ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказым и къуэ пэж Сосналы СулътIан къызэралъхурэ илъэс 80 ирикъуащ

2022-04-26

 • Абхъазым и ЛIыхъужь, СССР-м щIыхь зиIэ и дзэ кхъухьлъатэзехуэ, АР-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта, зауэ нэужьым а республикэм и вице-премьеру куэдрэ лэжьа Сосналы СулътIан Аслъэнбэч и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирикъуащ мэлыжьыхьым и 23-м.

 • Сосналы СулътIан цIыху зэпIэзэрытыр, Iэдэбыр, губзыгъэр и лъэпкъ хабзэхэмрэ зыщIапIыкIа Iущыгъэхэмрэ щебэкъуа зэи къэхъуауэ къыщIэкIынкъым. Пасэу зи адэр зыфIэкIуэда щIалэщIэм гъуазэ хуэхъуар и анэрщ, гъащIэм къыщыхихыну лъагъуэр зыубзыхуар езыращ.10-нэ классыр къиу-ха нэужь, ар щIэтIысхьащ кхъухьлъатэзехуэхэр щагъэхьэзыр дзэ еджапIэу Сызрань дэтым. Абы иужькIэ Жуковым и цIэр зезыхьэ, дзэ унафэщIхэр щагъэхьэзыр академиер къиухащ.
 • Кхъухьлъатэзехуэм щыщIидзэ-ри, полкым и командир хъуащ. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэта нэужь, Авиацэ центрым и унафэщIу лэжьащ. Илъэс 30-кIэ уэгум «щызекIуа» цIыхум и хэкужь щIыгур фIэIэфIу, абы хуэнэхъуеиншэу зэрыщытам шэч хэлъкъым.
 • 1992 гъэм шыщхьэуIум и 14-м абхъазхэм куржы зэрыпхъуакIуэхэр къащытеуэм, ди къуэш лъэпкъым якъуэувэну ежьащ Сосналыр. Абы цIыхугъэр, напэр, къуэшыгъэр и гъуазэу къекIуэкIырти, утыку къринэфынутэкъым ныбжьэгъу куэд щиIэ Апсны щIыналъэр.
 • Зауэм пэмыплъа, бийм зэрыпэщIэувэн къаруушхуи зимыIэ, атIэми, зи щхьэр зыхъумэжын хуей лъэпкъ мащIэм а лъэхъэнэм ягуэува Кавказым ис лъэпкъ зыбжанэм я сатырхэм хэтащ ди щIалэ хахуэ куэди. А псом я пашэ Сосналыр унэтIакIуэ къалэныр зи пщэ дэлъа дзэ комитетым хагъэхьащ, бгъэдэлъ щIэныгъэмрэ Iэзагъымрэ къалъытэри. Сосналы СулътIан штабым и унафэщIу, иужькIэ Абхъаз Республикэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щытащ.
 • Генерал-лейтенант Сосналым нэхъ хьэлъэ дыдэу и гъащIэм хэта лъэхъэнэр Абхъазым и щхьэхуитыныгъэм щIэбэн къарухэм уна- фэ щахуищIарщ. Дзэ Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI, дзыхь зыхуащI, сыт хуэдэ щытыкIэми хэкIыпIэ пэж къыхуэзыгъуэтыф, щIыхь пылъу зи къалэнхэр зыгъэзащIэ дзэпщым и IэмыщIэ къралъхьат зауэм зыкIи хуэмыхьэзыр щIыналъэр бийм щыхъумэныр къызэгъэпэщыныр. ХузэфIэкIащ ар абы. АР-м и япэ президент Ардзинбэ Владислав, зыхъумэжыныгъэмкIэ министр Сосналы СулътIан, фронтым и Iэтащхьэ Дбар Сергей сымэ я къару зэхэлъырщ Абхъазыр текIуэныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ хуэзышар.
 •  — Абхъазым и иджырей тхыдэм зи цIэр нэхъ IупщIу къыщыгъэ- лъэгъуа цIыху щэджащэхэм ящыщщ Сосналы СулътIан, — щыжиIат АР-м и Президент къулыкъур илъэс куэдкIэ езыхьэкIа Бэгъэпщ Сергей къыIаха интервьюм. — Ар хуабжьу псэ хьэлэл зиIэ, удэлэжьэну, уепсэлъылIэну гуапэ цIыхут. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуэ пэжу зэрыщытым къыщымынэу, абы лэжьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэмрэ абхъазхэмрэ зэпыщIэным хуэунэтIауэ. Къэбэрдейм къикIыу япэ дыдэу Абхъазым дэIэпыкъуну къэкIуахэм ящыщщ Сосналыр. Дэ ди насып къикIащ апхуэдэ цIыху къызэрыткъуэувамкIэ, и щхьэ Iуэхур къигъанэу, къуэш нэхъыжьым хуэдэу къызэрыдбгъурыувамкIэ.
 • ЛIыхъужьыгъэ ин къызэрызыкъуихам нэмыщI, цIыхугъэшхуэ, хьэл-щэн дахэ зиIэт ар. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, и ныбжьыр илъэс 66-м иту дунейм ехыжащ генерал-лейтенант, хэкулI нэс Сосналы СулътIан. Ар къелакъым къеуэлIа уз бзаджэм. Апхуэдэ хъыбар гуауэр зи жагъуэ мыхъуа яхэтауэ къыщIэкIынкъым зэш лъэпкъхэм. «Ди СулътIан» — арат абы къызэреджэр абхъазхэр, Сосналым и цIэр щаIэтырт Къэбэрдей-Балъкъэрым, абы пщIэ щыхуащIырт Кавказ Ищхъэрэ псом.
 • Фырэ Анфисэ.
 •  
 • ЛIыхъужьым и фэеплъ зэIущIэ
 • Налшык дэт «Гладиатор» универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Сосналы СулътIан и мемо- риал» зыфIаща бэнэкIэ хуитымкIэ матч зэIущIэ. Ар хуэгъэпсауэ щытащ зауэлI цIэрыIуэр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум.
 •  
 • Абхъаз Республикэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта, Абхъазым и ЛIыхъужь Сосналы СулътIан и юбилейм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ ди къуэш республикэм къикIа бэнэкIэ хуитымкIэ спортсмен щIалэщIэ командэмрэ Республикэм и Парламентым и вице-спикер Авидзбэ Фазлибей зи Iэтащхьэ гупымрэ.
 • Фэеплъ зэхыхьэр къыщызэIуахым матч зэIущIэм хэтхэмрэ хьэщIэхэмрэ псалъэ гуапэхэмкIэ захуигъэзащ КъБР-м спортымкIэ министрым и къуэдзэ Хэжь Заур.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэщIэхэм къабгъэдэкIыу зэхыхьэм къыщыпсэлъащ Авидзбэ Фазлибей. Абы къызэхуэсахэм яхуиIуэтэжащ абхъаз лъэпкъым я хуитыныгъэр яхъумэжынымкIэ бэнэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIахэм лIыхъужьыгъэ щызрахьар. Гупым и пашэм щхьэхуэу къыхигъэщащ щхьэхуитщIыжыныгъэм хуэунэтIа зауэм Сосналы СулътIан увыпIэшхуэ зэрыщиIыгъам икIи абы теухуауэ Абхъаз Республикэм и президент Бжание Алъэн и тхыгъэм къеджащ.
 • Зэхыхьэм хэтащ генерал хахуэм къулыкъу къыдэзыщIахэмрэ и унагъуэм щыщхэмрэ, хабзэгъэув, гъэзэщIакIуэ властым и лIыкIуэхэр, зэкъуэш республикэхэм я ветеран, спорт зэгухьэныгъэхэм щыщхэр. Ахэр спортсменхэм ехъуэхъуащ зэIущIэ дахэ удэзыхьэх къагъэлъэгъуэну.
 • Налшык щекIуэкIа фэеплъ зэIущIэм къеблэгъа хьэщIэ лъапIэхэм яхэтащ Абхъазым спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент, Урысей Федерацэм, Европэм, дуней псом зыбжанэрэ я чемпион, 2012 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм домбеякъ медаль къыщызыхьа, иджыпсту зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Царгуш Денис.
 • Генерал Сосналым теухуа документальнэ фильмыр къагъэлъэгъуа нэужь зэпеуэхэм щIадзащ.
 • Фэеплъ зэхьэзэхуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Налшык къалэм, Абхъазым я командэ къыхэхахэр. Иджы етIуанэу екIуэкI зэIущIэм и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс 14-17-м ит я хьэлъагъ елъытауэ гуп 11-у гуэшауэ щыта спортсменхэр.
 • ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм пашэныгъэр щиубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам. Абы къакIэлъокIуэ налшыкдэсхэр. ХьэщIэхэр ещанэщ.
 • ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ ягъэпэжащ грамотэхэмкIэ, кубокхэмрэ медалхэмкIэ. КъищынэмыщIауэ, абыхэм иратащ генералым и щхьэгъусэ Сосналы Любовь игъэува ахъшэ саугъэтхэр.
 • Къэхъун Бэч.