ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2013-08-16

 

«Къурш псынэ» санаторэм (унафэщIыр Абыдэ Хьисэщ) мы махуэхэм зыщагъэпсэху Тыркум, Мэздэгу щIыналъэм къикIа адыгэ сабийхэм. Абыхэм я пащхьэ къыщыфэхэр «Нартшыр» ансамблым хэтхэрщ.