ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2022

ЩIалэгъуалэ IэнатIэщIэ яубзыху

2022-04-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ щIыналъэм ис щIалэгъуалэм ядэлэжьэныр зи къалэн гъэзэщIакIуэ IэнатIэ щхьэхуэ республикэм къыщызэгъэпэщыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЗэпIэзэрытыныгъэм и хэкIыпIэхэр

2022-04-23

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий видеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэм тету иригъэкIуэкIащ къэралыр санкцэхэмкIэ гугъуехь щыхагъэт зэманым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм экономикэ, социальнэ зэпIэзэрытыны-гъэ щызэтегъэувэным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ вице-премьерхэр, министрхэр, щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, банк унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Iуэхугъуэ куэд къызэщIаубыдэ

2022-04-23

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу УФ-м и сенатор Ульбашев Мухьэрбий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и аппарату КИФЩI-м щыIэм КъБР-м и IуэхухэмкIэ и федеральнэ инспектор Васильченкэ Дмитрий, КъБР-м и прокурорым и япэ къуэдзэ Сысоенков Андрей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

«Лъы тыи, гъащIэр къегъэл»

2022-04-23

 • УФ-м и Къэрал Думэм къыхилъхьауэ 2007 гъэ лъандэрэ мэлыжьыхьым и 20-м Урысейм щагъэлъапIэ Лъы тыным и лъэпкъ махуэр. Псом япэрауэ, ар хуэгъэпсащ зыгуэрым дэIэпыкъун папщIэ лъы зыт дэтхэнэми. Апхуэдэу я махуэщ лъы хэзышхэми абы пыщIа Iуэхугъуэ псори тэмэму зэфIэгъэкIа хъуным епха дохутырхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Есэпыр зыджхэр

2022-04-23

 • ЗэрытщIэщи, мэлыжьыхь мазэм и пэщIэдзэм хуозэ Есэпыр зыджхэм я махуэр. Дунейпсо махуэгъэпсым «плъыжьу» къыщыхэмыгъэщами, ехьэжьауэ ямыгъэмахуэшхуэми, ар ягъэлъапIэ а щIэныгъэм зи гъащIэр езыпха студентхэм, аспирантхэм, егъэджакIуэхэм икIи, зэрыгурыIуэгъуэщи, есэп къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкI IуэхущIапIэхэм щылажьэ щIэныгъэлIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэужь дахэ лъэпкъым къыхуэзыгъэна Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу

2022-04-23

 • Лъэпкъ литературэм и дыжьыныгъуэ тхакIуэхэм ящыщу къалъытэ зи IэдакъэщIэкIхэмкIэ ноби къыдэущие, пасэрей хабзэжьхэм дыхуэзыгъэсэж, гъащIэм и IэмалхэмкIэ къыддэгуашэу къытхэт пэлъытэ Теунэ Хьэчим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Театрхэм я щIэгъэкъуэн быдэ

2022-04-23

 • Режиссёр пщэрылъ гугъум хуэIэкIуэлъакIуэ, зи лэжьыгъэм фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлIт Урысей-Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, спектакль куэд лъэпкъ театрым и сценэм щызыгъэува, актёрхэм я гъуэгугъэлъагъуэ пажэ, зыдэлэжьахэми гъуазджэм и лэжьакIуэхэми пщIэ зыхуащI Теувэж СулътIан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зи зэфIэкIыр лъагэ еджагъэшхуэ

2022-04-23

 • Ди республикэм и щIэныгъэлI пашэхэм хабжэ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и егъэджакIуэ, абы и профессор, техникэ щIэныгъэхэм я доктор Балъкъэр Руслан Аслъэнбий и къуэр. ЩIэныгъэлIым и къэхутэныгъэ купщIафIэ-хэр я лъабжьэу зэпкъралъхьа техни- кэ лIэужьыгъуэхэм ящыщ куэд хагъэхьащ Мэкъумэш щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием (РАСХН) къыдигъэкI «ЖыггъэкI IэнатIэм къыщагъэсэбэп техникэр» каталог цIэрыIуэм. ЗэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ лэжьакIуэ емышыжым а унэтIыныгъэмкIэ иригъэкIуэкI къэхутэныгъэхэр зэрыкупщIафIэм къыхэкIыу, пщIэ инрэ гулъытэ лъагэрэ ноби щагъуэт щIэныгъэм и дунейм. Ахэр къыщагъэсэбэп ди щIыпIэми нэгъуэщI щIыналъэхэми пхъэщхьэмыщхьэ жыг гъэкIыным, жыг хадэхэр зехьэным зи лэжьыгъэр епха мэкъумэш IэнатIэхэм. Еджагъэшхуэм и фIыгъэ куэд хэлъщ а щIэныгъэ унэтIыныгъэм ди лъахэм зэрызыщиужьым, абы щIалэгъуалэр зэрыдихьэхым.
 • ЩIэныгъэлI щыпкъэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 70 ирикъуащ. Абы щыщу 40-м щIигъуауэ Балъкъэр Руслан щIэныгъэ-къэхутэныгъэм пэрытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-04-23

 • Iэгъэбэгухэр
 • Хэт зымыцIыхур Iэгъэбэгу цIыкIухэр?! Адрей къэкIыгъэхэми хуэдэу, абыхэм мэзыр ягъэдахэ, къулей ящI. И щхьэматэ цIыкIур лъакъуэ закъуэмкIэ захуэу, пагэу фIиIыгъэу ар щытщ. Iэгъэбэгухэр жыг щIагъхэм, хуейхэм, жыг лъэдакъэ пыупщIахэм я гъунэгъуу къыщокI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Европэм пэIэщIэу Iыгъын

2022-04-23

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ «НАТО. Хроника жестокости» зыфIаща гъэлъэгъуэныгъэ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм и иджырей тхыдэмкIэ музей нэхъыщхьэмрэ КъБР-м и Лъэпкъ музеймрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Ди лъэпкъэгъухэм я зэпэщIэтыныгъэ

2022-04-23

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Фёдоров Юрий и фэеплъу Челябинск къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэхэр. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 13 — 15-м ит спортсмен ныбжьыщIэ 350-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт