ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Урысей Федерацэм и налог органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-11-21

 • Си гуапэу сохъуэхъу Федеральнэ налог къулыкъущIапIэм и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэм я IэщIагъэм епха махуэмрэ УФ-м и налог органхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2020-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щIыналъэм зыщемыгъэубгъуным хуэгъэпса оперативнэ штабым и зэIущIэр

2020-11-21

 • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету щэкIуэгъуэм и 18-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэм щIыналъэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа Iуэхухэр зэрырагъэкIуэкIым кIэлъыплъ оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи лъэужьыр мыкIуэдыжын

2020-11-21

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ къызэралъхурэ илъэсищэ ирикъу, лъэпкъ усыгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, зэдзэкIакIуэ Iэзэ, щIэныгъэлI КIуащ БетIал Ибрэхьим и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабийхэм я сэбэп зыхэлъхэр яхъумэ

2020-11-21

 • ХеящIэ приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и хеящIэ пристав нэхъыщхьэ Бауаев А. Къ., Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Лъынэ С. А. сымэ 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 19-м ХеящIэ приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унэм цIыхухэм щаIущIащ. КъБР-м щыпсэу дэтхэнэми Iэмал иIащ а IуэхущIапIитIми я унафэщIхэм епсэлъылIэну. Ар и щыхьэтщ унафэщIхэр а унэтIыныгъэм хуэгъэза IуэхухэмкIэ цIыхухэм зэрахузэIухам. Зыкъызэрыхуагъэза зы Iуэхуи гулъытэншэу къэнакъым а махуэм, дэтхэнэ упщIэми жэуап пыухыкIа ягъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бахъсэн щIыналъэм и кIэм щынагъэблэгъащ ЩэнхабзэмкIэ унищ зэгъэпэщыжыным ехьэлIа лэжьыгъэхэр

2020-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Бахъсэн щIыналъэм мыгувэу щаухынущ ЩэнхабзэмкIэ унищ зэгъэпэщыжыныр — Кыщпэк, Зеикъуэ, Кременчуг-Константиновскэ къуажэхэм дэтхэр зыхуей хуагъазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-11-21

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020 гъэм кърикIуахэр

2020-11-21

 • Иужьрей илъэсхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэмахуэ хъупIэхэм Iэщ щызыIыгъхэм я Iуэхур щефIакIуэ зэпытщ. Ар, дауи, ди гуапэ мыхъункIэ Iэмал иIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыхэт сэ? Уи гум щыщ зы Iыхьэщ…

2020-11-21

 • Налшык къалэ дэт, Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм адыгэ усакIуэшхуэ КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу къыщыдэкIащ апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ тхылъ. Абы ихуащ усакIуэм теухуа гукъэкIыжхэр, Лиснянская Иннэ зэридзэкIауэ КIуащым пасэу и Iэдакъэ къыщIэ-кIа усэхэр. Тхылъым ибгъуэтэнущ иджыри къыздэсым зыщIыпIи къытемыхуа сурэтхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Шылэм дыщэпскIэ хэдыкIауэ

2020-11-21

 • Азербайджаным щыщ сурэтыщI Мамедзаде Тунзалэ и IэдакъэщIэкI телъыджэм муслъымэн дунейр итхьэкъуащ. Бзылъхугъэм шылэ хъарым дыщэпскIэ къурIэныр зэрыщыту хидыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Шу хасэм» и зи чэзу зэхуэс екIуэкIащ

2020-11-21

 • Шы Iуэхум епхауэ иужьрей зэманым лэжьыгъэ щхьэпэ куэд республикэми абы и щIыбкIи зэрыщекIуэкIыр ди нэгум щIокI. Псом нэхърэ нэхъыщхьэр а жэрдэмхэр щIыпIэ-щIыпIэкIэ щызэбгрыдза лъэпкъыр зэрыубыдыжынымкIэ, адыгэшым и пщIэм къэралми дунейми зыщиубгъунымкIэ зэрыщхьэпэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэныбэ Iэуес Къэзан щытокIуэ

2020-11-21

 • Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан и «Ак Барс» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Сахабутди-  нов М. алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Гъуэныбэ Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ фрирайдымкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэхэр

2020-11-21

 • «Freeride World Qualifier» дунейпсо зэпеуэм и япэ урысей Iыхьэр Iуащхьэмахуэ и бгы нэкIухэм 2021 гъэм щIышылэм и 20 — 25-хэм щекIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм СпортымкIэ и министерствэм, КъБР-м и спортым и ветеранхэм я советым хъыбар фагъащIэ СССР-м спортымкIэ и мастер, КъБР-м и спорт комитетым и унафэщIым и къуэдзэу щыта, республикэм бэнэкIэмкIэ и федерацэм и унафэщIу лэжьа Тобыл Шэхьбан Ахьмэд и къуэр дунейм зэрехыжамкIэ икIи абы и Iыхьлыхэм, и благъэхэм яхуогузавэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуэ

2020-11-21

 • Щапхъэ
 • Гузэгъэгъуэ къозыт
 • КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ и центрым щIалэгъуалэ зэчиифIэхэр щолажьэ. Абыхэм ящыщщ IуэхущIапIэм и Iуэхутхьэбзэхэр цIыхухэм телефонкIэ щыхуащIэ секторым и лэжьакIуэ Серкэ Дианэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха