ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2020

2021 гъэм и мэлыжьыхьым и 5-м ягъэIэпхъуэ

2020-11-28

 • 11-нэ классым щIэсхэм курыт еджапIэр къызэраух сочиненэр — ягъуэта щIэныгъэр къызэрапщытэж лэжьыгъэр — щрагъэтхынур 2021 гъэм мэлыжьыхьым и 5-рщ. Апхуэдэ унафэ щащIащ УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэм и фIагъыр, цIыхухэр зэрырагъаджэ щIыкIэр къэзыпщытэ урысей IуэхущIапIэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-11-28

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэнгъуазэ пэлъытэ яхуэхъуну

2020-11-28

 • «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм, и бжыгъэр 500 хъууэ, дунейм къыщытехьащ лъэпкъым и дунейм ухэзыгъэгъуазэ, 2021 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэр. ЗэбгъэдзэкI хъу IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэныр зэхэзыгъэувар Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Ар къыдэгъэкIыным и жэрдэмщIакIуэщ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы  и «Адыгэ щIэнгъуазэ» институтымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Ажек — Ажы-къуэ — Ажэ-къуэ

2020-11-28

 • Сочэ зи фIэщыгъэ псым ижьрабгъу лъэныкъуэмкIэ къыхэлъадэ и къуэпсхэм ящыщ зыщ. Зи пкъыр IыхьитIу зэхэт псалъэм и къэхъукIэм теухуауэ еплъыкIэ зыбжанэ щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр

2020-11-28

 • Иджыблагъэ адыгэ лъэпкъым хэщIыныгъэ игъуэтащ — и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, адыгэлI щыпкъэ, нэхъыжьыфI Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-28

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Пщэдейм ухуэзышэ гъуэгу». Ебланэ Iыхьэ (адыгэзбэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Гум имыхуж сатырхэр». Ахматовэ Любэ и усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Ди щIыналъэм щыщ цIыхухэр». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Аттоев Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Ислъамым и нур

2020-11-28

 • ЛIыкIуэхэм я гъащIэр
 • Юнус бегъымбарыр
 • Юнус и гъащIэм адэкIэ кърикIуар
 • И анэ и ныбэ къызэрикIам хуэдэу, щыгъын щыгъамэ, щымыгъыжу, уеблэмэ, лы кIэрымылъыжу, фэмрэ къупщхьэм-   рэ хуэкIуауэ къикIыжащ Юнус джейм и кIуэцIым. Алыхьым и лIыкIуэм папщIэ къигъэкIат къэб жыгышхуэ, Юнус абы и тхьэмпэ щIагъхэр пIалъэкIэ псэупIэ хуэхъуат. Зэман-зэманкIэрэ щыхь къыхуэкIуэрт, лIыкIуэм ар къишырти, абы и гъэшымкIэ псэурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-11-28

 • Фэ фщIэрэ?
 • КъэкIыгъэцIэхэр
 • БалийIэрысейЧерешня (культурная), вишня птичья (культурная). ЦIыхухэм куэд щIауэ къагъэкI пхъэщхьэмыщхьэ жыгщ, и лъагагъыр мм 10 — 15-м нос. И пхъафэр щхъуэ-гъуабжафэщ. Гъатхэм пасэу, тхьэмпэхэр къыпимыдзэ щIыкIэ, жыгыр хужь дахэу мэгъагъэ. Цы зытемыт тхьэмпэхэм см 10 — 12 я кIыхьагъщ, см 5 — 6 я бгъуагъщ. Гъэгъахэм см 3 я инагъщ, пхъэщхьэмыщхьэ къыпыкIэр мэкъуауэгъуэм мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис