ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2020

КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Налшык псым и Iуфэр зэIузэпэщ зэращIым

2020-11-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм зригъэлъэгъуащ Налшык псым и Iуфэм щыщ Iыхьэр, Осетинскэ уэрамым къыщыщIэдзауэ КIыщокъуэм и цIэр зезыхьэм нэс къызэщIэзыубыдэр, зэIузэпэщ зэращIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Махуэшхуэр зэраубзыхуар

2020-11-07

 • Илъэси 103-рэ ипэ Октябрь революцэр къэхъуауэ щытащ. ЩэкIуэгъуэм и 7-р зэман кIыхькIэ цIыхубэ махуэшхуэу екIуэкIащ: парадхэр, пэкIухэр къызэрагъэпэщу, зыгъэпсэхугъуэ махуэ ящIыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэрытхым лъэпкъхэр зэкъуегъэувэ

2020-11-07

 • Илъэс етхуанэ хъуауэ Урысейм щокIуэкI «Этнографие Iуэрытх ин» щIэныгъэ Iуэхур. Мы гъэм ар онлайн мардэм тету къызэрагъэпэщащ, ауэ щIыналъэ къэс хэщIапIэ зырыз яIащ диктант зытхыну гукъыдэж зиIэхэр екIуэлIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэбзэм и къару

2020-11-07

 • КъШР-м щыщ усакIуэ, «Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэ Бемырзэ Зураб испан усэрытх Гарсиа Лоркэ Федерикэ и усэ цIэрыIуэр адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ВЭРОКЪУЭ Владимир Хъалид и къуэр

2020-11-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэмрэ жылагъуэмрэ хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 85-м иту 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 5-м дунейм ехыжащ документальнэ, актёрхэр щыджэгу кинохэм я режиссёр, тхакIуэ, РСФСР-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Вэрокъуэ Владимир Хъалид и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЧЭТ Юрий Махъсидэ и къуэр

2020-11-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 70-м иту 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 2-м дунейм ехыжащ республикэм пщIэ зыщыхуащI къэрал къулыкъущIэхэм ящыщ, юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и юрист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Конституцэ судым и унафэщIым и къуэдзэ Чэт Юрий Махъсидэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДОЛ Анатолий Iэбисал и къуэр

2020-11-07

 • 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 2-м дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм и «ЩIыуэпсыр хъумэным ехьэлIа ухуэныгъэхэр егъэкIуэкIынымрэ апхуэдэхэр къызэрагъэсэбэпымрэ зи нэIэ щIэт дирекцэ» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Дол Анатолий Iэбисал и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-07

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». Абхъаз къэрал университетым и доцент Чурей Дыжьын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ». Чеченов Эльдар (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Утыку». Драматург Аппаев Билал и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЛIы иримыкъу

2020-11-07

 • Чэрим Марианнэ
 • Роман. Япэ Iыхьэ
 • (Япэ Iыхьэм и кIэухыр.
 • ПэщIэдзэр №№125 — 129-хэм итщ).
 • ГъащIэ псокIэ узэныкъуэкъужыфыну? Узэрыбэлэрыгъар къызыхуэбгъэгъужын папщIэ, узэремыхъулIар уи щхьэ нэгъунэ щубзыщIыжу? Зыри фIэкIуэдакъым иджыри Рэхьмэ. КъызэфIигъэщIа, имыцIыху гуэр. ЩыIи ар — щымыIи. Марат къызэреIусам зэригъэдзэкIа дунейр зэригъэпцIыжын щIэзыдза хъыджэбзыр иджыри зытхьэщIыпIэм къыщIэкIыжатэкъым, къезыгъэлын гупсысэ кIапэр къыщыIэрыхьам. НтIэ, ар, а зызыхуихъумэ мыцIыху щIалэр Марату, езым гъащIэр пхэнжу къызэрыгурыIуэм къыхэкIыу, къыхуэмы- цIыхумэ-щэ?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказ Ищхъэрэм щэнхабзэр щрагъэфIакIуэ

2020-11-07

 • Зэраубзыхуам тету, УФ-м и федеральнэ бюджетым и субсидиехэр къэралым и щIыналъэ 12-м хухахынущ, щэнхабзэр егъэфIэкIуэным и IуэхукIэ. Абы хагъэхьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и хэгъэгухэм ящыщу Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-11-07

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Узымышэчыну къудамэм узыIэпешэ
 • Пщы щыфIищым, пщылIкIэ къеджащ.
 • ПщIэ зиIэ хьэлъэр зехьэгъуафIэщ.
 • ПцIым итхьэкъуам пэжыр къотхьэкъуж.
 • ПцIым натIэкIэ жьэхэуэри, и акъылыр зэтес хъужащ.
 • ПцIым пэщIэувэр ажалми щышынэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис