ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ'

Гуапэ ирехъу!

2013-06-27

  • Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщу сабий 64-рэ мы махуэхэм ягъэ­кIуащ «Гуэл щхъуантIэ», «Къурш псынэ», «Iуащхьэмахуэ» зыгъэ­п­сэ­­ху­пIэ щIыпIэхэм къыщызэIуа­ха гъэмахуэ лагерхэм. А гупым хиубыдащ сабий зеиншэхэр, адэ-анэхэм здамыпIыжхэр, хуэмыщIауэ псэу унагъуэхэмрэ бын­унагъуэшхуэхэмрэ къахэкIахэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

«Щиху цIыкIум» ирегъэблагъэ

2013-06-21

  • Май куейм  щыIэ «Щиху цIыкIу» сабий лагерым и бжэхэр яхузэIуихащ абы зыщыгъэпсэхуну япэ гупым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыпIэ пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Юрченкэ Наталье.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Гулъытэм хуэдэ щыIэкъым

2013-06-18

  •   Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызыхуэ­тыншэу къызэгъэпэщыныр адэ-анэхэр ­иджыпсту зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм ящыщщ. Лэскэн куейм и унафэщI­хэм я нэIэ щIэт зэпытщ ари. Иджыблагъэ щIы­пIэм лэжьэн щыщIадзащ ныбжьыщIэхэм я узынша­гъэр щрагъэфIакIуэ гъэмахуэ лагерхэм.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ