ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021 гъэм и мэлыжьыхьым и 5-м ягъэIэпхъуэ

2020-11-28

  • 11-нэ классым щIэсхэм курыт еджапIэр къызэраух сочиненэр — ягъуэта щIэныгъэр къызэрапщытэж лэжьыгъэр — щрагъэтхынур 2021 гъэм мэлыжьыхьым и 5-рщ. Апхуэдэ унафэ щащIащ УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэм и фIагъыр, цIыхухэр зэрырагъаджэ щIыкIэр къэзыпщытэ урысей IуэхущIапIэмрэ.

  • Зыуэ щыт къэрал экзаменыр ятынымкIэ хуитыны-гъэр къызэралэжь а тхыгъэ лэжьыгъэр дыгъэгъазэм и 2-м ирагъэкIуэкIыну траухуауэ щытащ нэхъапэм, арщхьэкIэ къэралым щыщыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэр зэрымыщIагъуэм, цIыху куэд зыхэт апхуэдэ Iуэхухэр ебгъэкIуэкIыныр дзыхьщIыгъуэджэу зэрыщытым къыхэкIыу ар ягъэIэпхъуэну траухуащ.
  • Щхьэж и унэ щIэсу сочиненэр егъэтхынми егупсысат IэщIагъэлIхэр, абыкIэ щыIэ Iэмалхэри зэпалъытат, ауэ «экзаменыр еджакIуэхэм я пIэкIэ адэ-анэхэм ятын хуей зэрыхъунум» къыхэкIыу абы дыкъытеувыIэххакъым, къыхигъэщащ «Рособрнадзор» къулыкъущIапIэм и унафэщI Музаев Анзор.
  • ДЖАТЭ Къантемыр.