ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

115-нэ шу дивизэм щыщу зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу хуей жыги 115-рэ Къэхъун къыщокI

2013-04-23

 • Щэбэт кIуам Къэхъун дэт курыт школ №2-м Iуэху дахэ щекIуэкIащ. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм бийм пэщIэта 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и фэеплъу еджакIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ школ пщIантIэмрэ бжэIу­пэм­рэ хуей жыги 115-рэ щыхасащ.
 •  
 • Къэхъун курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIа зэIущIэм хэтахэр.

  Апхуэдэ Iуэху кърахьэ­жьэным жэрдэмщIакIуэ хуэ­хъуащ ДОСААФ-м и къудамэу Аруан куейм щылажьэмрэ КъБР-м и Парламентым и ЩIа­лэгъуалэ палатэмрэ. Iуэ­хур зыхуей хуэзэу къызэгъэпэщыным, хуей жыгхэр къэ­хъундэсхэм къалъэ­Iэсы­ным я гуащIэ халъхьащ Къэхъун къуажэ администрацэм и Iэтащ­хьэ Тамбий Амир, «Iуащ­­хьэмахуэ лъапэ» лъэпкъ паркым и унафэщIым и къуэ­дзэ Чочаев Малик, абы и лэ­жьакIуэ Узденов Билал сымэ.

 • Къэбгъэлъагъуэмэ, школым щекIуэкIа зэхыхьэм лъаб­­жьэ хуэхъуар зауэ-хэкупсэ гъэсэныгъэ куу районым зэ­рыщекIуэкIырщ. 10-нэ «б» классым щIэс ныбжьыщIэхэм щIалэгъуалэ парламентархэр ирагъэблагъэу «стIол хъурей» щрагъэкIуэкIам къыхалъхьауэ щыта Iуэхущ щэбэтым ягъэзэщIар. ИкIи зи щIыхькIэ кърахьэжьа шу  дивизэм и хъыбарми, абы хэта зауэлIхэм зэрахьа лIы­гъэми фIыуэ щыгъуазэ щIа­лэхэмрэ пщащэхэмрэ жыджэру хэтащ жыг хэсэным.
 • Зи гугъу тщIы зэхыхьэм къри­хьэлIащ КъБР-м цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэ­хэм­кIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэ­ны­гъэ­хэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, Аруан район администрацэм физкультурэмрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI КIурашын Владимир, Къэхъун къуажэ администрцэм и Iэтащхьэ Тамбий Амир, КъБР-м и           ДОСААФ-м и унафэщIым и къуэ­дзэ, полковник МацIыхъу Хъусен, а IуэхущIапIэм и къу­да­мэу Аруан куейм щыIэм и унафэщI Гулэжын Беслъэн, Аруан районым и ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Джэдгъэф Мухьэрбий, Къэхъун къуа­жэм и ветеранхэм я па­шэ Жэмыхъуэ Щыхьырбий, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ палатэм хэт Кайгермазов Арсен, ПДН-м и инспектор, полицэм и подполковник Черновэ Аленэ, Калашниковым и цIэкIэ щыIэ зауэ-спорт жылагъуэ зэ­гу­хьэныгъэм и тхьэмадэ Ма­цIы­хъу Руслан, КъБР-м и фоч­­гъауэ союзым и унафэщI Жылокъуэ Энрико сымэ.
 • ЗэIущIэр къыщызэIуахащ школым и пэIущIэ пэшыш­хуэм. Абы щегъэувэкIат 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм теухуауэ еджа­пIэм щызэхуахьэсыжа сурэхэмрэ тхыгъэхэмрэ. Иджыри и кIэм нэсу къамыхутами, но­бэ­кIэ къэхъундэсхэр щыгъуазэщ дивизэ цIэрыIуэм я къуа­жэ­гъухэми лIыгъэ зэрыщызэрахьар, цIыху 30-м нэбла­гъэ зэ­ры­­хэкIуэдар.
 • Нэмыцэ фашистхэм Ростов областым щхьэмыгъазэу ща­пэ­щIэта дивизэм и къе­кIуэ­кIыкIам кIэщIу тепсэлъыхьри, Къумахуэ Мухьэдин щIалэ­гъуа­лэр къыхуриджащ зауэлI хахуэхэм я фэеплъыр зыщамыгъэгъупщэу, лIыгъэщIапIэ щихуам щхьэмыгъазэу зэриу­вы­кIар я гъуазэу псэуну.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ шу дивизэм и лIы­гъэр къэрал псом щызэбгрыкIащ. Абы и фэеплъым хуэфащэ пщIэ хуащIу, абыхэм папщIэ зэхашэ мыпхуэдэ зэ­Iу­щIэхэр Iэ­тауэ, махуэшхуэ щIыкIэм те­ту егъэкIуэкIын зэрыхуейр къы­­хигъэщащ полковник МацIыхъу Хъусен. ЩIэблэр я хэкуэгъухэм иригушхуэу, абыхэм зэрахьа лIыхъу­жьыгъэр щапхъэ яхуэ­-          хъуу къы­дэкIуэтеин зэры-          хуейр, ар къайхъулIэнымкIэ ­Къ­э­­хъун дэт школ №2-м ще­кIуэкI Iуэхум хуэдэхэр зэрысэбэпыр къыхагъэщащ зэIу­щIэм къыщыпсэлъа нэхъы­жьыфI­хэм.
 • НыбжьыщIэхэм, псом хуэмыдэу щIалэ цIыкIухэм, ягури я псэри етауэ хэтащ мы Iуэхум. Бел къэзыщтэ нэ-   хъы­жь­­хэм япэщIэкIуатэрэ ядэ­Iэ­пы­къуу, дэтхэнэми жыг нэ­хъы­бэ зэригъэтIысыным хуэпабгъэу махуэр екIуэкIащ.
 • ЗэIущIэр екIуу къызэгъэпэщыным зи гуащIэ нэхъыбэ хэзылъхьар ДОСААФ-м и        къудамэу Аруан куейм щыIэм и унафэщI Гулэжын Беслъэнщ, абы къыздиша курсант ныбжьыщIэхэми я къалэныр дахэу ягъэзэщIащ. Апхуэдэуи 115-нэ шу дивизэм хэта лIыхъужьхэм я бынхэми, абыхэм я быныжхэми я гуапэу зыкърагъэхьэлIэри, жыг зырыз ягъэтIысащ.
 • Хуей жыги 115-рэ зи пщIан­тIэ дэт школым щеджэхэми, дяпэкIэ къыщIэтIыс­хьэну­хэ­ми, дауи, ящIэнущ щхьэмы­гъа­зэу бийм пэщIэта шу  дивизэм хэта цIыху мин зыбжанэм зэрахьа лIыгъэм и хъыбарыр, ахэр я гъуазэу къыдэ­кIуэ­теинущ зи мамыр гъа­щIэм папщIэ зауэлIхэм я псэр щIата щIалэгъуалэр.
 •  
 • НэщIэпыджэ Замирэ.