ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2020

КIуэкIуэ  Казбек  Къэбэрдей-Балъкъэрым  и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ

2020-11-24

 • КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 21-м лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зыужьыныгъэ дгъуэтын  папщIэ

2020-11-24

 • 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м, адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, зэдзэкIакIуэ, щIэныгъэлI КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъу махуэм, абы и сыным деж щызэхуэсат и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр, ар зыцIыхуу щытахэр, и къуажэгъухэр, и унэкъуэщхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Урысей Федерацэ псом  щызэбгрокI

2020-11-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и усакIуэ пажэхэм ящыщ КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу мы махуэхэм. Абы иращIэкI гуфIэгъуэ Iуэхухэм ящыщ зыуэ дунейм къытехьащ усакIуэм и сурэт зытет пощт карточкэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щытщIэн  хуейр  мащIэкъым

2020-11-24

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щэнхабзэмрэ зэрызрагъэужь технологиехэр зыхуэдэмрэ абы ехьэлIауэ щыIэ гугъуехьхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Уэ умыщI Iумпэм  си  гуащIэр, Сэ уэ сырыуейщ (22.11.1920 — 1.05.1957)

2020-11-24

 • Уи псыхъуэшхуэм япэ дыдэ
 • усэ макъ щызэхэсхащ
 • ЩыIэщ цIыху, зэрихьа цIыхугъэм и лъэужьыр и ужькIи хэмыгъуэщэжу, псалъэ дахэу кIэлъыжаIэми гуапагъэу хэлъым гъунэ имыIэу. ЦIыхум ищIамрэ илэжьамрэ хуэдизщ и уасэр. Сыту пIэрэт и гум щыхъэр иужьрей жьы Iурыхьэгъуэр зыжьэдэзышэ щIалэщIэм — дунейм и IэфIым зэрыхэкIыжрат хьэмэрэ хузэфIэкIыну имыщIэу къанэрат? Куэд къэзымыгъэщIа цIыхур дунейм и нэхум къызэрыхуеIэнум шэч хэлъкъым, ауэ биишэр Iэджэрэ зыщхьэщыфиикIам, псэхэхыр мызэ-мытIэу зыщхьэщыхьам ар къридзэу игъэдзыхэщауи пхужыIэнукъым: цIыху нэсым и лъэужь къегъанэ къыхужаIэнырагъэнут и гупсысапIэ хъунур…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Битокъу Владимир и фильмыщIэ

2020-11-24

 • «Псы куухэр» фильмымкIэ цIэрыIуэ хъуа, Налшык щыщ режиссёр щIалэ, Сокуров Александр КъБКъУ-м щригъэджахэм яз Битокъу Владимир «Мамэ, сэ сыкъэкIуэжащ» («Мамэ, я дома») зыфIища и фильмыщIэр хьэзыр зэрыхъуам кинопродюсер Роднянский Александр и инстаграм напэкIуэцIым щыгъуазэ дыщещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Япэу тыдодзэ

2020-11-24

Адыгэ этнограф, тхакIуэ цIэрыуэ Хъан-Джэрий СулътIан и сурэтыр Ладюрнер А. И. 1835 гъэм ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Иужьыр  гум къонэж

2020-11-24

 • «Форте» (Таганрог) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Таганрог. «Форте арена» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 21-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Лъэпкъ  тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ

2020-11-24

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Мамхэгъ Астемыр зэхигъэува «Азапша сын Гудаберд. Коджебердуко Мухамат» зыфIища тхылъ гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тобыл  Шэхьбан  Ахьмэд  и  къуэр

2020-11-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт жылагъуэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. ЩэкIуэгъуэм и 15-м дунейм ехыжащ ди республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и лэжьакIуэ цIэрыIуэ Тобыл Шэхьбан Ахьмэд и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-11-24

 • Тэрч щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэм, ДАХ-м, КъАХ-м хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр дунейм зэрехыжар  икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Убых  фIэщыгъэхэр

2020-11-24

 • Бзыч
 • Тхыдэ мыжыжьэм къызэрыхэщыжымкIэ, адыгэхэм я Хэкужьыр зыгъэдахэ Шахэ псышхуэр, и жапIэр зэрыщыту къэтщтэнщи, хы ФIыцIэм щыхэхуэж и нэпкъым деж къыщыщIэдзауэ къуэпсхэу Бзычрэ Бзыгурэ езым  къыщыхэлъэдэж  икухэм   нэсыху убыххэмрэ шапсыгъхэмрэ я щIыналъэхэм я зэпылъыпIэу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха