ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2022

ПсэупIэхэр зыхуей хуагъазэ

2022-04-07

  • КIуэкIуэ Казбек хуэзащ лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къэкIуа «ЩIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ фонд» компание зэIухам къыхуаутIыпщ мылъкур зыхухэхахэм ятегуэшэныр зи нэIэ щIэт советым и унафэщI Степашин Сергейрэ «ЩIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ фонд» компанием и генеральнэ унафэщI Цицин Константинрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Дыдейхэм дакъуэтщ  

2022-04-07

  • Щэбэт кIуам Къэбэрдей-Балъкъэ-рым щекIуэкIащ УФ-м и Президент Владимир Путинрэ Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэмрэ щыдаIыгъа пэкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дэтхэнэ дерсри къэхутэныгъэ хьэлэмэтщ

2022-04-07

  • Ди щIыналъэм щIэблэ узыншэ къихъуэн папщIэ зи зэфIэкIи зи щIэныгъи емыблэжу псэухэр, гъащIэм я пащхьэ къригъэувэ къалэнхэр щIыхь пылъу зыгъэзащIэхэр ди мащIэкъым республикэм. Абыхэм ящыщщ зыпэрыт IэнатIэр хьэлэлу, жэуаплыныгъэр зыхищIэу езыхьэкI Бетрожь Маритэ Хьэсэнбий и пхъур. Тхыгъэм фIэщыгъэцIэ хуэтщIа Iэмалым тету лажьэ бзылъхугъэм биологиер щрегъэдж Цагъуэ Нурий и цIэр зэрихьэу Налшык къалэм дэт курыт школ №31-м. ФIыуэ илъагъу IэнатIэм Маритэ зэрыпэрытрэ мы гъэм илъэс 30 ирикъуащ, атIэми егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм зэрыхэтрэ илъэс 40-м щIигъуащ. Ар зэман мащIэкъым, ауэ, гъэщIэгъуэныракъэ, зэи къэхъуакъым Бетрожьыр и щIалэгъуэм ищIа хэхыныгъэм щыхущIегъуэжа, абы щыгъуэ къыхиха IэщIагъэм щытезэша. ЕгъэджакIуэ IэкIуэлъакIуэм егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ Iуэхум и къызэгъэпэщыкIэм и пIалъэ ещIэ икIи и IэнатIэм гурэ псэкIэ пэрыту мэлажьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ТекIуахэр ягъэпажэ

2022-04-07

  • Хабзэ зэрыхъуауэ, мэлыжьыхьым и 30-м ягъэлъапIэ Урысейм МафIэсым пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэм и махуэр. Ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 373-рэ, абы и къудамэ КъБР-м зэрыщыIэрэ илъэси 188-рэ ирокъу мы гъэм. А махуэхэм хуэгъэпсауэ нэхъ пасэу ирагъэкIуэкIащ сабий творчествэмкIэ республикэ зэпеуэ. Абы щытекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи гъащIэр макъамэм  щхьэузыхь хуэзыщIа Темыркъан Борис къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу

2022-04-07

  • Виолончелист-композитор Темыркъан Борис макъамэм и щэхухэр нэхъ зыхищIэху, дирижёр башыр къищтэну нэхъ хуей хъурт. Орджоникидзе (иджы Владикавказ) къалэм Гъуазджэхэм щыхурагъаджэу дэт училищэм, иужькIэ Саратов консерваторэм щыщIэсами, ар хэтащ симфоние оркестрхэм. Абыхэм зыщрихьэлIа музыкант цIэрыIуэхэмрэ дирижёрхэмрэ мыхьэнэшхуэ яIащ игъащIэ псокIэ хуэлэжьэну дирижёр гъуазджэр къыхихынымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

«Унащхьэм» къыщекIуэкIыр

2022-04-07

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым япэу щагъэлъэгъуащ драматург, усакIуэ, «Жан» зэгухьэныгъэм и унафэщI, «Горянка» журналым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ и пьесэм къытращIыкIа «Унащхьэ» спектаклыр. Абы щыджэгуар адыгэбзэр, адыгэ хабзэр, щэнхабзэр хъумэным зи лэжьыгъэр теухуа «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым къызэригъэпэща «Сыринэ» ныбжьыщIэ театр-студием хэтхэрщ. Ар зыгъэувар Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и артист, режиссёр щIалэ Къанкъул Ислъамщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Хьэпэ Заур Мэзкуу и «Локомотив»-м и тренер нэхъыщхьэщ

2022-04-07

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм ехъулIэныгъэкIэ щыджэгу Мэзкуу и «Локомотив»-м и тренер нэхъыщхьэу вэсэмахуэ ягъэуващ ди лъахэгъу адыгэ щIалэ Хьэпэ Заур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Фэеплъ зэхьэзэхуэ ин

2022-04-07

  • Дагъыстэным и Каспийск къалэм дэт Алиев Алий и цIэр зезыхьэ спортым и уардэунэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ зи ныбжьыр илъэс 19 — 20-хэм итхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Гаджимагомедов Нурмагомед. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 200-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт