ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэрым бжьыпэр иIыгъщ

2020-11-26

 • ДОМ.РФ аналитикэ центрым и IэщIагъэлIхэм зэрагъэпщащ зэрыхудачых ипотекэкIэ унэ къэзыщэхухэм ятеухуауэ банкхэм къата бжыгъэхэр, апхуэдэуи яухуэ унэхэм ятеухуауэ наш.дом.рф базэм илъхэр икIи нэрылъагъу хъуахэм япкъ иткIэ къагъэнэIуащ псэупIэ къэщэхуным хуэунэтIа а программэр гъэзэщIэнымкIэ Урысейм щыпашэ щIыналъитхур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ар зэи тщыгъупщэ хъунукъым

2020-11-26

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Дзэлыкъуэ щIыналъэ: 1941 — 1945» зыфIаща тхылъыщIэр. Ар и бжыгъэр зы мин хъууэ, тхылъымпIэфIкIэ тедзауэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ди  щIыналъэм  IэщхэкIыу  къыщалэжьым хохъуэ

2020-11-26

 • Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым къызэритамкIэ, 2020 гъэм и мазипщIым кърикIуахэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым шэуэ къыщашащ тонн мин 416,3-рэ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яхузэфIэкIам елъытауэ проценти 4,6-кIэ нэхъыбэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Акъбащ Ипщэм и кIэм щынагъэблэгъащ ЩэнхабзэмкIэ унэр зэгъэпэщыжыныр

2020-11-26

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Акъбащ Ипщэ жылэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр сыткIи зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэр и кIэм нагъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-11-26

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ИлъэсыщIэм лэжьэн щIидзэнущ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ зэхуэсыгъуэм

2020-11-26

 • КъБР-м и Парламентым къыщыхахащ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ зэхуэсыгъуэм хэтынухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Псэм и IэфIыр зи лэжьыгъэм езыхьэлIа

2020-11-26

 • Мы тхыгъэр зытеухуа Алмэ Алий ТIалиб и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Къармэхьэблэ къуажэм щыщ мэкъумэшыщIэ унагъуэм 1935 гъэм гъатхэпэм и 7-м къыщалъхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъ   литературэм   и  псалъэщIэ

2020-11-26

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ тхылъыщIэ къыщыдэкIащ. Ар куэдым гунэс ящыхъуа, ЩауэцIыкIу Людмилэ и къалэмыпэм къыпыкIа «Черкесская рапсодия» романыщIэрщ. Тхылъым щыгъуазэ зыхуэзыщIа критик цIэрыIуэхэм къызэралъытэмкIэ, ар лъэпкъ литературэм и псалъэщIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЖыгыщIэхэм я жылэхэр

2020-11-26

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр мэз питомник» къэрал бюджет IуэхущIапIэм мы зэманым щолэжь мэзым псынщIэу зыкъезыгъэужьыж жыгыщIэхэм я жылэхэр гъэхьэзырыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Iуащхьэмахуэ»-м фыкъыщеджэ

2020-11-26

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр — 2020 гъэм и етхуанэ номерыр — дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Насып  зэхэгъэкIыпIэ

2020-11-26

 • НафIэдз  Мухьэмэд
 • Повестым  щыщ  пычыгъуэхэр
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№137-138-хэм итщ.).
 • *  *  *
 • Сэдэкъэ зэрыхуащIыжрэ зэман дэкIами, хуейкъым икIи лъэкIыркъым дыгъуасэ псэуа зи щIалэгъуэ дахэр щымыIэжу и фIэщ ищIыну. Игу къокIыж сэдэкъэ махуэр. Абы ар нэхъыбэу зэригъэувари тхьэлъэIу хуищIут. ЦIыхухэми къагурыIуэрт абырэ и щхьэгъусэмрэ псэкIэ ягъэври, зыри жамыIэу хуэщIапхъэр зэфIагъэкIри, зэбгрыкIыжахэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхухэм я хэхъуэр зэрымащIэм экономикэм зригъэужьыркъым

2020-11-26

 • Экономикэм е финансхэм ухуеджауэ щымытми, гурыIуэгъуэщ зи цIыхухэр къулейсыз къэралым сыт къыщыщIамыгъэкIми, ахэр яхуимыгъэкIыу зэрызэтрихьэр, икIэм-икIэжым заводыр е фабрикэр къэувыIэн хуей зэрыхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Адыгэ Академие

2020-11-26

 • Фэеплъ сурэтыр щызытрагъэхащ ЩIДАА-м и зэхуэсышхуэу 2008 гъэм щэкIуэгъуэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIам. ИжьымкIэ къыщыщIэдзауэ: академикхэу Уэхъутэ Александр, Щоджэн Аслъэнбэч, Бэчыжь Лейлэ, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Щоджэн Iэсхьэд, Хъаний Мирон, ЦIыпIынэ Аслъэн сымэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Сильди щыщ зэадэзэкъуэ

2020-11-26

 • Дагъыстэн
 • Республикэм и Цумадин районым хыхьэ Сильди къуажэм «Центр спортивной подготовки по единоборствам» зыфIаща IуэхущIапIэ иныр щаухуэну загъэхьэзыр. УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэкIэ ирагъэжьащ мы лэжьыгъэшхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

НыбжьыщIэхэм я урысейпсо зэпеуэм

2020-11-26

 • Мас-рестлинг
 • Владикавказ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр абы щахъумащ цIыхуитхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр