ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэм я нэгу зрагъэужь

2016-08-04

  • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм сыт щыгъуи я нэIэ тетщ я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я ныбжьэгъухэм я сабийхэм. Мы зэм абыхэм къызэрагъэпэщащ Налшык мы махуэхэм щылэжьа циркым ныбжьыщIэхэр кIуэныр.
  •  
  • «Аншлаг» циркым и унафэщI Салютин Юрий пщIэншэу билети 120-рэ къаритащ цIыкIухэм. Япэу циркым щыIащ Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж, Шэджэм, Аруан районхэм къикIа сабийхэр. Абыхэм гъэщIэгъуэн икIи гукъинэж ящыхъуащ ялъэгъуа псори. НыбжьыщIэхэм фIыщIэ хуащI дэрэжэгъуэкIэ гъэнщIа, Iуэхур къахузэзыгъэпэщахэм, циркым и артистхэм.
  •  
  • Бахъсэн Ланэ.