэж дадэ хъыбар жебгъэIэжу убгъэдэсыныр куэд и уасэщ. Абы имыщIэр укIуэдыж, жыхуаIэм хуэдэщ.
 • «Хъыбар гуэрхэр къезгъэIуэтэжынщ, езыри тIэкIу тезгъэунщ», жысIэри дадэм я деж секIуэкIауэ солъагъу: Сэрэж дэшхуей жыгыщIэ цIыкIуитI къыхитIыкIауэ хадэм къокIыж. ЗэрищIынумкIэ сыщеупщIым жиIащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха