ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэсэныгъэ'

Гулъытэ хэха ягъуэт

2013-07-09

  •   Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсапIэхэм мы зэманым йокIуалIэ илъэси 3-7 зи ныбжьу ди щIыпIэм щыпсэу сабийхэм я процент 80-м щIигъу. НэгъуэщIу жыпIэмэ, республикэм и апхуэдэ IуэхущIапIэ 211-м егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэр щыдрагъэ­кIуэкI цIыкIу мин 38-м. Ауэ щыхъукIи, сабий садхэр зэрызэпэубыдам къыхэ­кIыу 2648-рэ апхуэдэ Iэмал щагъуэтыным поп­лъэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

115-нэ шу дивизэм щыщу зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу хуей жыги 115-рэ Къэхъун къыщокI

2013-04-23

  • Щэбэт кIуам Къэхъун дэт курыт школ №2-м Iуэху дахэ щекIуэкIащ. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм бийм пэщIэта 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и фэеплъу еджакIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ школ пщIантIэмрэ бжэIу­пэм­рэ хуей жыги 115-рэ щыхасащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ