ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-11-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Сынывохъуэхъу ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ.
 • Мы махуэшхуэр лъэпкъ зэкъуэтыныгъэр, лIэщIыгъуэхэр зи ныбжь хэкупсэ гурыщIэхэмрэ цIыхугъэмрэ, Хэкур фIыуэ лъагъуныр зи лъабжьэ, сыт хуэдэ еми текIуэ псэкупсэ къарум и джэлэсщ. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэр, ди зэхуэдэ фIыгъуэхэм далъэIэсын папщIэ дызэкъуэувэну дызэрыхьэзырыр, мамырыгъэм и лъапIэныгъэхэм, зэгурыIуэныгъэмрэ зызэхэщIыкIыныгъэмрэ, ди нэхъыжьхэм къадекIуэкIа хабзэу къытхуагъэнахэм яхуэпэжыныр нобэми къонэж къэралым ехъулIэныгъэкIэ зиужьыным и лъабжьэ быдэу. Дэ зэрытхузэфIэкIкIэ тхъумэну ди къалэнщ а фIыгъуэ мылъытэр, ди тхыдэ щэджащэм дыхуэпэжын хуейщ, зи къару емыблэжу Хэкум къулыкъу хуэзыщIахэр зыщыдмыгъэгъупщэу, Урысейм и лъэщагъымрэ щIыхьымрэ дгъэбыдэным хэлъхьэныгъэхэр хуэтщIыпхъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-11-03

Урысей къэралыгъуэм и мыхъурышхуэр, Къэбэрдеймрэ Черкасскэ пщыхэмрэ я дамыгъэхэр хэту. 1698 гъэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэщэнэ  гъуэзэджэ

2020-11-03

 • «ЩэкIуэгъуэм и 4-м дгъэлъапIэр сыт хуэдэ махуэшхуэ?» — жаIэу щIэупщIэхэр иджыри мащIэкъым. Куэдым къалъытэ ар ЗэгурыIуэныгъэмрэ зэкIужыныгъэмрэ я махуэу иджыри къэс щыту. ЩэкIуэгъуэм и 7-м дгъэлъапIэ махуэм зэреджэр апхуэдэу зэрахъуэкIауэ щытащ 1996 гъэм. Ауэ иужькIэ, УФ-м и Президентым 2005 гъэм къыдигъэкIа Указым ипкъ иткIэ большевикхэм я зэманым «Октябрь Социалист Революцэ Иным и махуэу» щэкIуэгъуэм и 7-м ягъэлъапIэу щытар «ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэ» хъуащ, щэкIуэгъуэм и 4-ми къагъэIэпхъуащ. Махуэшхуэр абы теубыдэныр зытращIыхьар лIэщIыгъуэ зыбжанэ ипэкIэ щэкIуэгъуэм и 4-м Урысейм щекIуэкIа Iуэхухэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэху  щхьэпэ

2020-11-03

 • Мазэм нэблэгъащ Тыркум, Германием, Иорданием, Сирием, Израилым, Тунисым, Финляндием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ щаджу пэIудза курсхэр зэрызэхашэрэ. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм. ЖыIэпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху щхьэпэхэр къызэгъэпэщыныр министерствэм и дежкIэ зэримыщыпэ лэжьыгъэр. Апхуэдэу, ипэIуэкIэ Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэхэр щрагъаджэ курсхэр къызэрагъэпэщат Дунейпсо Адыгэ Хасэм дэщIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Адыгэшым  и Iуэтэжыгъуэ

2020-11-03

 • Нартан щекIуэкIа, шыгъажэ кIыхьымкIэ урысейпсо чемпионатым къекIуэлIа хьэщIэхэм язт Белоруссием щыщ шууей бзылъхугъэ Мороз Алёнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Тхылъхэм я дунейм

2020-11-03

 • «Книжная среда» («Sreda book») — апхуэдэцIэ зэрехьэ нобэ фэдгъэцIыхуну ди мурад тхылъ тыкуэным. Ар илъэс ныкъуэ хъуауэ егъэлажьэ КъБР-м епха инстаграмым пщIэшхуэ щызиIэ блогер КIуэкIуэ Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Спартак-Налшыкым»  зеIэтыж

2020-11-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Интер» (Черкесск) — 3:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 31-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2020-11-03

 • Гъэсэпэтхыдэхэр
 • Адэм и уэсят
 • Зы лIыжь гуэрым къуищ иIэт, жи, щыри зэгурымыIуэу. ЛIыжьым ар егъэлеяуэ игу къеуэрт. И лIэгъуэр къыщысым, щIалищыр къриджэри, бжэ къуагъым къуэлъ жыхапхъэр яритащ:
 • — Мыр схузэпыфщIыкIыт, си щIалэхэ, — жиIэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-11-03

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс