ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий

2013-08-01

  • Прохладнэ къалэм щыIэ, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIэкIуэж «Жемчужина» зы­гъэпсэхупIэм щекIуэкIащ «Гъэ­махуэ узыншэ» Iуэху щхьэ­­­пэр.
  •  
  • Наркотикым димыхьэхын, узыншэу псэун папщIэ, ящIап­хъэхэм теухуауэ псалъэмакъ щхьэпэхэр драгъэкIуэкIыну сабийхэм яхуэзащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымрэ курортхэмкIэ, Спортымрэ туризмэмкIэ,  Егъэджэны­гъэмрэ щIэны­гъэм­кIэ и министерствэхэм, Наркотикхэм кIэлъыплъынымкIэ, МафIэ­сым пэщIэтынымкIэ IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэхэр, Прохладнэ къалэ администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Клешня Ларисэ сымэ.
  • Наркотикым къишэ зэраныгъэм теухуа фильм ира­гъэплъа иужь, дохутыр ПащIэ Артур    абыхэм яху­тепсэ­лъы­хьащ  а щхъухь бзаджэм акъы­лыр зэры­зэIигъэхьэм, узыншагъэр зэрыригъэкIакIуэм.
  • МафIэсым пэщIэтынымкIэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм ныбжьыщIэхэм ирагъэлъэ­гъуащ я IэнатIэм къыщагъэсэбэп Iэмэпсымэхэр. МафIэс­гъэу­нкIыфIым и щыгъыныр хэт нэхъ псынщIэу щитIэгъэф­ми зэхагъэкIыну къыщыхалъ­хьэм, зэIущIэм кърихьэлIахэм къахэкIащ къагъэлъэгъуа зэманым къитIэса ныбжьыщIэ жыджэрхэр.
  • «КъегъэлакIуэ ныбжьыщIэ» зэпеуэм зи зэфIэкI щызы­гъэлъэгъуа сабийхэм я деж нэ­хъыфIу къыщалъытащ Габайраевэ Дарье, Пахомов Всеволод, Оболошинэ Дианэ сымэ.
  • ЗэIущIэм и кIэм мафIэсым пэщIэтынымкIэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм псыр къагъэсэ­бэп­кIэрэ, нэгузыужь теплъэ­гъуэ ягъэлъэгъуащ.
  •  
  • Чернышев Денис.