ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Августёнок-2016»-м хуеблэгъахэр

2016-08-09

  • КъБКъУ-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ зыгъэпсэхупIэм — «Августёнок-2016»-м — щыIэхэм я деж иджыблагъэ щыхьэщIащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрийрэ Налшык къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Нэгъуей Риммэрэ.
  •  
  • НыбжьыщIэхэр фIэхъус флэш-мобкIэ япежьащ хьэщIэ лъапIэхэм. ИужькIэ я хэщIапIэр ирагъэлъэгъуащ, я псэукIэ-щыIэкIэм щыгъуазэ хуащIащ. А псори зи гуапэ хъуа хьэщIэхэр ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ узыншэу, бэIутIэIуншэу  лагерым зэрыщыIэну пIалъэр кърахьэлIэну, а зэманыр IуэхуфIхэмкIэ гъэнщIауэ, купщIафIэу ирахьэкIыну.
  • — Ди университетыр щIыщыIэр, псом япэрауэ, фэращ, студентхэращ. ЩIалэгъуалэм щIэныгъэ куу етыным гулъытэ хэха щIыхуэтщIри аращ, — жиIащ Алътудым. — Жыджэру фыхэт гъащIэм, фымыщIэр зэвгъащIэ, ффIэхьэлэмэтхэм фащIэупщIэ. Дэ дапщэщи дыфхуэхъунущ чэнджэщэгъуи унэтIакIуи.
  • Ректорым и псалъэхэр диIыгъащ Нэгъуей Риммэ. Абы ныбжьыщIэхэр къыхуриджащ я адэ-анэхэр, къыщалъхуа я щIыналъэр, зыщыщ къэралыр фIыуэ ялъагъуу псэуну, гъащIэм я увыпIэ щагъуэтынуи ехъуэхъуащ.
  • Хьэлэмэту икIи купщIафIэу екIуэкIащ хьэщIэхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я зэIущIэр. Студентхэри школакIуэ нэхъыжьхэри ректорым еупщIащ езыхэр зыгъэпIейтей IуэхугъуэхэмкIэ. Университетым щекIуэкI егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм лэжьыгъэм щытепсэлъыхьым, Алътудым ныбжьыщIэхэм яжриIащ абы Iуэху зехьэкIэщIэхэр къызэрыхыхьэр. Къапщтэмэ, 2017 гъэм къыщыщIэдзауэ КъБКъУ-м  и студентхэм зыуэ щыт картэ яIэнущ. Абы хэтынущ студент билетри, еджапIэм зэрыщIыхьэ пропускри, стипендие къызэрырат картэри, зэреджэ билетри, дисконт картэри. Апхуэдэу мы гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу  университетым къыщызэIуахынущ футбол ущыджэгу хъу губгъуэ, удз IэрыщIкIэ къищIыкIауэ.
  • ХьэщIэхэри бысымхэри зэхуэарэзыуэ, зым адрейм фIыщIэ хуищIу зэбгрыкIыжащ. Шэч хэлъкъым а зэхуэзэр студентхэми школакIуэхэми гукъинэж зэращыхъунум.
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.