ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щытщIэн  хуейр  мащIэкъым

2020-11-24

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щэнхабзэмрэ зэрызрагъэужь технологиехэр зыхуэдэмрэ абы ехьэлIауэ щыIэ гугъуехьхэмрэ.

 • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин къыщыпсалъэм къыхигъэщащ хъыбарегъащIэ технологиехэм кIуэ пэтми зэрызаужьыр къэлъытауэ, щэнхабзэм пыщIа IуэхущIапIэхэми зэпымыууэ Iуэху бгъэдыхьэкIэщIэхэр къызэралъыхъуэр, псом хуэмыдэу электроннэ архив-  хэм щызэхуахьэса тхылъ, музей фондхэр я лъабжьэу щIэныгъэ зэрыратыныр къалэну зэрызыхуагъэувыжыр.
 • Мы гъэм коронавирусым и зэранкIэ псоми я лэжьэкIэм зэхъуэкIыныгъэ зэригъуэтам къыхэкIыу щэнхабзэм епха IуэхущIапIэ куэдым я лэжьыгъэр Интернетым щаIэ напэкIуэцIхэмрэ социальнэ сетхэмрэ къыщызэрагъэпэщын хуей хъуащ, гъэлъэгъуэныгъэхэр, пшыхьхэр, литературэ еджэныгъэхэр, нэгъуэщIхэри апхуэдэ IэмалкIэ ирагъэкIуэкIыу.
 • Гулъытэ хэха хуащI библиотекэхэм я Iуэхутхьэбзэхэр зэрырагъэфIэкIуэным. IуэхущIапIэхэм иджырей технологиехэр нэхъ жыджэру къагъэсэбэп хъуащ, Iуэхугъуэ, унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым ятеухуауэ проектхэр зэхагъэувэ икIи ягъэзащIэ.
 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал Лъэпкъ библиотекэм и электроннэ каталогым мы зэманым ирихьэлIэу къызэщеIубыдэ тхылъ мин 367-рэ. КъищынэмыщIауэ, библиотекэм и Iуэхутхьэбзэхэр цIыхухэм нэхъ тыншу къагъэсэбэпыфын щхьэкIэ Къэрал урысей библиотекэм дэлэжьэн щIадзащ — зэгъусэу къызэрагъэпэщащ ИнтернеткIэ щеджэ пэш.
 • КъищынэмыщIауэ, цIыхухэр щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм япэIэщIэ мыхъун щхьэкIэ «Урысейпсо концерт пэш» зыфIаща проектыр ягъэзащIэ. Апхуэдэ Iуэхум хыхьащ Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэмрэ «Киновидеоучреждение» къэрал IуэхущIапIэмрэ.
 • — ЦIыхухэм Интернет IэмалкIэ пшыхьхэм зэреплъыфым и фIыгъэкIэ гъуазджэм нэхъ и лъагапIэ нэхъыфI дыдэхэм лъоIэсыф. Абы и лъэныкъуэкIэ диIэ Iэмалхэм иджыри зедгъэужьыну ди гугъэщ, — жиIащ Къумахуэ Мухьэдин. — Ди мурадхэм ящыщщ «Цифровая экономика» проектми ди министерствэр хэтыныр. Мы зэманым жыджэру дадолажьэ Москва къалэм щыIэ IэщIагъэлIхэм, бжыгъэ технологиехэр щэнхабзэм и IуэхущIапIэ псоми зэрыхэтпщэным теухуауэ.
 • Министрым къыхигъэщащ республикэм и къэрал хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм Интернетым щаIэ сайтхэм зэрызрагъэужьынум ехьэлIауи лэжьыгъэ зэрырагъэкIуэкIыр. КъыдэкIыгъуэхэм я сайтхэм еплъхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу икIи къэрал 98-м щыщу цIыху мин 200-м щIигъу абыхэм къызэщIаубыдэ. 
 • 2019 гъэм и мэлыжьыхьым къыщыщIэдзауэ республикэм и телевиденэр бжыгъэ къэгъэлъэгъуэкIэм техьащ. ЩэкIуэгъуэм щегъэжьауэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием и нэтынхэр къагъэлъагъуэу щIадзащ «Общественное телевидение России» («ОТР») телеканалымкIэ.
 • Дызэрыт илъэсым пащащ республикэм и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэр зыхуэныкъуэ технологиехэмкIэ къызэрызэрагъэпэщ лэжьыгъэм. Газетхэмрэ журналхэмрэ я редакцэхэм папщIэ компьютерхэр къащэхуащ — техническэ Iуэхухэм зэрелэжьу 12-рэ журналистхэм щхьэкIэ 40-рэ.
 • КъБР-м бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Бозий Аскэр жиIащ УФ-м Бжыгъэр зи тегъэщIапIэ зыужьыныгъэмкIэ, связымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и министерствэм зэрызыхуагъэзар, щэнхабзэм и IуэхущIапIэ 303-р Интернетым пыщIэн зэрыхуейр къыхэщу.
 • Къэпсэлъахэм упщIэ зыбжанэ иратащ депутатхэм. Ахэр теухуауэ щытащ телевещанием и IупщIагъым, жылагъуэхэр псори абы къызэрызэщIиубыдэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм адэкIэ зэрызрагъэужьыфыну щIыкIэхэм.
 • Егоровэ Татьянэ жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэр къыздэсым спутник IэмалымкIэ езым и канал жэщ-махуэм къриубыдэу лажьэу зэримыIэр. Ар щIэупщIащ а Iуэхум лъэпощхьэпо хуэхъум икIи дыщIигъуащ Iэмал имыIэу ар зэхэгъэкIын зэрыхуейр. Апхуэдэуи Егоровэм къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиом и эфирхэр жылагъуэ псоми зэралъэмыIэсыр къыхэщу цIыхухэм щIэх-щIэхыурэ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм зыкъызэрыхуагъазэр.
 • Къумахуэ Мухьэдин жиIащ пэжу республикэм и къуажэ 20-м нэблагъэм радиосетыр зэрынэмысыр. Апхуэдэ лъэпощхьэпохэр къызэранэкIын щхьэкIэ хуит зэращI лицензэ яIэн хуейуэ абы къигъэлъэгъуащ.
 • — Ретрансляторхэр Iэмал имыIэу диIэн хуейщ, апхуэдэ жылагъуэхэм радио 99,5 FM-р зэхахыфын щхьэкIэ. Абы ехьэлIа лэжьыгъэхэр идогъэкIуэкI. Ди гугъэщ илъэс къакIуэм а Iуэхур зэфIэдгъэхьэну, — жиIащ Къумахуэм.
 • — Нобэ дызытепсэлъыхьа Iуэхугъуэр мыхьэнэ зиIэщ, иджыри мызэ-мытIэу абы теухуауэ дызэхуэзэну къыщIэкIынщ. Иджыпсту, дауи, къару нэхъыщхьэр зыхуэгъэзар коронавирусыр къызэрызэднэкIынырщ. ИтIани, мыдрей ди лэжьыгъэхэри къызэтедгъэувыIэ хъунукъым, лъэпкъ проектхэр дгъэзэщIэн, бжыгъэ зыужьыныгъэр ди гъащIэм щызэтедгъэувэн хуейщ, — жиIащ зэIущIэм и кIэм Егоровэ Татьянэ.
 • КъБР-м и Парламентым и
 • пресс-IуэхущIапIэ.