ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2022

Осетие Ипщэм и жэрдэмыр даIыгъ

2022-04-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгу унафэщIхэмрэ Къэрал Думэм и депутатхэмрэ я гъусэу Осетие Ипщэм щыIащ, а къэралыр Урысей Федерацэм хыхьэнымкIэ ирагъэкIуэкIыну референдумым и жэрдэмщIакIуэхэр даIыгъын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык къыпоплъэ урысейпсо фестиваль

2022-04-12

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Правительствэм хэтхэм я зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ цIыхухэм я псэукIэр нэхъ тынш ящыщIынымкIэ зэрызащIэгъэкъуапхъэхэм, узыншагъэм кIэлъыплъыным, гъуэгущIэхэр телъхьэным, щэнхабзэм и щытыкIэм, нэгъуэщI IэнатIэхэми я Iуэху зыIутым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Фэеплъ жыг хадэ»

2022-04-12

 • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту илъэс къэс ди къэралым и щIыналъэхэм жыгыщIэу мелуан 27-рэ щыхасэнущ, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъу. А Iуэхум теухуа акцэхэм хэтынущ еджакIуэу мелуан 1,5-рэ. Ди республикэри ящыщщ а жэрдэмыр ядэзыIыгъахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тегушхуэныгъэ ин зыхэлъа

2022-04-12

 • ТхакIуэ, журналист Къущхьэунэ Алексей
 • къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу
 • Къущхьэунэ Алексей Шагъир и къуэр Тэрч районым хыхьэ Урожайнэ къуажэм 1942 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м къыщалъхуащ. Школ нэужьым абы къиухащ ухуакIуэхэр щагъэхьэзыру Налшык дэт училищэр. А IэщIагъэм илъэс зыбжанэкIэ ирилэжьа иужьщ Къущхьэунэр КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым щыщIэтIысхьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Лъагъуэхэмрэ зекIуапIэхэмрэ

2022-04-12

 • (Япэ адыгэ бзэщIэныгъэ лэжьакIуэ Iэщхьэмахуэ Даут
 • къызэралъхурэ илъэси 125-рэ ирокъу)
 • Фэеплъыр хъумэныр цIыхум хузэфIэкIар мыкIуэдыжын зыщI хабзэщ икIи блэкIар нобэм щегъэпсэу, курыхыу хегъэт, и пэжыр зэпхъуэкIынуи Iэмал къыуитыркъым. Абы къытхэмытыжхэр къыдегъэпсэлъылIэ, я щIэиным Iыхьэгъу дахуищIурэ, къагъэна Iущыгъэр гупсысэ къэгъэщIыпIэу къы- дитурэ. Мы тхыгъэр зытеухуа Iэщхьэмахуэ Даут къигъэнар тхылърэ гупсысэ къудейкъым, къыщIэнар нобэ адыгэбзэкIэ тхауэ дунейм къытехьэ тхылъхэр зытещIыхьа алыфбейм и закъуэкъым. Абы къытхуигъэнащ цIыху щыпкъэр зэрыщытын хуейм и щапхъэ нэсыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэр щыхьэт тохъуэ

2022-04-12

 • КПРФ-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и комитетым и бюром и зи чэзу зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ Зумакулов Борис «Они сделали всё, что могли…» и тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ  

2022-04-12

 • Гъуазджэм и лэжьакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм я Япэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэр илъэси 155-рэ ипэкIэ Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIыгъащ. Марсовэ губгъуэм 1867 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м къыщыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 3 пщIондэ щызэхэтащ ар, гектар 66,8-рэ иубыду.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъызэрыхагъащIэм йосэж

2022-04-12

 • «Чайка» (Песчанокопское) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:0 (1:0). Дон Iус Ростов. «Локомотив» стадион. Мэлыжьыхьым и 10-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол