ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэм хабжэ

2013-09-07

  • УФ-м щэхуакIуэхэм я хуитыныгъэр хъумэнымрэ цIыхухэр зыхуей хуэ­гъэзэныр къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэмрэ кIэ­лъыплъ федеральнэ къулыкъущIапIэм и уна­фэщI Онищенкэ Геннадий ­иджыблагъэ иригъэ­кIуэ­кIащ 2013 гъэм сабийхэм я гъэмахуэ зы­гъэ­псэху­гъуэр къызэгъэпэщауэ зэрыщытар, гъэ еджэ­гъуэщIэм курыт школхэр зэрыхуэхьэзырыр къыщапщыта селектор зэIу­щIэ.
  •  
  • Абы хэтащ КъБР-м лэ­жьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Тюбеев Альбертрэ а министерствэм сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэр къызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и унафэщI Шаваев ТIэхьиррэ.
  • ЗэIущIэм зыубгъуауэ щытепсэлъыхьащ гъэ ­еджэгъуэщIэм зэрыхуэ­хьэзырым, курыт школхэр зыхуей хьэпшыпхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, сабийхэр зэрагъашхэм. Они­щенкэ Геннадий къыхигъэщащ дяпэкIэ еджакIуэхэм школ фащэхэр ящыгъын хуейуэ къызэрыхалъхьам арэзы къы­зэ­рищIыр.
  • 2013 гъэм сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэ­кIуэ­ным теухуауэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм тепсэ­лъыхьащ псыр къыдэ­кIуейуэ щытыкIэ гугъум къихута щIыналъэхэм, ап­хуэдэу Оренбург областым, Башкортостан республикэм я лIыкIуэхэр.
  • Онищенкэ Геннадий къы­хигъэщащ гъэмахуэ зы­гъэпсэхугъуэр фIы дыдэу къыщызэрагъэпэ-­           ща хэгъуэгухэр. Абы-­            хэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъ­къэрыр. ЕджакIуэхэм я процент 93,6-м зра­гъэ­гъэпсэхуащ, я узын­ша­­гъэр щрагъэфIэкIуащ мы илъэ­сым ди республикэм.
  • 2013 гъэм сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэ­кIуэ­ным сом мелуан 217,7-рэ КъБР-м хухихащ.
  •  
  • Токъмакъ Мадинэ.