ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нартсанэ и щIыпIэ дахэхэр ирагъэлъагъу

2013-08-28

  • КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыны­гъэмкIэ и министерствэм гъэ еджэгъуэщIэм и пэ къи­хуэу псапащIэ Iуэху иригъэкIуэкIащ. Абы къы­хэкIа мылъкумкIэ рес­публикэм и районхэм, къалэхэм щыпсэу сабий 45-м щIигъу Нартсанэ зы­плъыхьакIуэ яшащ. Ахэр щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ лагерхэм, санаторэхэм зыщызымыгъэпсэхуфахэрщ — унагъуэш­хуэхэм, хуэмыщIахэм, щытыкIэ гугъу къихутахэм къахэкIа сабийхэрщ.
  •  
  • ЗыплъыхьакIуэ яшэ ­са­бий­хэр ирагъэжьащ КъБР-м лэжьы­гъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Тюбеев Альбертрэ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и гъэзэщIакIуэ комитетым и унафэщI Канунниковэ Татьянэрэ. Ахэр сабийхэм къэблагъэ гъэ еджэ­­­­гъуэщIэмкIэ ехъуэ­­хъуащ, ехъулIэны­гъэ­хэр зыIэра­гъэхьэу, гъа­щIэм нэжэгужэу хэтыну къыхураджащ.
  • — Дэ дыхуейщ фэ нобэ ныб­жьэгъу фызэхуэхъуну, фIыуэ зывгъэпсэхуну, ди щIыпIэ дахэхэр зэвгъэ­лъа­гъуну, — жиIащ Тюбеев Альберт. — Догугъэ дыкъэзы­у­хъу­реихь дахагъэ псор зэв­гъэлъа­гъуфынымкIэ Iэмал нэ­хъыбэ дяпэкIэ фиIэну, фыкъыщыхъуа щIыналъэр фIы­уэ флъа­гъуу, ар вгъэ­лъа­­пIэу фыпсэуну ди гуапэщ.
  • НыбжьыщIэхэм Нарт­санэ дэт жыг хадэ цIэрыIуэм зы­щап­лъы­хьащ, къалэм ща­гъэува щэнхабзэ фэеплъхэр ирагъэлъэгъуащ, мыбы щыпсэуа цIыху цIэрыIуэхэм я хъыбархэм щIагъэдэIуащ. Псом хуэ­мыдэу сабийхэм гукъинэж ящыхъуащ хы­кхъуэхэр щаIыгъ щIыпIэр, абы щалъэ­гъуа теплъэгъуэр.
  • Сабийхэм фэеплъ сурэтхэр куэду зытрагъэхащ.
  •  
  • Токъмакъ Мадинэ.