ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2020

Урысейм  Къэрал  кIуэцI  IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ

2020-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 10-м Налшык щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я ветеранхэмрэ я лэжьакIуэхэмрэ гъэлъэпIэным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Дауэдапщэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, республикэм и хабзэхъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэр, полицэм и ветеранхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩоджэнцIыкIу  Алий  къызэралъхурэ  илъэси 120-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

2020-11-12

 • Адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, усакIуэ телъыджэ ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ илъэси 120-рэ зэрырикъуар КъБР-м и щIыналъэхэм, библиотекэхэм, музейхэм, театрхэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ щэкIуэгъуэм и 9 — 10 махуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал  мэкъумэш  университетым  и  «Бжьыхьэ  дыщэплъыр»

2020-11-12

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ ебланэу щекIуэкIащ МэкъумэшыщIэхэм я махуэм ирихьэлIэу зэхашэ «Бжьыхьэ дыщэплъ» гъэлъэгъуэныгъэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, агроном факультетым и гупэ къит утыку хуитым мэкъумэш университетым и къэхутэныгъэхэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ щагъэлъэгъуащ. Махуэр уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэмрэ студентхэмрэ зыхэт концерткIэ ягъэдэхащ, гушыIэрэ джэгу теплъэгъуэхэмкIэ ягъэщIэрэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Мамыру  дыпсэуныр  зи  къалэнхэр

2020-11-12

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэм къэрал псом и гъусэу ягъэлъапIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэм и махуэр. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэр къызэгъэпэщынымрэ ар зэфIэувэнымрэ ди Хэкум и тхыдэм къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Процент 16-м щIигъукIэ нэхъыбэ

2020-11-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым пхъэщхьэмыщхьэрэ мэракIуэхэкIыу мы гъэм къыщагъэкIар процент 16-м щIигъукIэ нэхъыбэщ илъэс кIуам къайхъулIам нэхърэ. Апхуэдэ бжыгъэхэр хэIущIыIу ищIащ республикэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Еджагъэшхуэ

2020-11-12

 • Совет, урысей щIэныгъэлI цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Быгуэ Хьэзрэталий Умар и къуэр (1930 — 2009) ящыщщ бгъэдэлъа зэфIэкI абрагъуэхэмкIэ зи цIэр жыжьэ Iуа лъэпкъ еджагъэшхуэхэм. ЕгъэджакIуэ Iэзэу, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэу, къэхутакIуэ икIи къэгупсысакIуэ къызэрымыкIуэу щыта щIэныгъэлIыр пщIэ хуащIу хагъэхьауэ щытащ Урысейм и инженерхэмрэ гидроэнергетикхэмрэ я зэгухьэныгъэм. Быгуэ Хьэзрэталий ящыщщ «техникэ щIэныгъэхэм я доктор» цIэ лъагэр япэу зыфIаща адыгэхэм. ЩэкIуэгъуэ мазэм илъэс 90 ирокъу а щIэныгъэлI щэджащэр къызэралъхурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхугъэ нэсым и тэрмэш

2020-11-12

 • УсакIуэ Къэжэр Пётр псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут
 • Дэтхэнэ зы цIыху псэ къабзэри псэ хьэлэлри гумащIэщ. АпхуэдизкIэ гумащIэщи, и ныбжьэгъу IущIамэ, и Iэр зэрикъузыр фIэмащIэу, IэплIи хуещI. Зигу хэщI сабий илъэгъуамэ, йодэхащIэ. ЩхьэлъащIэ гуэрым хьэлъэ иIыгъмэ, дигъэIэпхъуэну къыIех. Лъахэ губгъуэм и закъуэу итмэ, щIы IэмыщIэ къещтэри, гъащIэм и IэфIыр зыхищIэу, йопэм; абы жьыбгъэм иригъэщIа удз гъэгъар къегъэувыж, жыг къудамэ гуэщIыкIар гуепхэж. Пхэнжу бакъуэу, зы хьэпщхупщ теувэнукъым ар, лъэкIыу; мэз кIуакIи, ищIэу, хигъэщтынукъым зы хьэкIэкхъуэкIэ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Хабзэм   зехъуэж

2020-11-12

 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советыр зэраубзыху щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэ игъуэтынущ. Псалъэм папщIэ, хабзэм щIэуэ халъхьащ къэралым, жылагъуэм зегъэужьыным и зэфIэкI езыхьэлIа цIыху цIэрыIуэхэр игъащIэкIэ ФедерацэмкIэ Советым хэтыну зэрагъэбелджылар. ФС-м хыхьэнущ къэралым и УнафэщI къулыкъур зыIыгъари. Мы хабзэм и проектыр Путин Владимир игъэхьащ Къэрал Думэм, УФ-м и Конституцэм щIэуэ халъхьам япкъ иткIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къуийм и щIыIу гуэрэф

2020-11-12

 • Иужьрей илъэс 30-м ди къэралым щекIуэкIа, иджыри зи кIэм димыплъа зэхъуэкIыныгъэхэм ди цIыхухэм я нэгу щIигъэкIар ящигъэгъупщауэ жыпIэ хъунущ коронавирусым. Ар къиубыдынкIэ зэрыхъунум, и благъэ кIэлъыкIуэну зэрышынэм (уз яхузохь е къахызох жиIэу гузавэу) цIыхупсэр егъэгужьей. Адыгэм ди хабзэр аращи, илъэс бжыгъэкIэ дымылъэгъуами, дунейм ехыжам щхьэкIэ дызэхуос, гуауэ къызыхуепсыхам дэдгуэшын зэрыхуейр ди лъым хэлъщи. Иджы ари хъужкъым. Жып телефонращ къытхуэнэжар дызыщIэупщIэн, уеблэмэ зыгуэрым дыхуэгузэвэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Яхузэгъэзэхуэжыну пIэрэ?

2020-11-12

 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — Президентым и лIыкIуэу ДФО-м щыIэ Трутнев Юрий, Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм заужьыныр зи нэIэ щIэтым, зыплъыхьакIуэ цIэрыIуэ Конюхов Фёдор къригъэблэгъащ Iуащхьэмахуэ дуней псом и зыгъэпсэхупIэ нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщ зэращIынум теухуа проектхэм и Iуэху еплъыкIэ хилъхьэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Налшык нэхъыфIхэр зэхуешэс

2020-11-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Локомотив»-м и дунейпсо кубокым щыщIэбэна зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм и щIыпIэ 20-м къикIа дзюдоист ныбжьыщIэ 800-м щIигъу абы кърихьэлIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр