ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуэхур и кIэм нэсыпауэ

2020-10-06

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) – 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

 • Судьяхэр Ермаков (Краснодар), Лацвиев (Шахты), Сухарев (Ярославль).
 • «Спартак-Налшык»: Къардэн, Мэкъуауэ, Ольмезов, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Бахъсэнокъуэ (Уэрэзей, 79), Ашу, Дэхъу (Хьэшыр, 72), Джатэрывэ, Iэпщацэ (Пащты, 81), Гугуев (Бацэ, 65).
 • Топхэр дагъэкIащ: Бахъсэнокъуэм, 16 (1:0). Ханмурзаевым, 90+4 (1:1).
 • ИригъэкIуэкIа джэгугъуищми щытекIуэу, мы гъэм и фокIадэ мазэр хуабжьу зыхуэугъурла «Спартак-Налшыкым» жэпуэгъуэми и ехъулIэныгъэхэм къыщыпищэну дыщIэхъуэпсырт. Ар абы пэгъунэгъу дыдэуи щытащ, ауэ…
 • Куэд щIакъым «Спартак-Налшыкымрэ» Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-мрэ, уей-уей жрагъыIэу, Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм зэрыщыджэгурэ. Абы щыгъуэм ахэр гуп лъэщ ящIат я щIыбагъ къызэрыдэтым хьэрычэтыщIэ лъэрызехьэхэу Къанокъуэ Арсенрэ Керимов Сулейманрэ. Зэи къэмыхъуауэ ди щIалэхэм къэралпсо зэхьэзэхуэм еханэ увыпIэр щаубыда, дагъыстэнхэм домбеякъ медалхэр къыщахьа щыIэт. А псори IэфIу дигу къигъэкIыжащ жэпуэгъуэм и 4-м «Спартак-Налшыкымрэ» «Анжи»-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щрагъэкIуэкIа зэIущIэм и етIуанэ Iыхьэм джэгум къызэрыхагъэхьам а махуэм зэпэщIэува гупитIми я гъуащхьауэ лъэщу щыта икIи я хьэрхуэрэгъухэм мыхьэнэшхуэ зиIэ топ дахэ куэд премьер-лигэм щахудэзыгъэкIа Асильдаров Щамил. И ныбжьыр нэсу топ джэгуныр щигъэта пэтми, абы къигъэзэжащ гугъуехь инхэм хэт Дагъыстэным и командэ нэхъыщхьэм щIэгъэкъуэн, щIалэгъуалэм щапхъэ яхуэхъун папщIэ. Ар а футболист гъуэзэджэм къызэрехъулIэм шэч хэлъкъым икIи вэсэмахуэрей зэIущIэм наIуэу дигъэлъэгъуащ.
 • Урысей Федерацэм топджэгумкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм иджы хэт «Спартак-Налшыкымрэ» «Анжи»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэм хэгъэрейхэм я тепщэныгъэкIэ къыщIидзащ. И гъащIэм къриубыдэу япэ дыдэу футбол клубым иджыблагъэ зэгурыIуэныгъэ езыщIылIа гъуащхьэхъумэныкъуэ Бахъсэнокъуэ Алихъан и лъэр нэхъ жаныж абы ищIат. Илъэс пщыкIубгъу фIэкIа ныбжь зимыIэ щIалэщIэр мы зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэм «Спартак-Налшыкым» кIэлъыплъын мурадкIэ хагъэхьат. Ар апхуэдизу фIыуэ гупым хэзэгъащи, топитI я хьэрхуэрэгъухэм яхудигъэкIыну хузэфIэкIащ, дэтхэнэми налшыкдэсхэм текIуэныгъэхэр къахуихьауэ. Мы зэIущIэм и епщыкIуханэ дакъикъэми Алихъан «Анжи»-м и гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIащ икIи дахэ дыдэу бжыгъэр къызэIуихащ. Ущыгугъ хъунут абыи текIуэныгъэ къыпэкIуэну.
 • Пасэу япэ ища налшыкдэсхэм я ехъулIэныгъэм зрагъэубгъуну я мурадащ. Мызэ-мытIэу ахэр абы пэгъунэгъуащ. АрщхьэкIэ мыгувэу зы футболисткIэ нэхъ мащIэу къанэри (джэгум хахуащ гъуащхьэхъумэ Ольмезов Артур), мащIэу икIуэтыжын хуей хъуащ. А Iуэхугъуэр хьэщIэхэм къагъэсэбэпащ икIи абыкIэ сэбэпышхуэ къахуэхъуащ джэгум и етIуанэ Iыхьэм кърагъэхьа Асильдаров Щамил. Аращ зи фIыгъэр зэIущIэм къыщIагъуа зэманыр щиух дыдэм хьэщIэ ебгъэрыкIуэхэм къахыхьа гъуащхьэхъумэ Ханмурзаевым бжыгъэр зэхуэдэ зэрищIыжар.
 • Iуэхур ягъэзэкIуэжэну ди щIалэхэм Iэмал яIэжтэкъым икIи Iэгум илъу къащыхъуа текIуэныгъэр напIэзыпIэм яIэщIэкIащ. Апхуэдэу, дауи, къэхъунутэкъым нэхъапэIуэкIэ ирагъэкIуэкIа ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщым етIуанэуи къыщыхэжаныкIатэмэ. АрщхьэкIэ ди гъуащхьауэр лъэщу щхьэкIэ зэуа топым «Анжи»-м и гъуащхьэтетым къригъэгъэзэну зэрыхузэфIэкIар гурыIуэгъуэкъым.
 • ОчкоитI фIэкIуэдами, «Спартак-Налшыкым» джэгукIэ хъарзынэ къигъэлъэгъуащ. И къалэнхэм хъарзынэу пэлъэщащ мы гъэм япэу ди гъуэм дагъэува Къардэн Имрани.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 1:2, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) – 3:0,«Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Интер» (Черкесск) — 2:0, «Черноморец» (Новороссийск) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 1:0, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Кубань» (Краснодар) — 1:5, СКА (Дон Iус Ростов) – «Форте» (Таганрог) — 2:1.«Краснодар-3»(Краснодар) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) зэIущIэр ягъэIэпхъуащ хьэщIэхэм ящыщ куэдым коронавирус уз зэрыцIалэр къазэреуэлIам къыхэкIыу.
 • Жэпуэгъуэм и 11-м къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр зэхэтынущ. «Спартак-Налшыкыр» а махуэм Ставрополь къалэм щIыпIэ «Динамо»-м щыIущIэнущ.
 •  Жыласэ Заурбэч.