ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я  гур дыхохъуэ

2020-10-06

  • Мы лъэхъэнэм дэнэкIи щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. Я IэщIагъэм  епха махуэшхуэмкIэ егъэджакIуэхэм йохъуэхъу я нэIэм щIэт ныбжьыщIэхэр, ныбжьэгъухэр, благъэхэр. Я унэтIакIуэхэр ящыгъупщэркъым курыт школхэр нэхъапэIуэкIэ къэзыухахэми. Абы и щапхъэщ Налшык и зыгъэпсэхупIэ паркым тхьэмахуэ махуэм щыIа зэхуэзэр.

  • Урысейпсо ЦIыхубэ Фронтым (ОНФ) Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лэжьыгъэм жыджэру хэт щIалэгъуалэр я егъэджакIуэхэм ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ, тыгъэ гуапэхэри хуащIащ. Абыхэм паркым ирагъэблэгъащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм илъэс 30-м щIигъуауэ пэрыт, курыт школхэм физкультурэр щезыгъэдж нэхъыжьыфIхэр. ШколакIуэхэмрэ школыр нэхъапэIуэкIэ къэзыуха зи щIалэгъуэхэмрэ хьэуа къабзэм къыщызэрагъэпэщащ         дерс зэIуха, я егъэджакIуэхэм далъэгъуа Iуэху зехьэкIэм тету. Дерсым хиубыдахэм ящыщщ илъэс 30-кIэ школым щылэжьа я егъэджакIуэхэм папщIэ 30-рэ етIысэхыныр, дэлъеиныр, нэгъуэщIхэри.
  • Я егъэджакIуэхэм фIыщIэ псалъэхэмкIэ зыхуагъэзащ ныбжьыщIэхэм, узыншэу иджыри куэдрэ лэжьэну яхуэупсэу.
  • — ФизкультурэмкIэ дерсхэм гулъытэшхуэ щыхуэдмыщIаи къэхъуагъэнущ дыщысабийм щыгъуэ, арщхьэкIэ иджыпсту дыщIохъуэпс апхуэдэ дакъикъэхэм икIи зэ- ман зэрыдиIэу, ди узыншагъэр зэредгъэфIэкIуэным дыхущIокъу, — жиIащ Iуэхум и жэрдэмщIакIуэхэм ящыщ Мэкъуауэ Ислъам. — Физкультурэмрэ спортымрэ фIыуэ дэзыгъэлъэгъуа ди егъэджакIуэфIхэм фIыщIэ ин фхудощI щIэблэм ядевгъэкIуэкI лэжьыгъэ щхьэпэм папщIэ. Фи гъэсэнхэм зыIэрагъэхьэ ехъулIэны-   гъэм фи гур дыхэхъуэу куэдрэ Тхьэм фигъэлажьэ.
  • НыбжьыщIэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ гуапагъэ яку дэлъу зыгъэпсэхугъуэ зэманыр ягъэкIуащ. Iуэхум и кIэухыу фэеплъ сурэтхэри зытрагъэхащ.
  • Тамбий  Линэ.
  • Сурэтым: ФизкультурэмкIэ егъэджакIуэхэмрэ абыхэм
  • я гъэсэнхэмрэ зэгъусэу загъэпсэху.