ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2022

ЕрыскъыкIэ ирикъуу къызэрагъэпэщынущ

2022-04-05

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Щэнхабзэм зэкъуегъэувэ

2022-04-05

 • Налшык и Музыкэ театрым зэныбжьэгъугъэр зи лъабжьэ концерт дахэ щекIуэкIащ — къалэдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я пащхьэ зыкъыщагъэлъэгъуащ уэрэдымрэ къафэмкIэ «Донбасс» къэрал академическэ ансамблым хэтхэм. Бысымхэу «Кабардинка» академическэ ансамблымрэ «Балкария» IуэрыIуатэ ансамблымрэ хэтащ пшыхьым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабий зеиншэхэм я Iуэхур ягъэнэхъапэ

2022-04-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щызэхэтащ КъБР-м и Правительствэм егъэщIылIауэ лажьэ, балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ комиссэм и зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пасэхэми гу лъатат

2022-04-05

 • 1966 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ мэлыжьыхьым и япэ тхьэмахуэ махуэр Геологым и махуэу ди къэралым щагъэуващ, а IэнатIэр къыхэзыха IэщIагъэлIхэм гъэм и хуабэгъуэм ирагъэкIуэкI хабзэ губгъуэ лэжьыгъэхэм зыщыхуагъэхьэзыр лъэхъэнэу абдежыр зэрыщытым къыхэкIыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Автобусышхуэхэр къыдоувэж

2022-04-05

 • Налшык и уэрамхэм къыдыхьащ Москва и Правительствэм и унафэкIэ ди республикэм къыIэрыхьа автобусыщIэхэм хуэдэу 20.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхубзыр къарууншафэ къарущ…

2022-04-05

 •  Сыт хуэдэ лъэхъэнэми зэманми адыгэхэм цIыхубзым хуащIу щыта нэмы-сыр къэзыгъэлъагъуэ псалъафэ, фIэщыгъэ куэдымкIэ ди бзэр гъэнщIауэ къекIуэкIащ. Бзэм и къулеигъэрауэ къыщIэкIынущ лъэпкъым и зыужьыкIэмрэ щIэрэщIэкIэмрэ къэзыгъэлъагъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къуэшырокъуэ Владислав и цIэр фIащ

2022-04-05

 • Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №7-м щекIуэ-кIащ республикэ МВД-м и УНК-м и «Гром» гуп хэхам и командир, полицэм и полковник Къуэшырокъуэ Владислав и цIэр полицэм и кадет зэщIэхъееныгъэм зэрыфIащым теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

ЕгъэджакIуэ нэхъыфIхэр къыхах

2022-04-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым мы махуэхэм щокIуэкI «2022 гъэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГукъэкIыж гуапэхэм я пшыхь

2022-04-05

 • Япэ къэбэрдей бзылъхугъэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ  Кыщпэк (Тыжьей) жылэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм усыгъэр, уэрэдыр, къафэр щызэщIэт пшыхь щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ къуажэ администрацэм, щэнхабзэ лэжьакIуэхэр, къуажэдэс нэхъыжьхэр, школакIуэхэр, тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ, журналистхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЛIыхъужьхэр я щапхъэу  

2022-04-05

 • Нарткъалэ дэт Ерчэн Темболэт и цIэр зезыхьэ спорт комплексым щекIуэкIащ 115-нэ шу дивизэм и зауэлIхэм я фэеплъу IэпщэрызауэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ зэIуха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Спартак-Налшыкыр» яхэмыту

2022-04-05

 • Мэлыжьыхьым и пэщIэдзэм зэхэтащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым хыхьэ командэхэм 2021-2022 гъэхэм ирагъэкIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ еплIанэ джэгугъуэр. «Спартак-Налшыкым» абы зыщигъэпсэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол, Хэха