ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ХьэтIохъущыкъуейм» щаIутIыжщ

2016-08-04

  • Бахъсэн щIыналъэм узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и «ХьэтIохъущыкъуей» гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм щыIэ сабий 200-м папщIэ концерт гукъинэжхэр, зэпеуэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр ирагъэкIуэкIащ.
  •  
  • Лагерым зыщызыгъэпсэхухэм махуэшхуэр къыхузэрагъэпэщащ Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэнэмэт Рустам, Бахъсэн МВД-м и ПДН МО-м и унафэщI ЗекIуэрей Iэлиуас, район администрацэм щэнхабзэмкIэ, балигъ мыхъуахэм я нэIэ тетынымкIэ и къудамэхэм, щIалэгъуалэ центрым я IэщIагъэлIхэм, ныбжьыщIэхэм я IуэхухэмкIэ къэпщытакIуэ гупым хэтхэм.
  • Сабийхэм я нэгу зрагъэужьащ щIыналъэм и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ гупхэм. ЩIалэгъуалэ центрым и IэщIагъэлIхэм зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къызэрагъэпэщащ.
  • Бахъсэн районым  щыщу унагъуэ хуэмыщIахэм, бынунагъуэшхуэхэм къахэкIауэ сабий 400-м лагерым зыщагъэпсэхуащ. Къэнэмэт Рустам зэрыжиIэмкIэ, апхуэдэ сабийуэ 200-м иджыри абы я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэнущ.
  • Пшыхьым и кIэухым хьэщIэхэм сабийхэм саугъэтхэр хуагуэшащ.
  • Абазэ Лерэ.